Vad Händer Om Man Dricker Under Graviditet?

Vad Händer Om Man Dricker Under Graviditet
Alkohol under graviditeten innebär en risk – Alla nivåer av alkoholkonsumtion under graviditeten kan öka risken för missfall, dödfödsel, för tidig födsel och plötslig spädbarnsdöd. Stor alkoholkonsumtion under graviditeten är en välkänd riskfaktor för missfall, för tidig födsel, försämrad fostertillväxt, låg födelsevikt och FAS.
Visa hela svaret

Vad händer om man dricker alkohol innan man vet att man är gravid?

Gäller inte bara storkonsumenter – Forskningsarbetet har kommit igång i början av året, så ännu finns inga konkreta resultat att referera till. Helsingin Sanomat publicerade ändå nyligen en insändare av forskarduon, där de skrev att hälsovårdspersonalen borde bli bättre på att informera om riskerna med alkoholbruk redan då man planerar en graviditet.

 1. Enligt dem är det inte bara storkonsumenter av rusmedel som har orsak att se upp, trots att deras forskningsunderlag finns just i den här gruppen.
 2. De första graviditetsmånaderna är kritiska särskilt med tanke på organbildningen.
 3. Vinnan kan omedvetet utsätta sitt barn för fosterskador innan hon vet om att hon är gravid.

De första graviditetsmånaderna är kritiska särskilt med tanke på organbildningen, och alkohol kan orsaka både medfödda kroppsliga avvikelser, sjukdomar och problem på olika livsområden, skriver Koponen och Nissinen. De betonar också att alkohol tränger igenom moderkakan obehindrat.

Dessutom kan alkoholhalten till och med vara högre i fostrets blod än i mammans, eftersom fostrets lever bara kan förbränna en bråkdel av den alkohol en vuxen kan. Någon exakt gräns för i vilken vecka alkoholbruket blir skadligt kan forskarna trots allt inte ge. – Klart är att ju mer alkohol mamman dricker och ju längre, desto värre är det.

Men som sagt borde hon sluta dricka redan då hon planerar eller misstänker att hon är gravid för att vara på den säkra sidan, säger Koponen.
Visa hela svaret

När kan fostret ta skada av alkohol?

Frågor och svar om alkohol under graviditeten och alkoholrelaterade fosterskador är sammanställda av Katarina Wittgard Är det vanligt att barn här i Sverige skadas på grund av att mamman druckit alkohol under graviditeten? Nej, det är inte vanligt, men det är heller inte extremt sällsynt.

 • Man beräknar att fosterutvecklingen har påverkats av alkohol hos omkring 1% av alla barn som föds, det vill säga cirka 1000 barn per år.
 • En del av dessa är så svårt skadade att de uppfyller kriterierna för den medicinska diagnosen fetalt alkoholsyndrom, FAS, men flertalet gör det inte,
 • Hur vanliga är alkoholskador i andra länder? Antalet barn med alkoholrelaterade fosterskador ligger på ungefär samma nivå i den industrialiserade delen av västvärlden, det kan dock variera mycket inom enskilda länder.

I länder och befolkningsgrupper med stora sociala problem och hög alkoholkonsumtion är även antalet barn med fosterskador av alkohol större. Får alla som druckit alkohol under graviditeten skadade barn? Nej. Det finns exempel på alkoholiserade kvinnor som fött friska barn – men man vet också att även små mängder alkohol kan påverka fostret.

Varför får en del barn inga skador, trots att de utsatts för alkohol under fostertiden? Det finns många orsaker till varför en del barn klarar sig utan skador, men inte andra. Det beror bland annat på hur mycket mamman druckit, när under graviditeten hon druckit och på vilket sätt – små mängder kontinuerligt eller stora mängder vid enstaka tillfällen.

Det beror också på fostrets allmäntillstånd och nedärvda förmåga att stå emot gifter, liksom på moderns hälsa och välbefinnande. Det har även betydelse om fostret utsätts för andra påfrestningar som näringsbrist, miljögifter, rökning, mediciner, narkotika etcetera.

 1. Finns det någon nedre gräns för vilken mängd alkohol man kan dricka utan risk, när man väntar barn? Nej.
 2. Alkohol är en av de kemiska substanser som är mest skadliga för fostret och någon nedre gräns finns inte.
 3. En konsumtion under lång tid som motsvarar två glas vin per dag kan vara tillräckligt för att ge bestående påverkan.

Fostret kan också ta skada av enstaka “lördagsfyllor” men riskerna under sådana omständigheter är mycket små och de ska sättas i relation till andra risker fostret utsätts för. Det krävs stora mängder alkohol för att ge svåra fysiska missbildningar och grav utvecklingsstörning hos barnet.

Är risken för skador större under den första delen av graviditeten? Fostret/barnet kan skadas av alkohol när som helst under graviditeten, från de första veckorna och fram till födelsen. Skadorna kan dock bli olika beroende på när de uppstått. Fysiska missbildningar uppstår till exempel oftast tidigt i graviditeten, medan skador som påverkar begåvning och andra hjärnfunktioner uppstår senare.

Är det farligt för barnet om mamman dricker under amningen? Vid måttligt intag blir alkoholhalten i modersmjölken så låg att den sannolikt inte har någon medicinsk inverkan på barnet. Barnet kan dock påverkas negativt av att den som ammar eller matar barnet har druckit alkohol.

 • Vad kan bli skadat om fostret utsätts för alkohol? Alla kroppens delar och organ kan ta skada av alkohol under graviditeten.
 • Änsligast är hjärnan och övriga centrala nervsystemet.
 • Hur kan man veta att skadorna är orsakade av just alkohol? Helt säker kan man endast vara om mammans alkoholkonsumtion under graviditeten finns dokumenterad och barnet uppfyller alla diagnoskriterierna.

Vilka är kriterierna för att diagnosen FAS ska kunna ställas? Diagnoskriterierna är:

Tillväxthämning före och/eller efter födelsen Missbildningar på ansikte och/eller andra kroppsdelar/organ Symtom från hjärnan och övriga centrala nervsystemet

Läs mer om kriterier för FAS här Hur länge har riskerna för fosterskador av alkohol varit kända? I modern tid har sambandet mellan alkohol och fosterskador varit känt sedan slutet av 1960-talet. År 1973 gav man tillståndet namnet fetalt alkoholsyndrom, FAS.

 1. Fetalt kommer av latinets fetus och betyder foster.
 2. Läs mer här.
 3. Finns det andra benämningar på alkoholrelaterade fosterskador? Beteckningen fetala alkoholspektrumstörningar, Fetal Alcohol Spectrum Disorders, FASD, är en paraplybeteckning för alla former av fosterskador orsakade av alkohol och inkluderar även den medicinska diagnosen FAS.

Det förekommer även andra beteckningar i vetenskaplig litteratur som beskriver specifika symtombilder. Vilka är de vanligaste symtomen hos barn med alkoholrelaterade fosterskador?

Barn med alkoholrelaterade fosterskador är ofta, men inte alltid, små till växten och har smal kroppsbyggnad och litet huvud. De har ofta olika fysiska förändringar/missbildningar; ögonskador är vanligt liksom mindre skador på skelett och inre organ, till exempel hjärtat. Från hjärnan och övriga centrala nervsystemet kommer en mängd symtom. Som exempel kan nämnas hyperaktivitet, koncentrationssvårigheter, motoriska störningar, inlärningsproblem, balans- och koordinationsstörningar, problem att tolka sinnesintryck och så vidare.

Läs mer om symtom för alkohlrelaterade fosterskador här Syns alkoholskador alltid på barnen? Nej. Många barn med FASD saknar de typiska dragen men har ändå hjärnskador. Vem kan ställa diagnosen? Diagnosen ställs i första hand av barnläkare och kräver en multidisciplinär utredning av bland annat neurolog och barnpsykiatriker.

Finns det något test eller prov man kan göra för att ställa diagnosen? Nej. Det finns inget enskilt test eller prov man kan använda för att ställa diagnosen. En samlad bild av barnets fysiska, psykiska och utvecklingsmässiga status och historia ligger till grund för en diagnos. Ögondiagnostik och vissa typer av röntgen av hjärnan kan dock vara till god hjälp för att stärka eventuella diagnosmisstankar.

Uppgifter om graviditet, förlossning och nyföddhetsperiod är också av betydelse. Är barn med FASD alltid lågt begåvade? Nej. Genomsnittligt ligger barn med FASD under normalbegåvning, men enskilda barn kan vara normal- eller till och med högbegåvade. Kan symtomen vid FASD likna symtomen på andra funktionshinder? Ja.

 1. Symtomen från centrala nervsystemet hos barn med FASD kan likna symtomen vid olika typer av neuropsykiatriska tillstånd, till exempel ADHD, olika former av Autsim etcetera.
 2. Vad är det för skillnad mellan ADHD/ADD och FASD? FASD innebär en diagnos eller beteckning som anger orsaken till problematiken, det vill säga alkohol under graviditeten.
You might be interested:  Ont I Höfterna Efter Graviditet?

De övriga diagnoserna är symtomdiagnoser som beskriver vilka problem individen har utan hänsyn till den bakomliggande orsaken. Finns det medicinering som hjälper? Nej. Ingen medicin kan ta bort eller reparera skadorna. I vissa fall kan beteendeproblem bli lindrigare med hjälp av centralstimulerande mediciner.

Växer symtomen bort när barnen blir äldre/vuxna? Nej. Skadorna är kvarstående under hela individens liv. De växer inte bort men kan i viss omfattning habiliteras. Symtomen förändras dock med åren så att det efter hand blir de sociala och intellektuella svårigheterna som vållar störs problem. Är skadorna ärftliga? Nej.

Alkoholrelaterade fosterskador uppstår endast om modern dricker alkohol under graviditeten. En mamma som har denna typ av skador får alltså friska barn utan alkoholskador om hon själv inte dricker under graviditeten. Den senaste forskningen på området indikerar dock att alkohol kan orsaka förändringar i arvsmassan och därigenom föra skadade arvsanlag vidare till nästa generation.
Visa hela svaret

Är det farligt att dricka alkohol gravid?

Alkohol och graviditet Fostret utsätts för skadliga ämnen om du dricker alkohol när du är gravid. Därför bör du avstå helt från alkohol under graviditeten. Det kan vara svårt att sluta om du är beroende, men det finns hjälp att få. Drick inte alkohol när du försöker få till en graviditet.

 1. Drick inte alkohol när du är gravid.
 2. Ju mindre alkohol som fostret i magen utsätts för, desto bättre.
 3. Den här texten finns även på samt,
 4. Det kan innebära en omställning att inte dricka alkohol, om du tidigare varit van vid att dricka.
 5. Tänk på att det ofta är lättare att ändra vanor än vad man tror.
 6. För en del kan det vara svårt att avstå från alkohol.

Till exempel om du har ett, För dig som är beroende av alkohol kan det vara lättare att sluta dricka under en graviditet. Du kan bli motiverad av att barnet ska må så bra som möjligt. Graviditeten kan också göra att du blir illamående av alkohol eller känner avsmak.

 1. Det går att ta sig ur ett alkoholberoende.
 2. Det viktigaste är att du själv vill sluta.
 3. På kan du läsa mer om vad som gäller för drycker med bara lite alkohol i.
 4. Alkohol är en drog och ett nervgift som innehåller skadliga ämnen.
 5. Alkohol påverkar så gott som alla organ i kroppen.
 6. Att dricka mycket alkohol kan orsaka eller förvärra skador och sjukdomar i hela din kropp.

Alkoholen går direkt till fostret. Dels via moderkakan, dels ut i fostervattnet som fostret dricker av. Fostrets lever är outvecklad och har svårt att bryta ner alkohol. Därför påverkas fostret mer och under längre tid än du själv. Risken för skador är störst om du dricker mycket och ofta.

 • Fostret kan växa sämre och väga mindre än det borde göra vid födseln om du dricker mycket alkohol.
 • Det kallas för att barnet blir tillväxthämmat.
 • Fostret kan skadas på flera olika sätt om du dricker alkohol när du är gravid.
 • Alkohol kan skada de växande nervcellerna i hjärnan.
 • Då kan barnets beteende och utveckling påverkas så att hen blir överaktiv och får svårt att koncentrera sig.Barnet kan också få ett speciellt utseende.

När barnet blir skadat av alkohol under graviditet kan hen få diagnosen fetalt alkoholsyndrom, FAS. Du kan läsa mer om sjukdomen hos, Det finns också en ökad risk för att få eller att fostret dör i magen. Viktigast att tänka framåt Om du har druckit alkohol under graviditeten kanske du mår dåligt över det.

 • Anske visste du inte att du var gravid.
 • Det är vanligt att känna skam och skuld.
 • Sannolikheten för att skada fostret är mycket liten om du har druckit en mindre mängd alkohol vid något enstaka tillfälle.
 • Det viktiga är att du undviker alkohol under resten av graviditeten.
 • Tänk framåt och fokusera på att inte utsätta fostret för mer alkohol.

När och var ska jag söka vård? Kontakta en om du har funderingar om alkohol och graviditet. På barnmorskemottagningen kan du få fylla i ett frågeformulär som heter AUDIT. Det är en bra grund för att du ska få hjälp om du behöver.

På barnmorskemottagningen kan du också få hjälp om du har druckit mycket i början av graviditeten och behöver hjälp med en plan framåt. Barnmorskan är van vid att hantera den här sortens frågor och har till uppgift att ge stöd och informera om allt som rör graviditeten. Behöver du stöd för att sluta dricka kan barnmorskan hjälpa till med att hitta rätt i vården.Det går också bra att till exempel prata med en läkare på,Ring telefonnummer 1177 om du vill ha och hjälp med var du kan söka vård.

Kristin Rohman, 1177.se, nationella redaktionen Caroline Lilliecreutz, läkare, specialist i obstetrik och gynekologi, Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset, Linköping Det går att bli av med alkoholproblem. Det viktiga är att du själv vill ha en förändring.

Det räcker inte att andra vill att du ska sluta. Många kan ändra vanor utan hjälp. En del som dricker alkohol utvecklar ett beroende. Då har du vant dig vid alkohol och det kan vara svårt att sluta dricka. Ett beroende leder till komplikationer och besvär av olika slag. Alkoholberoende är vanligt. Det finns bra metoder för att ändra sina alkoholvanor.

Fostret utsätts för skadliga ämnen om du röker eller snusar när du är gravid. Det innebär risker för fostret och för graviditeten. Så fort du slutar med tobak minskar riskerna. Alla kan sluta använda tobak. Du kan få hjälp om det är svårt. Men undvik nikotinplåster, nikotintuggummi och e-cigaretter.
Visa hela svaret

Hur ser alkoholskadade barn ut?

Fetalt alkoholsyndrom – onödigt lidande som inte blivit ovanligare Abstract Diagnosen fetalt alkoholsyndrom, FAS, ställs helt på kliniska symtom: pre- och/eller postnatal tillväxthämning, CNS-manifestationer och ett karakteristiskt ansiktsutseende. Dessutom skall barnet ha en säkerställd alkoholexponering under graviditeten. Tillståndet döljer sig ofta bakom andra diagnoser.

Intelligens- och beteendestörningar har stor betydelse för uppväxt, skolgång och vuxenliv.FAS förekommer i ökad utsträckning i områden med svåra socioekonomiska förhållanden.Ögonförändringar förekommer ofta, varför en ögonundersökning kan vara till hjälp för diagnos.Endast prevention är möjlig för att förhindra uppkomsten av detta helt onödiga, livslånga handikapp.

Artikkel Artikkelen er tidligere publisert i Läkartidningen 2000; 97: 5108 – 10 Att barn kan drabbas av fosterskador på grund av moderns alkoholmissbruk under graviditeten är känt sedan bibelns tid (Domarboken 13: 7). På 1970 – 80-talen blev uppmärksamheten stor sedan Jones och Smith (1) beskrivit barn med typiska kännetecken, s k fetalt alkoholsyndrom (FAS).1979 uppmärksammades FAS för första gången i Sverige av Olegård och medarbetare (2).

 1. Numera hör man nästan inte talas om FAS.
 2. Hur ser det ut i olika delar av världen beträffande FAS? Har vi lyckats minska antalet barn med dessa skador? De frekvensundersökningar som finns är från 1970-talet och har gjorts i olika länder.
 3. De tyder samstämmigt på att fullständigt fetalt alkoholsyndrom förekommer hos ungefär 1 – 2/1 000 födda barn.
You might be interested:  Gå Ner I Vikt Efter Graviditet Amning?

I mera socialt och ekonomiskt utsatta grupper såsom Amerikas indianer är frekvensen betydligt högre. I en indianstam i British Columbia var t ex förekomsten av FAS och mindre uttalade skador, s k fetala alkoholeffekter (FAE), 19/1 000 barn i åldern 0 – 18 år (3).1997 konstaterade Sampson och medarbetare att om man inkluderar “neurodevelopmental disorders” är frekvensen 9,1/1 000 barn, dvs nästan 1 procent (4).

 • Detta har nyligen verifierats i en studie från franska Réunion (5).
 • För övrigt är det mycket svårt att göra tillförlitliga frekvensundersökningar, då tillståndet ofta gömmer sig under ett antal olika diagnoser.
 • Diagnoskriterier Diagnosen FAS kräver, förutom att modern skall ha ett väl dokumenterat alkoholmissbruk under graviditeten, att barnet skall uppvisa tecken från vardera av tre kategorier: 1.

prenatal och/eller postnatal tillväxthämning (vikt och/eller längd under den tionde percentilen korrigerade för gestationsålder).2. manifestationer från centrala nervsystemet såsom strukturella avvikelser i form av mikrocefali eller hjärnmissbildningar, psykomotorisk utvecklingsförsening, neurologiska störningar av t ex balans, koordination, perception och inlärningsförmåga samt beteendestörningar.

 • De senare inkluderar bl a hyperaktivitet, koncentrationssvårigheter, uppmärksamhetsstörning, störd impulskontroll och okontrollerade aggressionsutbrott.3.
 • Ett karakteristiskt ansiktsutseende med korta ögonspringor, bred platt näsrot, outvecklat mittansikte, lång överläpp med otydligt filtrum och tunt läpprött.

Dessutom förekommer smärre missbildningar av skilda organ, t ex hjärta, skelett, genitalia, ögon, öron, läpp-gomspalt. Alla dessa kliniska symtom kan finnas i mer eller mindre uttalad grad. Många barn har en diagnos inom något eller några av dessa områden, men symtomen har kanske inte ställts samman till en diagnos av FAS eller av den lindrigare formen, FAE.

Det kan också vara svårt att verifiera att modern har haft ett väl dokumenterat alkoholmissbruk under graviditeten. Många kvinnor har ett blandmissbruk och röker också, vilket kan försvåra diagnosställandet. Den psykiska utvecklingsstörningen och beteenderubbningarna är några av de allvarligaste symtomen för barnet.

Två amerikanska forskare, Abel och Sokol, anser att FAS är den vanligaste orsaken till mental retardation i utvecklade länder (6). I en svensk undersökning av barn med lätt mental retardation (IQ 50 – 70) kunde konstateras att minst 10 procent av fallen gällde FAS (7).

Beteendestörningarna är mycket omfattande vid FAS (8). DAMP, AD/HD och autismliknande tillstånd har observerats bl a hos svenska barn med FAS (9). Nedsatt IQ och inlärningssvårigheter har rapporterats vid “måttligt drickande” (10). Mödrars konsumtion av två drinkar per dag under graviditeten sänkte IQ hos deras 7-åriga barn, och barnen fick inlärningsproblem när moderns dryckesmönster hade varit “binge drinking” (dvs fem eller fler drinkar vid åtminstone ett tillfälle).

Ögonskador i upp till 90 procent av fallen Ögonen kan vara drabbade i upp till 90 procent av fallen vid fetalt alkoholsyndrom (11). Ögonundersökning har visat sig vara ett bra hjälpmedel för att ställa diagnosen FAS. Alla delar av ögonen kan vara skadade.

 • De vanligaste tecknen är korta ögonspringor och telecanthus (bred näsrot), skelning, nedsatt syn och ögonbottenförändringar, främst medfödd underutveckling av synnerven och slingriga näthinnekärl (fig 1).
 • Sådana ögonbottenförändringar kunde konstateras i hälften av fallen i en studie av barn med FAS bl a genom objektiv värdering av ögonbottenfoton med hjälp av digital bildanalys (11).

Ingen säker gräns för skadefri alkoholkonsumtion Man har inte kunnat visa någon säker gräns för hur stor mängd alkohol som kan konsumeras utan att ge skador. Skadorna blir dock svårare ju mer modern dricker under graviditeten. Ett fullständigt utvecklat fetalt alkoholsyndrom kräver ett allvarligt missbruk under graviditeten, medan intelligens- och beteendestörningar uppstår vid måttligare konsumtion (10).

 • I en undersökning av 9 alkoholmissbrukande mödrar och deras 30 barn kunde konstateras att ju mer modern drack, desto mer skadat blev nästa födda barn (12).
 • Några kvinnor lyckades avstå från alkohol under någon av sina graviditeter och födde då ett friskt barn.
 • En sådan liten rapport ger naturligtvis inte några säkra vetenskapliga resultat men ger kanske en optimistisk fingervisning om att det är möjligt att föda barn fria från alkoholskador även om man missbrukat tidigare, om man avstår från alkohol under nästa graviditet.

Osäkert när skadorna inträffar Det finns mycket få vetenskapliga rapporter om när under graviditeten skadorna sker hos människa. Den huvudsakliga organbildningen sker under de första åtta veckorna efter befruktning, följt av differentiering och tillväxt.

 1. Nervvävnad börjar utvecklas mycket tidigt, fortsätter genom hela graviditeten och även efter födseln.
 2. Under tredje trimestern sker “brain growth spurt”, under vilken period man anser att intelligens- och beteendeskador uppstår.
 3. Uppkomna skador bestående vid långtidsuppföljning Det finns flera svenska studier där man genomfört långtidsuppföljning av barn med FAS.

Aronson och Hagberg undersökte 24 barn som hade exponerats för alkohol under graviditeten (13). De fann att tidiga, samordnade och kraftfulla insatser före 12:e graviditetsveckan kan förebygga att barn till alkoholiserade mödrar får bestående skador under fosterstadiet.

 1. Däremot har barn till mödrar som missbrukat alkohol under stora delar av graviditeten kvarstående problem i 13-årsåldern.
 2. De flesta var placerade i familjehem och endast tre barn gick i normalklass, medan resten fick stödundervisning eller gick i särskola.
 3. På ögonavdelningen för barn vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus har barn med fetalt alkoholsyndrom undersökts sedan många år.

En uppföljning av 25 barn med FAS gjordes för några år sedan (medianuppföljningstid 11 år) (14). Resultaten var nedslående. De barn som redan tidigare hade grav synnedsättning hade fortfarande så, medan de som hade måttligt nedsatt syn ofta hade fått förbättrad synskärpa.

 • Tio mödrar hade dött, åtta av dem på grund av alkoholrelaterad sjukdom.
 • Bara fyra av mödrarna hade vårdnad av barnen.
 • De allra flesta gick i särskola, bara tre barn gick i normalklass utan extra stödundervisning.
 • Man kunde summera att den viktigaste skadan, nämligen hjärnskadan, kvarstod trots omfattande medicinska och sociala insatser och stödåtgärder i skolundervisningen.

Situationen i dag För att belysa hur situationen är i dag beträffande FAS anordnades ett Ahrnbergsymposium i pediatrisk oftalmologi i Göteborg våren 2000, finansierat av Göteborgs Läkaresällskap. Till detta hade Kenneth L Jones, en av dem som först beskrev det fetala alkoholsyndromet, inbjudits.

Jones och medarbetare har gjort en undersökning i Wellington, en liten stad på landsbygden norr om Kapstaden. De undersökte 995 slumpmässigt utvalda barn som gick i första klass i normalskola. Man fann en prevalens av 4,8 procent med fullt utvecklat fetalt alkoholsyndrom bland barnen (Jones, pers medd).

Man har också påbörjat en undersökning i Moskva, där man i en pilotstudie av barnhemsbarn uppskattat att ca 30 procent av barnen har FAS. Det är känt att ett stort alkoholmissbruk förekommer i Östeuropa. Albers och medarbetare undersökte barn, adopterade från Östeuropa inklusive det forna Sovjetunionen, när de kommit till USA (15).

Hos de 43 barn som studerades noterades uttalad tillväxt- och utvecklingshämning: 70 procent hade grovmotorisk och 82 procent finmotorisk utvecklingsförsening, 59 procent språk- och 53 procent socialt emotionell störning. Ett barn hade FAS, och det fanns uppgifter om att 19 mödrar hade missbrukat alkohol under graviditeten.

You might be interested:  Att Tänka På Innan Graviditet?

I Estland har barnläkare på senare tid uppmärksammat att en del barn har FAS. Två estniska ögonläkare har gjort en pilotstudie, varvid de vid en ögonundersökning funnit de typiska ögonförändringarna hos ett antal barnhemsbarn med FAS. I Estland önskar man nu kartlägga förhållandena för att angripa problemet med ett rätt omhändertagande av redan drabbade barn och påbörja preventionsarbete för att undvika skador i framtiden.

Ett samarbete mellan estniska och svenska läkare har inletts, där vi planerar att undersöka barn på barnhem beträffande deras hälsotillstånd med särskild fokusering på alkoholrelaterade skador. Stödförening för FAS-familjer På sistone har en svensk stödförening för familjer med främst adopterade barn med FAS bildats, FAS-Föreningen (e-post: ), dit man kan vända sig.

Det finns också andra stödföreningar runt om i världen. Prevention svår men nödvändig Det är mycket svårt att utveckla effektiva program för att förhindra alkoholrelaterade fosterskador. Detta erkände Kenneth Jones vid Ahrnbergsymposiet. Vi har i Sverige mycket få möjligheter till omhändertagande av kvinnor med alkoholproblem under graviditeten, den enda tidsperiod under vilken vi kan hindra det ofödda barnet från att påverkas av alkohol.

Forskningen inom humanområdet måste också intensifieras för att man ska få ökad kunskap och kunna vidta åtgärder mot skador som inte bara ödelägger barnens hela liv utan även orsakar stora ekonomiska utgifter för samhället. Kraftfulla resurser behöver sättas in för att informera allmänheten och utbilda personal inom medicin, socialvård, skola och andra yrkeskategorier som kommer i kontakt med problemen.

Det finns ingen bot för FAS – endast prevention är möjlig för att vi ska kunna förhindra detta helt onödiga, livslånga handikapp. Publisert: 10. februar 2001 Utgave 04, 10. februar 2001 Tidsskr Nor Lægeforen 10. februar 2001 Publisert: 10. februar 2001 Utgave 04, 10.
Visa hela svaret

Kan man dricka Coca Cola när man är gravid?

Koffein i cola- och energidrycker – Koffein finns också i coladrycker, energidrycker och annan läsk. Därför bör du inte dricka för mycket av det under graviditeten. Energidrycker kan även innehålla andra ämnen som inte är bra under graviditeten.
Visa hela svaret

Varför inte örtte gravid?

I våra kostråd för gravida står följande: Var försiktig med kosttillskott, örtprodukter, örtteer, naturläkemedel och traditionella växtbaserade läkemedel, eftersom man många gånger inte vet om de kan vara skadliga för barnet. Använd inte sådana produkter utan att först diskutera med din barnmorska eller läkare.
Visa hela svaret

Kan man dricka 0.5 när man är gravid?

Så mycket alkoholfri öl kan gravida dricka Livsmedelsverket har uppdaterat råden om alkohol till gravida. Rådet är liksom tidigare att inte dricka alkohol när man är gravid, eller misstänker att man kan vara gravid. Däremot går det bra att dricka en måttlig mängd alkoholfri öl, även om den innehåller små mängder alkohol.

Text: Livsmedelsverket / Foto: Unsplash Livsmedelsverket har gått igenom kunskapsläget om alkohol vid graviditet och rådet är även fortsättningsvis att inte dricka alkohol. – Alkohol passerar över till fostret via moderkakan, som börjar bildas innan man kanske ens vet att man är gravid. Förutom att inte dricka alkohol under graviditeten är det alltså bra att sluta dricka alkohol redan när man misstänker att man kan vara gravid, säger Vendela Roos, toxikolog på Livsmedelsverket.

Måttliga mängder alkoholfri dryck går bra Hur är det då med den alkohol som kan finnas i “alkoholfri” öl eller cider? Livsmedelverket får många frågor från gravida om just det och har därför tittat särskilt på effekter av små mängder alkohol. – Öl, vin och cider med upp till 0,5 volymprocent alkohol går bra att dricka i måttliga mängder, upp till en liter per vecka.

 • Om allt dricks under samma dag så sprid ut det över några timmar – drick inte allt på en gång, säger Vendela Roos.
 • Öl, vin och cider som det står “alkoholfri” på innehåller ofta under 0,5 volymprocent alkohol.
 • Om alkoholhalten inte står på flaskan så bör gravida dricka högst något enstaka glas i veckan.

Skillnad på maträtter med öl eller vin och maträtter med starksprit Maträtter som innehåller öl eller vin, till exempel en vinsås eller gryta, går bra att äta om de kokats i minst 30 minuter, eller om vätskan har kokats ihop till mindre än hälften. – Det är inte så att maträtten blir alkoholfri så fort den kokat upp.

Som en tumregel behöver en gryta med vin eller öl koka minst en halvtimme och en sås behöver reduceras till hälften för att tappa tillräckligt med alkohol, säger Vendela Roos. Däremot kan det finnas större mängder alkohol kvar i rätter med starksprit, flamberade rätter och i rätter med alkohol som inte har upphettats, till exempel desserter.

Dessa rätter bör gravida inte äta hela portioner av, men det går bra att smaka lite någon enstaka gång. : Så mycket alkoholfri öl kan gravida dricka
Visa hela svaret

Är det farligt att snusa under graviditeten?

Nikotinet påverkar fostrets storlek – Nikotin finns i all tobak. Nikotinet gör att blodet flödar sämre i livmodern och moderkakan. Fostret får då mindre syre och näring. Fostret växer sämre och väger mindre än det borde göra vid födseln. Det kallas för att barnet blir tillväxthämmat.

 • När du snusar utsätts du för lika mycket nikotin som när du röker, eller mer.
 • Vattenpipa, e-cigaretter och nikotinfritt snus Vattenpipa innehåller nikotin, kolmonoxid och andra giftiga ämnen.
 • Du bör inte röka vattenpipa när du är gravid.
 • E-cigaretten finns att köpa utan nikotin.
 • Men det finns andra ämnen i e-cigaretterna.

Det finns inga studier om hur e-cigaretter påverkar fostret i magen. Därför bör du undvika e-cigaretter under graviditeten. E-cigarett kan också kallas elektronisk cigarett. Att röka en e-cigarett kan kallas att vejpa. Det finns snus som inte innehåller nikotin.

Men det kan finnas andra ämnen i snuset som inte är bra. Kontrollera noga vad snuset innehåller, även om snuset saknar nikotin. Det finns också något som kallas tobaksfritt snus. Så kallat tobaksfritt snus innehåller nikotin och ska inte användas under graviditeten. Förutom att fostret kan växa dåligt är det också större risk för andra komplikationer om du använder tobak när du är gravid: Tobak ökar risken för att barnet ska bli tillväxthämmat.

Det finns också en ökad risk för att barnet ska dö i magen. Viktigast att tänka framåt Om du har använt tobak under graviditeten kanske du mår dåligt över det. Kanske visste du inte att du var gravid. Kanske klarade du inte av att låta bli. Det är vanligt att känna skam och skuld.

Då är det bra att tänka framåt. Fokusera på hur du ska göra för att inte utsätta fostret för mer tobak. När och var ska jag söka vård? Kontakta en, Där kan du få råd och stöd om hur du slutar med tobak. Det går också bra att kontakta en, Där finns distriktssköterskor som är särskilt utbildade i hur man slutar med tobak.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha och hjälp med var du kan söka vård. Det finns inga läkemedel som är godkända för behandling mot nikotinsug under graviditet. Många som ska sluta med tobak använder läkemedel mot nikotin som till exempel tuggummi eller plåster.
Visa hela svaret