Uppsagd På Grund Av Graviditet Lawline?

Uppsagd På Grund Av Graviditet Lawline

EU & arbetsrätt 3 2001 Även tidsbegränsat anställd skyddas vid graviditet En kvinna som anställts på begränsad tid får inte sägas upp därför att hon är gravid, även om graviditeten hindrar henne från att utföra arbete under en stor del av anställningstiden och även om hon kände till att hon var gravid redan när hon anställdes. Detta står klart sedan EG-domstolen avgjort målet Tele Danmark mot Brandt-Nielsen och kommit till samma slut som generaladvokaten (se EU & arbetsrätt 2/2001 ). Marianne Brandt-Nielsen anställdes den 1 juli 1995 för sex månader. Efter en tid meddelade hon sin arbetsgivare att hon skulle föda barn i början av november. På arbetsplatsen tillämpades ett kollektivavtal som gav rätt till åtta veckors betald ledighet före förlossningen, en period som i det aktuella fallet skulle ta sin början tidigt i september. Brandt-Nielsen sades omedelbart upp, med motiveringen att hon inte skulle komma att kunna utföra arbete under den överenskomna tiden, och att hon hade brustit i lojalitet genom att inte upplysa arbetsgivaren om sin graviditet redan under anställningsintervjun. Arbetsgivaren hävdade dessutom att EG-rätten endast hind-rar att en gravid kvinna sägs upp om anställningsavtalet gäller tills vidare och inte, som i detta fall, om anställningen är tidsbegränsad. Men EG-domstolen slår alltså fast att en uppsägning som denna strider mot EG-rätten, och det på två punkter. Den utgör otillåten könsdiskriminering enligt artikel 5.1 i likabehandlingsdirektivet (76/207) och är också oförenlig med artikel 10 i mödraskyddsdirektivet (92/85). Mödraskyddsdirektivets förbud mot uppsägning från graviditetens början till mammaledighetens slut har införts mot bakgrund av de risker för kvinnans fysiska och psykiska tillstånd som en uppsägning kan medföra. Undantag från förbudet bedöms restriktivt och kan bara motiveras med skäl som inte har samband med graviditeten. Beträffande likabehandlingsdirektivet håller domstolen fast vid den praxis som gällt alltsedan målet Dekker C-177/88 och som innebär att diskriminering med hänvisning till graviditet utgör direkt könsdiskriminering. I målet Webb C-32/93 förklarade domstolen att EG-rättens skydd mot diskriminering i samband med graviditet och barnsbörd inte kan inskränkas ens om kvinnans närvaro på arbetsplatsen är oundgänglig för driften av företaget. En motsatt tolkning skulle beröva direktivet dess ändamålsenliga verkan. I sitt nya avgörande hänvisar domstolen till målet Webb och konstaterar att det saknas skäl för en annan bedömning när anställningsavtalet är tidsbegränsat. Uppsägning av en arbetstagare på grund av graviditet utgör direkt könsdiskriminering. Det avgörande är därmed inte anställningens varaktighet, utan om den anställdas oförmåga att fullgöra anställningsavtalet beror på att hon är gravid. Just anställningens varaktighet, påpekar domstolen, är dessutom en särskilt osäker faktor i anställningsförhållandet, eftersom tidsbegränsade avtal är olika långa och eftersom de kan komma att förnyas eller förlängas. Till stöd för sin tolkning anför domstolen vidare att inget av direktiven gör skillnad mellan visstids- och tillsvidareanställningar. Tidsbegränsade avtal är vanliga, och om avsikten varit att utesluta sådana från tillämpningsområdet skulle detta ha angivits uttryckligen. Domen innebär ett välkommet klargörande av diskrimineringsskyddets omfattning i graviditetsfallen. Tidigare mål har gällt tills-vidare-anställningar, men nu står det helt klart att likabehandlingsprincipen skall tillämpas på motsvarande sätt också vid tidsbegränsade anställningar. Detta är följdriktigt. Domstolen har flera gånger slagit fast att särbehandling på grund av graviditet utgör direkt diskriminering, något som aldrig är tillåtet enligt EG-rätten. Med en annan utgång i målet hade domstolen väsentligen försämrat skyddet för gravida kvinnor. Jenny Julén doktorand vid Lunds Universitet Mål C-109/00, Tele Danmark mot Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund, ombud för Marianne Brandt-Nielsen, dom den 4 oktober 2001

Visa hela svaret

Kan man bli uppsagd på grund av graviditet?

En person får inte sägas upp med anledning av graviditet eller på grund av föräldraledighet. Däremot finns det inget förbud i lagen mot att säga upp någon under pågående graviditet eller under en föräldraledighet, om det finns sakliga skäl för, När det är många som blir uppsagda på ett företag kan även de föräldralediga bli uppsagda, men deras börjar inte räknas förrän de kommer tillbaka till arbetet efter ledigheten, eller från det datum de har angivit att de skulle återgå.
Visa hela svaret

På vilka grunder kan man bli uppsagd?

Sakliga skäl för uppsägning – Enligt lagen får en anställd inte sägas upp utan sakliga skäl. Det finns två definitioner av sakliga skäl: uppsägning på grund av arbetsbrist och uppsägning på grund av personliga skäl. Om du missköter dig grovt kan du även bli avskedad.
Visa hela svaret

När måste man säga till sin arbetsgivare att man är gravid?

Medarbetaren ska: –

Meddela dig som arbetsgivare minst två månader i förväg (ingen tidsgräns för föräldrautbildning). Ansöka om föräldrapenning från Försäkringskassan.

Visa hela svaret

You might be interested:  Vanligt Med Svamp I Början Av Graviditet?

Får arbetsgivare fråga om graviditet?

Du kan ställa frågan men det rekommenderas inte. Man brukar säga att frågan är fri men vissa frågor bör du helt enkelt inte ställa eftersom svaret kan göra att du hamnar i problem. Om det visar sig att den arbetssökande är gravid och sedan inte får jobbet skulle hon kunna hävda att hon inte fick jobbet på grund av hon var gravid och därmed är utsatt för diskriminering.

Även om det är så att en annan sökande var bättre lämpad för tjänsten innebär frågan i sig att det kan ifrågasättas om den som inte fick jobbet blev diskriminerad och då måste du som arbetsgivare visa att det var den som var bäst lämpad som fick anställningen. Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan.

Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.
Visa hela svaret

Vad händer om man blir gravid under en provanställning?

Det var diskriminering när ett matleveransföretag avslutade provanställningen för en kvinna som var gravid. Det anser DO som nu har väckt talan mot företaget gällande diskriminering som har samband med kön. Kvinnan hade en provanställning på matleveransföretagets varumottagning på en ort i Skåne och hade arbetat i tre månader när hon berättade för sin chef att hon var gravid.

 • En månad senare meddelade chefen henne att provanställningen inte skulle övergå i en fast anställning.
 • Enligt kvinnan förklarade chefen att det inte var lönt att förlänga kvinnans anställning eftersom hon ändå inte skulle arbeta på ett helt år.
 • Av ett sms som chefen skickat till kvinnan angående skälen till bolagets agerande framgår att bolaget reagerat på att kvinnan inte hade berättat att hon var gravid i samband med att hon anställdes.

DO anser efter att ha utrett händelsen att skälet till att provanställningen har avslutats har haft samband med kvinnans graviditet. DO:s bedömning är att kvinnan därigenom har missgynnats i strid diskrimineringslagen. – Skyddet för gravida i arbetslivet är mycket starkt och det skyddet gäller även under provanställning.
Visa hela svaret

Vad är bäst säga upp sig eller bli uppsagd?

Blir du avskedad får du lämna anställningen omedelbart och har inte längre rätt till lön och andra anställningsförmåner. En arbetsgivare får avskeda en anställd enbart om han eller hon grovt har misskött sin anställning. Mer om sakliga skäl för uppsägning,
Visa hela svaret

Vad är grov misskötsamhet?

En uppsägning p.g.a. personliga skäl ska som huvudregel grunda sig på en bedömning av arbetstagarens lämplighet till att utföra arbetet och inte på enstaka fall av misskötsamhet. Undantaget är om förseelsen är så pass allvarlig att arbetstagaren har visat sig klart olämplig till fortsatt arbete.

Typsituationer där en uppsägning p.g.a. personliga skäl kan bli aktuell är t.ex.: Misskötsamhet – Exempel på misskötsamhet är arbetsvägran, olämpligt uppträdande, olovlig frånvaro m.m. För saklig grund för uppsägning krävs en dokumenterad olämplighet hos arbetstagaren att sköta arbetet. Som nämnts ovan är enstaka tillfällen av misskötsamhet inte en saklig grund för uppsägning.

Samarbetssvårigheter – Dessa måste vara av allvarlig karaktär och uppsägning kan inte bli aktuell innan arbetsgivaren har undersökt alla möjligheter till omplacering av arbetstagaren. Onykterhet – Även här gäller som huvudregel att endast upprepade förseelser leder till uppsägning.

 • Om arbetstagaren bedöms vara alkoholist kan uppsägning dock inte bli aktuell då det räknas som sjukdomstillstånd, vilket normalt inte är skäl för uppsägning.
 • Sjukdom – Uppsägning till följd av sjukdom är som regel inte ett godtagbart skäl om det rimligen kan antas att arbetstagaren kommer att tillfriskna.

Det anses inte heller godtagbart att säga upp en arbetstagare så länge denne får sjukpenning från Försäkringskassan. Arbetsgivaren har ett rehabiliteringsansvar och kan i princip inte säga upp en anställd som rehabiliteras. Skyldigheten sträcker sig dock inte längre än till att åtgärderna ska syfta till att arbetstagaren ska kunna återgå till arbete hos arbetsgivaren, men inte nödvändigtvis med samma arbetsuppgifter.

Brottslighet – Stöld, förskingring, trolöshet mot huvudman, misshandel och hot är vanligtvis grund för uppsägning. Undantag är om det rör sig om en bagatellartad förseelse eller om den bedöms ursäktlig. Enbart en misstanke om brott är inte tillräcklig grund för uppsägning. Om arbetstagaren begått brott utanför tjänsten ska en avvägning göras mellan arbetstagarens intresse av att behålla sitt jobb och arbetsgivarens intresse av att avbryta anställningen.

Konkurrerande verksamhet – Att bedriva konkurrerande verksamhet med arbetsgivaren är i allmänhet ett brytande av lojalitetsplikten en arbetstagare har gentemot sin arbetsgivare, vilket normalt utgör grund för uppsägning. Det krävs dock att att konkurrensen tillfogar arbetsgivaren en mer påtaglig ekonomisk skada.
Visa hela svaret

Hur stämmer man sin arbetsgivare?

Särskilt om tidsfrister – Som arbetstagare måste du vara uppmärksam på de tidsfrister som gäller vid uppsägning och avskedande. Vill du få en uppsägning eller ett avskedande ogiltigförklarat måste du underrätta din arbetsgivare inom två veckor och sedan stämma arbetsgivaren inom ytterligare två veckor.

Vill du ha skadestånd på grund av ett avsked eller en uppsägning ska du underrätta din arbetsgivare inom fyra månader och sedan stämma arbetsgivaren inom ytterligare fyra månader. Om din fackförening avslutar en förhandling med din arbetsgivare måste du begära att få besked om detta skriftligt samma dag.

Du ska också begära ett skriftligt besked om fackföreningen avser att driva frågan vidare till domstol eller inte.
Visa hela svaret

Hur orkar man jobba som gravid?

Även om du kan fortsätta arbeta så kan graviditeten göra att du behöver vila mer än vanligt under arbetsdagen. Arbetsgivaren är skyldig att se till att du som är gravid har möjlighet att ta pauser så att du kan ligga ner en stund. Det ska alltså finnas ett vilrum med en säng på arbetsplatsen.
Visa hela svaret

You might be interested:  Berätta Om Graviditet Vecka 12?

När kan man inte säga upp sig?

Säga upp sig från vikariat eller visstidsanställning – Om du är vikarie eller visstidsanställd så kan du oftast inte säga upp din anställning i förtid. Utgångspunkten i LAS är nämligen att tidsbegränsade anställningar inte är uppsägningsbara. Men i vissa fall kan anställningsavtalet vara formulerat så att uppsägning är möjlig.
Visa hela svaret

På vilka grunder kan arbetsgivaren säga upp arbetsavtalet?

Uppsägning Som anställd får du säga upp ditt arbetsavtal utan att uppge orsaken för din arbetsgivare. När ett arbetsavtal sägs upp ska både arbetsgivaren och arbetstagaren iaktta uppsägningstiden enligt arbetsavtalslagen, kollektivavtalet eller arbetsavtalet.

Arbetsavtalet upphör att gälla när uppsägningstiden gått ut. Arbetstagaren omfattas av normal arbetsplikt under uppsägningstiden. På vilka grunder får arbetsgivaren säga upp mig? Arbetsgivaren får säga upp ett arbetsavtal som gäller tills vidare, dvs. en fastanställning, på sakliga och vägande grunder som har samband med arbetstagarens person eller av ekonomiska orsaker eller av produktionsorsaker.

Du får inte sägas upp förrän du getts en varning som ger dig möjlighet att korrigera ditt beteende. Till exempel om du inte sköter de uppgifter du ska sköta eller inte iakttar anvisningarna på arbetsplatsen. Vid allvarligare överträdelser eller försummelser kan arbetsgivaren ha rätt att säga upp arbetsavtalet utan varning.

 • Då kan arbetsgivaren till och med häva avtalet.
 • Arbetstagaren ska höras före uppsägningen.
 • Arbetstagaren har alltid rätt att anlita ett biträde för samrådsmötet.
 • Ortvarig sjukdom, politiska eller religiösa åsikter eller deltagande i stridsåtgärder enligt lagen om kollektivavtal är inte godtagbara uppsägningsgrunder.

När får arbetsgivaren säga upp mig av ekonomiska orsaker eller av produktionsorsaker? Den vanligaste orsaken till uppsägning är att företagets lönsamhet har försämrats eller produktionen och arbetet omorganiserats. Du kan även bli uppsagd om arbetsgivaren inte kan erbjuda dig alternativa uppgifter eller utbilda dig för andra uppgifter.

Minskningen i arbetet ska då vara väsentlig och bestående. Ett alternativt arbete måste erbjudas den som hotas av uppsägning. Endera i det aktuella företaget eller något annat företag där arbetsgivaren har inflytande i personalärenden. Vad ska jag göra om jag blir olagligt uppsagd? Arbetstagaren har alltid rätt att få information om uppsägningsgrunden.

I rätten ska arbetsgivaren kunna bevisa att arbetsgivaren haft rätt att avsluta arbetsavtalet. För olaglig uppsägning kan arbetsgivaren dömas av domstol att betala ersättning till arbetstagaren. Ersättningsbeloppet är arbetstagarens lön för 3–24 månader.

Arbetsavtalet behöver inte återupptas ens vid uppsägningar som konstaterats vara olagliga. Hur säger man upp ett tidsbundet arbetsavtal? Ett tidsbundet arbetsavtal kan inte sägas upp om parterna inte kommit överens om det i arbetsavtalet eller senare under anställningen. Du kan avsluta ditt tidsbundna arbetsavtal före den överenskomna tidpunkten.

Endast om du och din arbetsgivare är överens om det. Om anställningen upphör tidigare än överenskommet, kan den part som utan grund hävt avtalet åläggas att betala ersättning. I visstidsanställningar iakttas ingen uppsägningstid om man inte kommit överens om det i arbetsavtalet eller senare.
Visa hela svaret

Vem har ansvaret för att undvika graviditet?

Sexuell hälsa Det finns olika sätt att skydda sig mot oönskad graviditet. De olika sätten brukar kallas för preventivmetoder eller preventivmedel. Kondom och femidom är de enda metoderna som också skyddar mot könssjukdomar. Du och den eller de som du har sex med delar på ansvaret för att skydda er mot graviditet.

Preventivmedel – skydd mot graviditet Det finns olika sätt att skydda sig mot oönskad graviditet. De olika sätten brukar kallas för preventivmetoder eller preventivmedel. Kondom och femidom är de enda metoderna som också skyddar mot könssjukdomar om de används på rätt sätt. Akuta metoder – kopparspiral och akut-p-piller Det finns två sätt att minska risken att bli gravid efter att du har haft ett oskyddat vaginalt samlag.

Det ena sättet är att sätta in en kopparspiral. Det andra sättet är att ta ett akut-p-piller. Avbrutet samlag Avbrutet samlag innebär att penisen dras ut från slidan innan utlösning. Det är inte en effektiv metod. Femidom En femidom är en invändig kondom gjord av mycket tunn plast eller latex.

 1. Du sätter in femidomen i slidan eller ändtarmsöppningen innan du ska ha samlag.
 2. Femidom skyddar mot könssjukdomar eller graviditet.
 3. Ondom En kondom är ett skydd av mycket tunt gummi eller plast som du kan sätta på en penis eller en dildo om du ska ha samlag.
 4. Ondom är ett enkelt sätt att minska risken för överföring av könssjukdomar vid samlag.

Det är även ett enkelt sätt att undvika graviditet vid samlag som kan leda till graviditet. Mellanpiller och minipiller Mellanpiller och minipiller är preventivmedel i tablettform som du tar varje dag. De innehåller hormonet gestagen. Pessar Ett pessar ser ut som en liten skål av silikon.

Du smörjer in den med pessargel och sätter in pessaret i slidan så att det täcker livmodertappen. På detta sätt förhindras spermier att ta sig in till livmodern. P-piller P-piller är ett preventivmedel i tablettform som du tar varje dag. P-piller ger ett effektivt skydd mot att bli gravid om du tar dem som du ska.

P-plåster P-plåster ger ett effektivt skydd mot graviditet om det används på rätt sätt. P-ring P-ring är ett preventivmedel som du själv sätter in i slidan. P-ringen är gjord av mjuk, genomskinlig plast och är cirka fem centimeter i diameter. P-ring ger ett effektivt skydd mot graviditet när den används på rätt sätt.

 1. P-spruta En P-spruta innehåller en hög dos av hormonet gestagen.
 2. Du får sprutan i skinkan var tredje månad.
 3. Den ger ett mycket effektivt skydd mot graviditet.
 4. P-stav P-stav är ett preventivmedel mot graviditet som sätts in under huden på överarmen.
 5. Staven är av mjuk plast och ungefär lika stor som en tändsticka.
You might be interested:  Hur Länge Är Man Illamående Vid Graviditet?

Den ger ett mycket effektivt skydd mot graviditet. Säkra perioder Säkra perioder betyder att du undviker att ha samlag de dagar när risken att bli gravid är som störst. Det är inte en effektiv metod. Sterilisering Sterilisering innebär att du genom en operation tar bort möjligheten att bli gravid eller göra någon gravid.

Varken sexlusten eller förmågan till ett aktivt sexliv påverkas av att du steriliserar dig. P-appar och p-datorer Du kan använda p-appar och p-datorer för att räkna ut när det är som störst risk att bli gravid. Graviditet Här kan du läsa mer om vad som händer under graviditeten. Du kan bland annat läsa om hälsa, undersökningar, besvär och vad som händer i livmodern vecka för vecka.

Skydd mot könssjukdomar Kondom och femidom skyddar mot könssjukdomar. Använd kondom eller femidom om du har vaginala eller anala samlag med någon annan.
Visa hela svaret

Vem ska man kontakta om man är gravid?

Så snart du fått veta att du är gravid kan du kontakta en barnmorskemottagning för att boka ett inskrivningssamtal. Inskrivning för gravida på barnmorskemottagningen sker oftast i graviditetsvecka åtta till tolv men ibland tidigare, och vid inskrivningssamtalet är det bra om din partner är med.
Visa hela svaret

Har man rätt att gå till barnmorskan på arbetstid?

Svar: Inom kommuner och regioner har anställda som är blivande föräldrar rätt till ledighet med bibehållen lön för besök på mödravårdscentral upp till två gånger, om det är nödvändigt att besöket sker under arbetstid.
Visa hela svaret

Kan man få sparken under provanställning?

Provanställning – en osäker anställningsform – En provanställning är en osäker anställningsform eftersom din arbetsgivare när som helst kan avbryta anställningen. Arbetsgivaren behöver inte förhandla, utan kan avsluta din provanställning utan att ange något skäl för uppsägningen,

Även du som anställd har rätt att avbryta provanställningen i förtid. Ett sätt att försöka undvika den otrygga anställningsformen, särskilt om du går från en tillsvidareanställning, är att visa på tidigare arbetsuppgifter och hänvisa till flera referenser. På så sätt kan den nya arbetsgivaren skaffa sig en säkrare bild av dig utan att behöva provanställa.

Huvudregeln är att en provanställning inte får vara längre än sex månader men givetvis kortare. I vissa situationer finns möjlighet för arbetsgivare och fackklubben att förlänga provanställningen. Om den inte har avbrutits eller sagts upp före provanställningstidens utgång och du sedan jobbar vidare, så har provanställningen automatiskt övergått till en tillsvidareanställning.
Visa hela svaret

Vad krävs för att bli avstängd från jobbet?

Avstängning med mera – Arbetstagare kan av arbetsgivaren tillfälligt tas ur arbete. Det kan exempelvis ske om arbetstagaren kommer onykter till arbetet. Arbetsgivaren har möjlighet att avstänga en arbetstagare om denne på sannolika skäl misstänks för eller bevisligen är skyldig till svårare fel eller försummelse i arbetet, brott som kan medföra fängelse eller svårare förseelse utom anställningen.

Avstängning får ske för högst 30 kalenderdagar i sänder. Avstängning görs i avvaktan på att den misstänkta förseelsen blir utredd. AB reglerar två olika typer av avstängning, med lön eller utan. Huvudregeln är att arbetstagaren behåller lön och eventuella avlöningsförmåner under avstängning. Huruvida lön eller avlöningsförmåner ska utbetalas är beroende av på vilken grund avstängningen skett.

Arbetsgivaren kan besluta om avstängning utan lön om arbetsgivaren finner att särskilda skäl föreligger, till exempel när en arbetstagare genom sitt handlande får arbetsgivaren att överväga avsked. Beslut om avstängning är inte en disciplinär åtgärd utan kan följas av avskedande, uppsägning eller disciplinpåföljd.
Visa hela svaret

Kan man bli uppsagd utan att veta om det?

Uppsägning utan saklig grund? Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! (LAS) reglerar vad som gäller när en arbetstagare blivit uppsagd. Jag kommer därför utgå från att du är en arbetstagare som omfattas av LAS,, Enligt kan inte en arbetsgivare säga upp en arbetstagare utan anledning, det måste alltid föreligga saklig grund för uppsägningen.

 • Därför har du som arbetstagare rätt att få veta varför du blivit uppsagd, och denna information ska vara skriftlig om man som arbetstagare begär det ().
 • En uppsägning kan antingen grundas på personliga skäl eller på arbetsbrist,
 • Om uppsägningen skett av personliga skäl får dessa skäl inte enbart vara sådana som arbetsgivaren har vetat om i mer än två månader.

Det framgår heller inte om din chef nämnt något om din uppsägningstid i brevet. Du har nämligen rätt till uppsägningstid enligt, Min rekommendation Jag rekommenderar dig att i första hand prata med din chef där du kräver att hen anger om uppsägningen skett av personliga skäl eller p.g.a.
Visa hela svaret

Hur sjukskriver man sig när man är gravid?

Patienten ska: Prata med sin arbetsgivare. Be läkaren eller sjuksköterskan om ett medicinskt underlag. Ansöka om graviditetspenning till Försäkringskassan. Skicka in medicinskt underlag till Försäkringskassan.
Visa hela svaret

Får man berätta att man blivit uppsagd?

Innan uppsägningar – En arbetsgivare som planerar att skära ner i sin verksamhet måste följa vissa regler, blanda in de fackliga organisationerna och fatta beslut i en viss ordning. Arbetsgivaren måste visa att det finns sakliga skäl för uppsägning på grund av arbetsbrist.
Visa hela svaret