Avboka Resa På Grund Av Graviditet?

Avboka Resa På Grund Av Graviditet
ARN 2020-08850 – Oro för att smittas på resa dit UD avråder anses inte som ersättningsbar anledning för återfå kostnader för avbokade flygbiljetter. I december 2019 köpte k två flygbiljetter och betalade med sitt kontokort som hade en kortförsäkring. Kort inpå resan som skulle ägt rum i mars, ändrades de svenska reserekommendationerna.

Ks läkare avråder k från att resa pga. att ks sjukdom gör att han har en ökad känslighet för infektioner samt mot bakgrund av corona-pandemins rådande läge. K avbokar resan och begär ersättning för flygbiljetterna. Försäkringsbolaget motsätter sig kravet med hänvisning till att försäkringen täcker endast avbokning av resa på grund av akut sjukdom, olycksfall, dödsfall eller vid oförutsedd händelse i bostaden.

Oro för att eventuellt smittas av en sjukdom omfattas inte av kortförsäkringen, oavsett om man har nedsatt immunförsvar eller en kronisk sjukdom som innebär att man tillhör en riskgrupp. Av försäkringsvillkorens framgår att vid kronisk sjukdom som är eller har varit under medicinsk behandling lämnas ersättning endast om försäkrad varit symptomfri/besvärsfri sex månader före bokningstillfället och att inte behandlande läkaren eller annan läkare vid förfrågan skulle ha avrått den försäkrade från att resandet.

BESLUT: Nämnden rekommenderade inte försäkringsbolaget att ändra sitt beslut. ARN 2019-04475 – Villkor i en reseförsäkring, med innebörden att ersättning vid avbokning inte betalas ut om orsaken till avbokningen har samband med graviditet eller förlossning, ansågs diskriminerande och därmed utan verkan.

Konsumenten (k) valde att avboka sin resa till Vietnam när k drabbats av ett fördröjt missfall som medförde blödningar och smärta. K hade betalat resan med sitt kreditkort och anmälde skadan till kortförsäkringen. K fick avslag vid ansökan om ersättning från försäkringsbolaget eftersom avbokningen hade samband med graviditet.

 1. Enligt försäkringsvillkoren utgår nämligen ingen ersättning vid avbokning om avbokningen har samband med graviditet eller förlossning.
 2. Accepterade inte försäkringsbolagets svar och anmälde därför saken till ARN.
 3. ARN bedömde att undantaget vid graviditet och förlossning innebär en olikbehandling som har ett omedelbart samband med kön och utgör därför en direkt diskriminering.

ARN prövade därefter om det förelåg ett försäkringsfall, d.v.s. om omständigheterna i det enskilda fallet innebär att försäkringstagaren har rätt till ersättning. En förutsättning för att anmälaren skulle ha rätt till försäkringsersättning var att hon hade drabbats av en akut sjukdom.

 • ARN instämde att graviditet i sig är inte en sjukdom men ansåg däremot att de graviditetsrelaterade komplikationer, blödning och smärta, som k drabbats av, utgjorde en akut sjukdom.
 • S uppgifter om sitt hälsotillstånd vid avbeställningen var styrkta genom läkarintyget.
 • Nämnden anser att hennes komplikationer var så allvarliga att de utgjorde en sjukdom och att denna, med hänsyn till att avresan skulle ske två dagar senare, var akut i försäkringsvillkorens mening.

Försäkringsbolaget har därför rekommenderats att betala k begärd försäkringsersättning. BESLUT: Nämnden rekommenderade ändring av försäkringsbolagets beslut. ARN 2011-6200 – Avbeställningsskyddet omfattar inte bokning av hotellrum och skidhyra Konsumenten begärde ersättning ur sin kortförsäkring avseende avbeställning av resa.

Han och hans medresenär bokade en paketresa och betalade med kort där det ingick avbeställningsskydd. Han ville ha ersättning med sin del av beloppet eftersom han avbeställde resan då hans mor gick bort. Resan bestod av ett paket med hotell, guideservice, skidhyra m.m. Som transport valde de att köra själva, vilket fanns som alternativ.

You might be interested:  Vitaminer I Början Av Graviditet?

Konsumenten ansåg att han bokat en paketresa och att avbeställningsskyddet skulle gälla. Bolaget nekade ersättning då det aktuella researrangemanget, bokning av hotellrum och skidhyra, inte utgjorde en sådan resa som enligt villkoren omfattades av avbeställningsskyddet.

 1. Allmänna reklamationsnämnden fann att det framgick att konsumenten bokat och betalat för del i dubbelrum på hotell och skidhyra.
 2. Försäkringsvillkoren angav att “Med resa menas försåld färdbiljett eller sådant researrangemang som avser färdbiljett och logi (så kallad charterresa, reguljärbiljett och logi).

Nämnden fann att enligt ordalydelsen i försäkringsvillkoren omfattades den aktuella resan, bokning av hotellrum och skidhyra, inte av avbeställningsskyddet. Konsumenten hade därför inte rätt till ersättning. BESLUT: Nämnden rekommenderade inte ändring av försäkringsbolagets beslut ARN 2009-3575 – Avbokning av resa på grund av graviditet omfattades inte av reseförsäkringens avbeställningsskydd Efter att ha blivit gravid avbokade K en resa som skulle ägt rum mycket sent under graviditeten.

Eftersom försäkringen inte nämnde att undantag gjordes för högriskgraviditet krävde hon ersättning ur sin reseförsäkring för flygbiljettkostnaderna. Bolaget nekade ersättning med motiveringen att avbeställningsskyddet endast omfattade avbokning av resa till följd av olycksfall, akut sjukdom eller dödsfall.

Avbokning på grund av graviditet omfattades därför inte. ARN bedömde att försäkringsbolaget hade reglerat skadan i enlighet med försäkringsvillkoren. ARN avslog därför Ks yrkande. BESLUT: Nämnden rekommenderade inte ändring av försäkringsbolagets beslut
Visa hela svaret

Hur sent i graviditeten får man resa?

Regler vid flygresor – Flygbolagen har olika bestämmelser för vad som gäller för dig som är gravid. Du bör alltid fråga flygbolagen eller där du har bokat resan vad som gäller just för dig. En del flygbolag tillåter inte att gravida flyger efter en viss graviditetsvecka.
Visa hela svaret

Kan man resa när man är gravid?

Mellan fyra och två veckor innan förväntad nedkomst Din flygning får inte vara längre än fyra timmar, och du behöver ett läkarintyg för att bekräfta att du klarar av en flygresa. Om du flyger tur och retur, se till att ditt intyg täcker hela perioden.
Visa hela svaret

Hur länge får man flyga som gravid SAS?

Om du är gravid med tvillingar, trillingar eller fler –

Du kan resa utan läkarintyg fram till tolv veckor före beräknad födsel. Mellan tolv och åtta veckor före beräknad födsel:

Restiden får inte vara längre än fyra timmar. Du måste fylla i en blankett tidigast tio dagar före avresan för godkännande från SAS Medical Department.

Från högst åtta veckor före beräknad födsel:

För din och dina ofödda barns säkerhets skull tillåter vi inte att du flyger med oss.

Du måste fylla i ett hälsointyg om du är gravid med fler än ett barn och reser mellan 8–12 veckor före beräknad födsel. • Om du har en sjukdom, ett fysiskt eller psykiskt funktionshinder och inte är säker på om du kan resa måste din läkare fylla i ett Medical Information Form (MEDIF).

 1. SAS Medical utvärderar sedan ditt tillstånd för en säker resa som inte påverkar din hälsa.
 2. Vissa sjukdomstillstånd, kirurgiska ingrepp och behandlingar kan göra en flygresa farlig för dig.
 3. Om du har behandlats för ett sjukdomstillstånd inklusive kirurgiska ingrepp inom de senaste sju dagarna måste du fylla i ett medicinskt formulär (MEDIF).
You might be interested:  Druckit Vin I Början Av Graviditet?

Detta gäller både för inrikes- och utrikesresor. Ansök om tillstånd från läkare – MEDIF In case you have any severe allergy, please let us know in advance and preferably at the time of booking. Don’t forget to also bring your allergy medicines on board.

Vi kan hjälpa till med följande:

Medicinsk information (MEDIF) i bokningen och läkarintyg för att flyga med SAS. Ordna extra benutrymme om du har en benskada. Installera godkänd batteridriven medicinsk utrustning ombord vid behov. Installera extra syrgas för användning ombord på flygplanet vid behov.

För att garantera bästa möjliga service måste du kontakta kundservice senast 48 timmar före avgång. Innan du kontaktar SAS Medical Sales är det viktigt att du kontrollerar att din rese- eller sjukförsäkring täcker din hemresa. Om så är fallet ska du börja med att kontakta ditt försäkringsbolag. Om du har ett sjukdomstillstånd måste resan alltid godkännas av SAS egna läkare.

Om du behöver använda medicinsk syrgas ber vi dig att informera oss i förväg så arrangerar vi det åt dig. På vissa flygningar kan du ta med din egen syrgas.
Visa hela svaret

Får man flyga i vecka 31?

Om du är gravid kan du resa med Finnair-flyg enligt följande restriktioner:

Det är tillåtet att flyga till slutet av den 36:e veckan (35 veckor och 6 dagar) vid enbarnsgraviditet om flygtiden är mer än 2 timmar.Det är tillåtet att flyga till slutet av den 38:e veckan (37 veckor och 6 dagar) vid enbarnsgraviditet om flygtiden är 2 timmar eller mindre.Det är tillåtet att flyga till slutet av den 32:a veckan (31 veckor och 6 dagar) vid flerbarnsgraviditet.

Om flygtiden är mer än 6 timmar måste du tillhandahålla ett läkarintyg efter graviditetsvecka 32. Annars rekommenderar vi att du tar med dig ett intyg eller utlåtande från din behandlande läkare eller barnmorska som bevis på att graviditeten fortskrider normalt.

om det är en enbarns- eller flerbarnsgraviditetberäknad förlossningatt det inte förekommer några komplikationer med graviditeten.

Intyget ska vara daterat så nära resedatumet som möjligt och täcka hela resan (avresa och återresa) förutsatt att du inte behöver någon medicinsk vård under resan. *) I Finland, Danmark, Norge och Sverige kan intyget även undertecknas av en barnmorska.
Visa hela svaret

I vilken månad är jag gravid?

Så räknar du gravidveckor Påbörjade eller avslutade veckor? Det finns olika sätt att räkna ut hur långt en graviditet har kommit. Ett vanligt sätt är att börja räkna från den senaste mensens första dag. Det räknas som graviditetens första dag, trots att graviditeten egentligen inte har börjat.

 1. Vecka 1 börjar alltså med mensens första dag.
 2. Vid IVF beräknas graviditetens början från två veckor innan embryot sattes in i livmodern.
 3. Det är vanligt att säga att man är i en viss vecka.
 4. Jag är i vecka 12.” Inom vården räknar man mer noggrant, där räknas även dagar.
 5. När graviditeten anges med vecka + dagar är det alltid hela avslutade veckor som räknas.
You might be interested:  Gå Upp I Vikt Under Graviditet?

En barnmorska kan till exempel säga att du är i vecka 19 + 3. Det betyder att du har varit gravid i 19 hela veckor och 3 dagar. Då har du påbörjat vecka 20. Alltså, när graviditeten är i en viss vecka betyder det att det är den veckan som har börjat. I gravidkalendern här på 1177.se räknar vi påbörjade veckor.

Beräknat födelsedatum är vecka 39 + 6. Kristin Rohman, 1177.se, nationella redaktionen Erica Bonns, läkare och medicinskt sakkunnig, 1177.se, nationella redaktionen I vår graviditetskalender kan du läsa om fostrets utveckling vecka för vecka och om hur gravidkroppen påverkas. Du kan få tips och råd, läsa om besöken på barnmorskemottagningen och hur du kan förbereda dig inför förlossningen och föräldraskapet.

Vill du ha ny information vecka för vecka via mejl? Prenumerera på vårt gravidveckobrev! Du kan gå direkt till den graviditetsvecka du vill läsa om genom att klicka på veckonumret i kalendern nedan. Du kan också räkna ut aktuell graviditetsvecka genom att fylla i datum för senaste mens och sedan klicka på “beräkna vecka”.

Du som redan har fått ett beräknat födelsedatum kan du i stället ange det direkt. När ett ägg och en spermie förenas börjar ett embryo att bildas. Det kallas för befruktning. Embryot växer sedan till ett foster som sedan växer till en ny människa. I den här texten beskriver vi befruktning genom slidsamlag.

När du är gravid behöver din kropp extra näring, vitaminer och mineraler. Du kan äta det mesta och det är bra att äta varierat. Mat som innehåller mycket näring är till exempel fullkornsprodukter, gröna bladgrönsaker, rotfrukter, bönor, fet fisk, ägg, mejeriprodukter, frukt, frön och nötter.
Visa hela svaret

Hur tidigt får man flyga med en bebis?

Vanligtvis brukar vi säga att du redan kan flyga med en sju-dagar gammal bebis, förutsatt att födseln skedde utan komplikationer. Det råd som de flesta läkare annars ger är att du gott kan vänta med att flyga med din bebis till hen är sex veckor gammal.
Visa hela svaret

Vad ingår i Gravidförsäkring?

Vad ingår i en gravidförsäkring? – Vår Gravidförsäkring finns i två varianter. Gravidförsäkring – grundskydd som är gratis. Grundskydd lämnar endast ersättning vid olycksfall och dödsfall till barnet och den gravida. Gravidförsäkring – utökat skydd för en engångskostnad.

I det utökade skyddet ingår grundskyddet, men den ger också ersättning om barnet drabbas av sjukdom eller måste vårdas på sjukhus samt om den gravida drabbas av vissa graviditets- eller förlossningskomplikationer och måste vårdas på sjukhus. Vi rekommenderar alltid att välja den utökade gravidförsäkringen eftersom den ger barnet och den gravida ett mer omfattande skydd.

I våra gravidförsäkringar ingår dessutom tjänsten Familjestöd Direkt, ett samtalsstöd du kan ringa om du har frågor kring graviditet, barn eller familjeliv och få prata med experter som barnmorskor, barnsjuksköterskor och socionomer. Tjänsten är öppen 8-20 årets alla dagar och samtalet är kostnadsfritt.
Visa hela svaret

När kan man flyga efter förlossning?

Semesterresor, som innebär långflygningar bör man avvakta med till efter sex månaders ålder. Om spädbarnet är fött för tidigt och haft komplikationer i samband med födelsen bör barnets läkare tillfrågas innan resan.
Visa hela svaret