Läkemedel Vid Graviditet Och Amning?

Läkemedel Vid Graviditet Och Amning
Hantera läkemedelsanvändning under amning – Vid läkemedelsbehandling av en ammande kvinna bör en individuell bedömning göras av moderns behov och amningens fördelar mot eventuella risker för barnet. Barnets exponering för läkemedel i samband med amning är nästan alltid mindre än under fosterstadiet, så om läkemedelsbehandling vid graviditet och amning ska jämföras får nog amning anses säkrare. Det är få läkemedel som är helt kontraindicerade vid amning.

I vissa fall kan exponering via amning påverka barnet och riskerna kan öka särskilt vid långtidsbehandling, men det behöver inte vara så. Det finns nästan alltid möjligheter att kombinera läkemedelsbehandling med amning. Diffusion av läkemedel är dubbelriktad, vilket innebär att när koncentrationen minskar i moderns blod kommer även mjölkkoncentrationen att sjunka. Jämvikten mellan moderns blod och bröstmjölken är vanligtvis snabb, vilket gör att mjölkkoncentrationen kommer att vara som lägst i slutet av dosintervallet, inför nästa dos.

Detta kan vara av intresse vid enstaka doser av läkemedel med kort halveringstid, men har ingen betydelse vid långtidsbehandling med läkemedel med lång halveringstid, eftersom fluktuationerna i läkemedelskoncentration över dygnet i dessa fall är små.

Då måste man istället ta ställning till om läkemedelsbehandlingen utgör en stor risk eller ej för barnet. För vissa läkemedel bör barnet observeras för specifika biverkningar, se länk till Janusmed amning nedan för beslutsstöd av det aktuella preparatet. Längre tids behandling kan kräva särskild vaksamhet eftersom långtidsstudier saknas för många läkemedel.

Om uppgifter om läkemedlet saknas och behandling är viktig och amning är angeläget, kan behandlingen ofta genomföras samtidigt med noggrann uppföljning av barnet. Biverkningar hos spädbarnet är ofta ospecifika och kan innefatta symtom från magtarmkanalen (diarré, förstoppning, kräkning), centrala nervsystemet (dåsighet, tremor, excitation, sömnstörningar), abstinens, allergiska reaktioner, nedsatt sugförmåga samt utebliven viktuppgång.
Visa hela svaret

Vilka läkemedel får man ta när man är gravid?

Värk och feber – Det är bra att undvika smärtstillande läkemedel om du kan. Men ibland kan det behövas. Det kan till exempel vara vid huvudvärk eller feber i samband med en förkylning. Då kan du ta smärtstillande och febernedsättande läkemedel som endast innehåller paracetamol. Exempel på sådana läkemedel är Alvedon och Panodil.
Visa hela svaret

Vad heter den mest ofarliga gruppen läkemedel att ge gravida?

Grupp B – Läkemedel som kan förmodas ha använts av ett begränsat antal gravida kvinnor och kvinnor i fer­til ålder utan att man hittills noterat någon form av säkerställd störning i reproduktionen i form av ökad missbildningsfrekvens eller fosterpåverkan.
Visa hela svaret

Vad betyder kategori C när det gäller graviditet och läkemedel?

Kategori C Läkemedel som hos människa genom sina farmakologiska effekter har givit eller på goda grunder förmodas kunna medföra risk för fostret och/eller det nyfödda barnet utan att vara direkt missbildningsframkallande.
Visa hela svaret

Kan man ta ibuprofen när man ammar?

Ipren går över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör med läkare vid behov av mer än tillfälligt bruk av Ipren under amning. Behandling med ibuprofen kan påverka förmågan att bli gravid. Denna påverkan är tillfällig och upphör om medicineringen avslutas.
Visa hela svaret

Kan man ta Alvedon när man ammar?

Paracetamol passerar över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Tala ändå med läkare vid mer än tillfällig användning av Alvedon under amning. Alvedon påverkar inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner.
Visa hela svaret

Är det farligt att ta Alvedon när man är gravid?

Paracetamol kan påverka fostret Läkemedel Vid Graviditet Och Amning Extremt illamående, så kallad hyperemesis gravidarum, kan göra det plågsamt att vara gravid. En rad behandlingsmetoder finns, men det är svårt att veta vad som hjälper,. Läkemedel Vid Graviditet Och Amning Inflammatorisk tarmsjukdom, IBD, ökar risken att föda för tidigt – även när sjukdomen är till synes symtomfri. Det visar forskning från Göteborgs. Läkemedel Vid Graviditet Och Amning Kvinnors sexliv påverkas inte negativt av en vaginal förlossning. Forskare har jämfört sexuell tillfredsställelse och sexuell frekvens hos kvinnor som fött vaginalt och med. Läkemedel Vid Graviditet Och Amning Havandeskapsförgiftning kan vara ett livshotande tillstånd för såväl mamma som barn. Forskning visar att det finns brister i omvårdnaden av de drabbade. Läkemedel Vid Graviditet Och Amning Många barnmorskor är positiva till en särskild vårdmodell som innebär mer kontinuitet för kvinnor under hela perioden från graviditet till nybliven förälder. Det visar en. Läkemedel Vid Graviditet Och Amning Att ha två barnmorskor närvarande vid vaginal förlossning kan förebygga allvarliga bristningar. Det visar en studie gjord vid Lunds. Läkemedel Vid Graviditet Och Amning Det finns allt större stöd i forskningen för att miljökemikalier kan vara hormonstörande och därmed hälsofarliga för människor och djur. Detta trots att. Läkemedel Vid Graviditet Och Amning En studie från Lunds universitet visar att halten av luftföroreningar påverkar moderkakan hos kvinnor med. Läkemedel Vid Graviditet Och Amning Att bli mamma efter en livmodertransplantation ger en overklighetskänsla utöver det vanliga. Detta parallellt med den vardag som snabbt infinner sig. Läkemedel Vid Graviditet Och Amning Paracetamol, som finns i till exempel värktabletten Alvedon, kan påverka fostret, framförallt när det tas tidigt i graviditeten. Gravida bör använda paracetamol med. Flera årtionden efter att giftiga substanser förbjudits i många länder, har forskare vid Karolinska Institutet hittat ämnena i organ hos foster.
Visa hela svaret

Kan man ta paracetamol när man är gravid?

Tveksamt orsakssamband – Då paracetamol används av många gravida kvinnor, skulle det onekligen vara bekymmersamt om läkemedlet skulle påverka barnens kognitiva utveckling negativt. Mycket talar dock för att det inte finns något orsakssamband mellan paracetamol och försämrad språkutveckling respektive ADHD.

 1. Det var stora skillnader i bakgrundsfaktorer mellan kvinnor som använt paracetamol i den svenska studien och forskarna hade endast möjlighet att korrigera för ett fåtal sådana.
 2. Sannolikt fanns betydligt fler omständigheter, t.e.x genetiska faktorer och moderns hälsotillstånd/sjukdomar som är troligare förklaringar till fynden.

Om det hade varit ett äkta orsakssamband mellan paracetamol och språkutveckling, borde man ha sett detta även hos pojkar trots skillnaderna i språkutveckling mellan könen. Den norska studien är välgjord och hade fördelen att forskarna kunde justera för ADHD-symptom hos föräldrarna (symptomen inhämtades via egenuppskattningar av föräldrarna) och även för indikationerna för behandlingen.

 • Fyndet att pappornas intag av paracetamol också ökade risken för ADHD tyder ändå på att man inte lyckades justera för störfaktorer i tillräckligt hög utsträckning.
 • Socialstyrelsen har tidigare visat att intag även av NSAID under graviditeten har en koppling till ADHD (opublicerade data).
 • Detta styrker ytterligare vår teori att andra faktorer än användning av analgetika under graviditeten, ligger bakom en eventuell försämrad kognitiv utveckling hos barnen.

Vi bedömer att paracetamol är ett säkert läkemedel under graviditeten. Däremot bör gravida kvinnor kontakta läkare vid återkommande besvär som kräver längre tids behandling. Redaktionen för Janusmed fosterpåverkan Ulrika Nörby Patrik Sköld Katarina Wide Birger Winbladh Karin Källén Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.
Visa hela svaret

You might be interested:  Berätta Om Graviditet Vecka 12?

Varför får man inte ta ibuprofen som gravid?

Ibuprofen kan försämra fertilitet hos flickfoster Det är forskare vid bland annat forskningsinstitutet Inserm i Rennes i Frankrike som har undersökt effekten av det vanliga nsaid-preparatet ibuprofen på foster ex vivo, det vill säga genom att analysera riktig organvävnad men i en experimentell laboratoriemiljö.

 1. De fann då att äggstockarna i foster som exponerats för ibuprofen hade färre utvecklade celler, färre könsceller och en ökad celldöd.
 2. Studien publiceras i,
 3. Fostren som undersöktes hade aborterats mellan vecka sju och vecka tolv.
 4. Vävnad från äggstockarna odlades i laboratorium och delar av vävnaden exponerades för ibuprofen.

Vävnaderna analyserades sedan genom cytometri och andra vävnadsanalyser. Dessutom undersöktes nivån av ibuprofen i blodet i navelsträngarna hos de kvinnor som tagit ibuprofen timmarna före aborten. Studien visade att ibuprofen passerar moderkakan. Halterna av ibuprofen som fanns i navelsträngsblodet hos de kvinnor som tagit 400 eller 800 mg två till fem timmar innan aborten var desamma som den man kan mäta i blodet hos vuxna.

Samma halter användes sedan i den experimentella exponeringen. Total ingick äggstocksvävnad från 185 foster. Under en veckas tid exponerades proverna för olika halter av ibuprofen och jämfördes med odlingar utan exponering. I vävnaden som odlades utan exponering för ibuprofen ökade antalet celler exponentiellt.

I de vävnadsprover som exponerades för en koncentration av 10 mikrogram ibuprofen under sju dagar var antalet celler signifikant lägre, i medeltal 50 procent lägre. Celldöd var också mer omfattande i vävnadsproverna som exponerats. I dagsläget är ibuprofen bara kontraindicerat under graviditetens sista trimester, på grund av risk för kardiopulmonell toxicitet och störd njurfunktion för fostret och för ökad blödningstid för mamman.

Substansen rekommenderas dock inte alls för kvinnor som är eller planerar att bli gravida. På FASS står att data från epidemiologiska studier tyder på att intag av prostaglandinsynteshämmare under tidig graviditet ger en ökad risk för missfall och hjärtmissbildning hos fostret. Den aktuella studien pekar alltså på att ibuprofen vid tidig graviditet även skulle kunna innebära en risk för försämrad fertilitet hos fostret.

Resultatet ska dock tolkas försiktigt eftersom det helt bygger på laboratorieexperiment. Chefredaktören för Human Reproduction, professor Hans Evers, kommenterar studien i samband med publiceringen: – Det här är viktiga resultat som kräver ytterligare forskning.

 1. Det är dock i nuläget inte möjligt att säga om det minskade antalet äggceller vi ser i vävnadsprover från foster verkligen kan översättas till en risk för försämrad fertilitet hos kvinnor 30 år efter exponering.
 2. I nuläget är detta därför spekulationer, för säker kunskap krävs lång tids uppföljningsstudier av kvinnor vars mammor tagit ibuprofen under graviditetens första trimester.

Över 28 procent av gravida kvinnor rapporterade 2013 att de tagit ibuprofen någon gång under graviditeten, vilket gör substansen till den näst vanligaste receptfria smärtstillaren efter paracetamol, skriver artikelförfattarna och hänvisar till, Även om kontraindikationen är glasklar efter den 24 graviditetsveckan är riktlinjerna för perioden före desto mer otydliga, skriver forskarna, som menar att studiens resultat trots osäkerheterna bör vägas in i de aktuella rekommendationerna för gravida.
Visa hela svaret

Kan man ta folsyra när man ammar?

Mat och dryck när du ammar Din bröstmjölk är anpassad till just ditt barn, för att barnet ska växa och utvecklas. Det finns en del saker att tänka på när du ammar. Till exempel behöver du dricka extra mycket vatten och undvika viss mat. Det går åt extra energi och näringsämnen för att producera bröstmjölk.

 1. Du behöver därför äta allsidigt och varierat.
 2. Välj gärna mat som innehåller mycket vitamin D, omega 3-fett, jod och folsyra.
 3. Det är också bra att äta järnrik mat.
 4. Du kan äta det mesta när du ammar, men det finns en del mat du bör undvika.
 5. Enligt Livsmedelsverkets rekommendationer ska du inte äta fisk som kan ha förhöjda halter av kvicksilver, dioxin och PCB oftare än två till tre gånger per år.

Många går ner i vikt när de ammar, även om de äter som vanligt. De första veckorna är det vanligt att gå ner ganska mycket i vikt. Därefter är det bra att hålla viktnedgången till högst ett halvt kilo i veckan. Du behöver ungefär en liter extra vatten per dygn när du ammar, eftersom det går åt vätska till bröstmjölken.

Drick när du är törstig så får du i dig tillräckligt. Undvik helst läsk, energidrycker och saft, eftersom de varken ger dig eller barnet någon näring utan bara onödiga kalorier. Du kan dricka kaffe och te när du ammar. Den lilla mängd koffein som förs över via bröstmjölken skadar inte barnet. Du bör undvika att dricka alkohol när du ammar.

Enligt forskning innebär det inga medicinska risker för barnet så länge du dricker måttliga mängder. Med det menas ett till två glas vin eller motsvarande en till två gånger i veckan. Däremot har studier kunnat visa att det finns risker om barnet får i sig mer alkohol än så.
Visa hela svaret

Kan man ta två Alvedon gravid?

Frågor som bör studeras – Brittiska gynekologer tycker att gravida kvinnor kortvarigt kan medicinera med paracetamol mot smärta, men varnar för att använda paracetamol som »a lifestyle ‘feel-better’ factor«, Vi bör bekämpa feberfobi hos föräldrar, sjuksköterskor och läkare.

 1. Det är viktigare att hitta orsaken till febern och eventuellt behandla den än att behandla symtomet feber.
 2. Medicinering bör styras av bästa tillgängliga evidens och försiktighetsprincipen – primum non nocere (först av allt, skada inte).
 3. Svenska rekommendationer för användning av paracetamol till barn (Fakta 1) följer dessa principer.

Råden till gravida (Fakta 2) är också kloka, men gynekologer bör överväga att stryka meningen »Stiger febern bör du ta febernedsättande«. Tyvärr finns inga alternativa smärtstillande läkemedel som är klart säkrare än paracetamol. Ska vi avråda från att ge paracetamol till spädbarn och små barn med astma eller ADHD i familjen? Ska vi vid något tillfälle avstå från att behandla smärta med paracetamol? Det är frågor som vi bör undersöka under de närmaste åren.

 1. Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.
 2. Tillägg sedan kommentarens tillkomst: Den europeiska läkemedelsmyndighetens kommitté för riskbedömning av biverkningar (PRAC) har bedömt att två epidemiologiska studier (Brandlistuen, et al.
 3. Int J Epidemiol.2013;42(6):1702-13; Liew, et al.
 4. JAMA Pediatr.2014;168(4):313-20) inte bevisade ett orsaksamband mellan paracetamol prenatalt och avvikelser i nervsystemets utveckling (a causal relationship between paracetamol exposure during pregnancy and neurodevelopmental disorders cannot be established).

Därför står rekommendationerna fast: dvs om indikation finns, kan man använda paracetamol under graviditet men i lägsta effektiva dos under kortast möjliga tid. De två epidemiologiska studierna diskuteras i kommentaren här. PRAC:s och min bedömning är väl förenliga, men jag tycker att man ska trycka på att paracetamol ska användas mot smärta, inte mot feber.

 1. European Medicines Agency.
 2. Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC).
 3. Minutes of the meeting on 5–8 May 2014.
 4. Http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Minutes/2014/06/WC500169468.pdf Fakta 1.
 5. Rekommendation för barn Rekommendationer från Folkhälsomyndigheten 2014 (f d Smittskyddsinstitutet) till primärvården för paracetamol till barn,

Liknande rekommendationer har publicerats i »Rikshandboken för barna­vårdscentraler« (2013) och i »Vårdguiden 1177.se« (2013) för föräldrar. »Hög feber i sig är inte farlig, men orsaken kan vara farlig. Tappa inte fokus genom att försöka sänka temperaturen utan fokusera på allmäntillstånd och status.

Att ett barn blir piggare av febersänkning är ingen garanti för att det inte är en allvarlig infektion. Föräldrar bör vara re­striktiva med att ge febernedsättande till barn under sex månader som har feber av okänd orsak utan att först kontakta vården. Febernedsättande läkemedel förebygger inte feberkramper.« Fakta 2.

Råd till gravida Rekommendationer från Vårdguiden för paracetamol till gravida, »Det är bra att undvika värkmedicin om du kan (–––) Du kan ta tabletter mot huvudvärk vid enstaka tillfällen, men undvik dem som innehåller acetylsalicylsyra. Läkemedel som bygger på substansen paracetamol anses ofarliga vid graviditet.
Visa hela svaret

You might be interested:  Varför Räknar Man Graviditet Från Mensens Första Dag?

Är gravida fortfarande i riskgrupp 2022?

Gravida har en något högre risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19 och det är viktigt att vara frisk inför sin förlossning. Därför är det extra viktigt för dig som är gravid att vaccinera dig eller att undvika att bli smittad om du inte har vaccinerat dig.

 • Studier visar att gravida har en något högre risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19.
 • Socialstyrelsen bedömer att allvarlig covid-19 under senare delen av graviditeten ökar risken för tidig förlossning.
 • Därför räknas gravida efter vecka 20 som en riskgrupp.
 • Enligt Socialstyrelsen finns även andra faktorer som kan öka risken för allvarlig covid-19, t.ex.

fetma, högt blodtryck och diabetes. Gravida kvinnor utan särskilda riskfaktorer med lindriga symptom på luftvägsinfektion behöver generellt inte testa sig för covid-19. De som har kända riskfaktorer, eller svårare besvär från luftvägarna, bör kontakta sin läkare eller barnmorska för bedömning om det bör göras ett covid-19-test.

Riskgrupper (Socialstyrelsen.se) Gällande åtgärder mot covid-19

Visa hela svaret

Vad menas med gravid 3+?

Så räknar du gravidveckor Påbörjade eller avslutade veckor? Det finns olika sätt att räkna ut hur långt en graviditet har kommit. Ett vanligt sätt är att börja räkna från den senaste mensens första dag. Det räknas som graviditetens första dag, trots att graviditeten egentligen inte har börjat.

 1. Vecka 1 börjar alltså med mensens första dag.
 2. Vid IVF beräknas graviditetens början från två veckor innan embryot sattes in i livmodern.
 3. Det är vanligt att säga att man är i en viss vecka.
 4. Jag är i vecka 12.” Inom vården räknar man mer noggrant, där räknas även dagar.
 5. När graviditeten anges med vecka + dagar är det alltid hela avslutade veckor som räknas.

En barnmorska kan till exempel säga att du är i vecka 19 + 3. Det betyder att du har varit gravid i 19 hela veckor och 3 dagar. Då har du påbörjat vecka 20. Alltså, när graviditeten är i en viss vecka betyder det att det är den veckan som har börjat. I gravidkalendern här på 1177.se räknar vi påbörjade veckor.

Beräknat födelsedatum är vecka 39 + 6. Kristin Rohman, 1177.se, nationella redaktionen Erica Bonns, läkare och medicinskt sakkunnig, 1177.se, nationella redaktionen I vår graviditetskalender kan du läsa om fostrets utveckling vecka för vecka och om hur gravidkroppen påverkas. Du kan få tips och råd, läsa om besöken på barnmorskemottagningen och hur du kan förbereda dig inför förlossningen och föräldraskapet.

Vill du ha ny information vecka för vecka via mejl? Prenumerera på vårt gravidveckobrev! Du kan gå direkt till den graviditetsvecka du vill läsa om genom att klicka på veckonumret i kalendern nedan. Du kan också räkna ut aktuell graviditetsvecka genom att fylla i datum för senaste mens och sedan klicka på “beräkna vecka”.

 • Du som redan har fått ett beräknat födelsedatum kan du i stället ange det direkt.
 • När ett ägg och en spermie förenas börjar ett embryo att bildas.
 • Det kallas för befruktning.
 • Embryot växer sedan till ett foster som sedan växer till en ny människa.
 • I den här texten beskriver vi befruktning genom slidsamlag.

När du är gravid behöver din kropp extra näring, vitaminer och mineraler. Du kan äta det mesta och det är bra att äta varierat. Mat som innehåller mycket näring är till exempel fullkornsprodukter, gröna bladgrönsaker, rotfrukter, bönor, fet fisk, ägg, mejeriprodukter, frukt, frön och nötter.
Visa hela svaret

Får man ta naproxen när man ammar?

Graviditet och amning – Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Graviditet Det finns risk för fosterskadande effekter. Gravida kvinnor ska inte använda Naproxen Orifarm under de tre sista månaderna av graviditeten.
Visa hela svaret

Är det farligt att amma när man är gravid?

Ökar risken för missfall om en person ammar samtidigt som den är gravid med nästa barn? Ja, kanske i vissa fall – om det handlar om amning på “heltid”. Deltidsamning där barnet också får annan mat ökar däremot inte risken för missfall alls, enligt en ny studie från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

 1. Forskaren Joseph Molitoris efterlyser mer forskning i ämnet.
 2. En längre version av nyheten hittar du på Ekonomihögskolans engelska webbplats Studien publicerades i förra veckan i Perspectives on Sexual and Reproductive Health,
 3. Studien ifrågasätter säkerheten i att utöva exklusiv amning under graviditeten.

Resultaten tyder på att exklusiv amning under graviditeten kan ha ett starkare samband med missfallsrisk än en kvinnas historia av tidigare graviditetsförluster eller att bli gravid vid 40 års ålder eller äldre – som båda är välkända faktorer för missfall, säger Joseph Molitoris, demograf och forskare i ekonomisk historia på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Studien bygger på data från amerikanska National Survey of Family Growth, Syftet var att undersöka om amning kan kopplas till risk för missfall under de första 20 veckorna av graviditeten. Uppgifter om 10 661 graviditeter – som omfattade åren 2002–2015 – användes. Studien tar hänsyn till om amningen utövades komplementärt (barnet åt också annan mat) eller helt/exklusivt (modersmjölken var barnets enda näringskälla).

Cirka 6 procent av amerikanska kvinnor praktiserade någon form av amning under graviditeten. Endast cirka 0,4 procent av kvinnorna utövade det exklusivt. – Andelen som utövade exklusiv amning under graviditeten var liten, men risken för missfall var mycket hög.
Visa hela svaret

Hur många Alvedon får man ta när man ammar?

Kan jag ta läkemedel när jag ammar? – Du kan ta paracetamol, ibuprofen och vissa antibiotika när du ammar, 9,10 förutsatt att du rådfrågar vårdpersonal och följer doseringsanvisningarna. Observera att ibuprofen är kontraindicerat för mammor med astma.

Förr brukade mammor få rådet att undvika aspirin, men en färsk studie har visat att låga doser troligtvis är säkert när du ammar.11 Höga doser aspirin har däremot kopplats till Reyes syndrom, en sällsynt men allvarlig sjukdom hos barn, 12 så det är bäst att rådfråga vårdpersonal innan du beslutar dig för att ta aspirin.

Starkare receptbelagda smärtstillande läkemedel, som kodein och tramadol, rekommenderas inte när du ammar.10 Eftersom riktlinjer och rekommendationer ständigt ändras ska du vända dig till vårdpersonal eller apotekspersonal som kan ge dig information om specifika mediciner om du oroar dig över något.

 • Vissa förkylnings- och hostmediciner innehåller avsvällande eller slemlösande medel som kan minska din mjölkproduktion.
 • Undvik att ta mediciner som innehåller fenylefrin, fenylpropanolamin eller guaifenesin.9 Undvik även mediciner som orsakar dåsighet när du ammar.
 • Ontrollera innehållsförteckningen på förpackningen och rådfråga vårdpersonal om du är osäker, säger Sarah.

Om ditt barn föds för tidigt, har låg födelsevikt eller har någon sjukdom ska du vända dig till vårdpersonal innan du tar något läkemedel under tiden du ammar – även paracetamol. – När du pratar med läkare eller apotekspersonal ska du alltid berätta att du ammar för att de ska kunna föreslå det bästa alternativet, tillägger hon.
Visa hela svaret

Hur snabbt går läkemedel ut i bröstmjölken?

Informationen om utsöndring av muskelrelaxerande läkemedel i bröstmjölk är mycket bristfällig. Succinylkolin har en halveringstid på 3–5 minuter och mycket lite borde hinna utsöndras till mjölk och orsaka att barnet få i sig signifikanta mängder av läkemedlet.
Visa hela svaret

Kan man dricka mjölk när man ammar?

Behöver jag ta vitaminer när jag ammar? – Vitamin D är viktigt. Det är väsentligt för ett friskt skelett hos både dig och ditt barn. Större delen av vårt behov av vitamin D får vi uppfyllt genom att vara ute i solen. Om du bor på en plats med lite solsken, i synnerhet under vintern, så kan din kropp ha svårt att bilda tillräckligt med vitamin D, och då rekommenderas kosttillskott 2 – vänd dig till vårdpersonal för att få råd.

You might be interested:  Ont I Bäckenet Tidig Graviditet?

Du bör även se till att få i dig tillräckligt med kalcium, eftersom dina kalciumnivåer sjunker när du ammar.3 Fyra portioner om dagen av mejeriprodukter som mjölk, ost och yoghurt, eller icke-mejeriprodukter som nötter, tofu, sesamfrön och bladgrönsaker är ett bra riktmärke för att täcka behovet av kalcium.

En portion kan bestå av en kopp grönsaker eller en liten bit (50 g) ost.
Visa hela svaret

Kan man ta strepsils när man ammar?

Köp Strepsils Citron sugtablett 24 st Strepsils är en sugtablett som du kan ta när du drabbats av en lindrig infektion i munhålan och fått ont i halsen. Läkemedlet har effekt mot både virus och bakterier och kan användas från 6 års ålder. Sugtabletten ska långsamt smälta i munnen och kan tas varannan till var tredje timme.

Strepsils halstabletter finns i olika smaker. Observera att åldersgränsen är högre på den med mintsmak. Strepsils ska inte användas av gravida eller ammande. Strepsils Citron är sockerfria men innehåller isomalt och maltitol. Vuxna och barn från 6 år: 1 sugtablett får vid behov sakta smälta i munnen varannan till var tredje timme.

Högsta rekommenderade dygnsdos är 12 sugtabletter. Använd den lägsta dosen och den kortaste möjliga behandlingstid som behövs för att lindra symtomen. Strepsils ska inte användas undergraviditet eller amning. Vuxna och barn från 6 år: En tablett får vid behov sakta smälta i munnen varannan till var tredje timme.
Visa hela svaret

Vad ska man avstå som gravid?

Var försiktig med fisk från Östersjön och insjöar – Viss fisk från insjöar och Östersjön kan innehålla en del miljögifter, vilka tyvärr inte försvinner vid tillagningen. Därför bör du begränsa ditt intag av dessa fiskar, till exempel strömming och hälleflundra.

På Livsmedelsverkets sidor finns mer information om vilka fiskar det gäller. Undvik rått kött, opastöriserad mjölk och viss fisk När du är gravid är det extra viktigt att du försöker undvika mat som kan innehålla parasiter och bakterier. Det gäller framförallt listeriabakterien och parasiten, som båda kan vara skadliga för det växande fostret.

Du bör avstå från detta när du är gravid:

 • rått kött
 • rå köttfärs
 • opastöriserad mjölk
 • ost som är gjord på opastöriserad mjölk
 • gravat, torkat eller kallrökt kött, till exempel parmaskinka och salami
 • rökt och gravad fisk i vakuumförpackning som har varit förpackad i mer än en vecka
 • skivat smörgåspålägg, till exempel skinka och korv, som har varit förpackat i mer än en vecka
 • kall färdigmat som patéer, sallader och röror som börjar närma sig utgångsdatum.

Vanliga hårdostar och mjukost i tub eller plastask går bra att äta. För att få uppdaterad information om vilka ostar du kan äta och vilka du bör undvika, kan du läsa mer på
Visa hela svaret

Kan man ta paracetamol när man är gravid?

Tveksamt orsakssamband – Då paracetamol används av många gravida kvinnor, skulle det onekligen vara bekymmersamt om läkemedlet skulle påverka barnens kognitiva utveckling negativt. Mycket talar dock för att det inte finns något orsakssamband mellan paracetamol och försämrad språkutveckling respektive ADHD.

 • Det var stora skillnader i bakgrundsfaktorer mellan kvinnor som använt paracetamol i den svenska studien och forskarna hade endast möjlighet att korrigera för ett fåtal sådana.
 • Sannolikt fanns betydligt fler omständigheter, t.e.x genetiska faktorer och moderns hälsotillstånd/sjukdomar som är troligare förklaringar till fynden.

Om det hade varit ett äkta orsakssamband mellan paracetamol och språkutveckling, borde man ha sett detta även hos pojkar trots skillnaderna i språkutveckling mellan könen. Den norska studien är välgjord och hade fördelen att forskarna kunde justera för ADHD-symptom hos föräldrarna (symptomen inhämtades via egenuppskattningar av föräldrarna) och även för indikationerna för behandlingen.

 1. Fyndet att pappornas intag av paracetamol också ökade risken för ADHD tyder ändå på att man inte lyckades justera för störfaktorer i tillräckligt hög utsträckning.
 2. Socialstyrelsen har tidigare visat att intag även av NSAID under graviditeten har en koppling till ADHD (opublicerade data).
 3. Detta styrker ytterligare vår teori att andra faktorer än användning av analgetika under graviditeten, ligger bakom en eventuell försämrad kognitiv utveckling hos barnen.

Vi bedömer att paracetamol är ett säkert läkemedel under graviditeten. Däremot bör gravida kvinnor kontakta läkare vid återkommande besvär som kräver längre tids behandling. Redaktionen för Janusmed fosterpåverkan Ulrika Nörby Patrik Sköld Katarina Wide Birger Winbladh Karin Källén Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.
Visa hela svaret

Kan man ta två Alvedon gravid?

Frågor som bör studeras – Brittiska gynekologer tycker att gravida kvinnor kortvarigt kan medicinera med paracetamol mot smärta, men varnar för att använda paracetamol som »a lifestyle ‘feel-better’ factor«, Vi bör bekämpa feberfobi hos föräldrar, sjuksköterskor och läkare.

 1. Det är viktigare att hitta orsaken till febern och eventuellt behandla den än att behandla symtomet feber.
 2. Medicinering bör styras av bästa tillgängliga evidens och försiktighetsprincipen – primum non nocere (först av allt, skada inte).
 3. Svenska rekommendationer för användning av paracetamol till barn (Fakta 1) följer dessa principer.

Råden till gravida (Fakta 2) är också kloka, men gynekologer bör överväga att stryka meningen »Stiger febern bör du ta febernedsättande«. Tyvärr finns inga alternativa smärtstillande läkemedel som är klart säkrare än paracetamol. Ska vi avråda från att ge paracetamol till spädbarn och små barn med astma eller ADHD i familjen? Ska vi vid något tillfälle avstå från att behandla smärta med paracetamol? Det är frågor som vi bör undersöka under de närmaste åren.

 1. Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.
 2. Tillägg sedan kommentarens tillkomst: Den europeiska läkemedelsmyndighetens kommitté för riskbedömning av biverkningar (PRAC) har bedömt att två epidemiologiska studier (Brandlistuen, et al.
 3. Int J Epidemiol.2013;42(6):1702-13; Liew, et al.
 4. JAMA Pediatr.2014;168(4):313-20) inte bevisade ett orsaksamband mellan paracetamol prenatalt och avvikelser i nervsystemets utveckling (a causal relationship between paracetamol exposure during pregnancy and neurodevelopmental disorders cannot be established).

Därför står rekommendationerna fast: dvs om indikation finns, kan man använda paracetamol under graviditet men i lägsta effektiva dos under kortast möjliga tid. De två epidemiologiska studierna diskuteras i kommentaren här. PRAC:s och min bedömning är väl förenliga, men jag tycker att man ska trycka på att paracetamol ska användas mot smärta, inte mot feber.

 • European Medicines Agency.
 • Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC).
 • Minutes of the meeting on 5–8 May 2014.
 • Http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Minutes/2014/06/WC500169468.pdf Fakta 1.
 • Rekommendation för barn Rekommendationer från Folkhälsomyndigheten 2014 (f d Smittskyddsinstitutet) till primärvården för paracetamol till barn,

Liknande rekommendationer har publicerats i »Rikshandboken för barna­vårdscentraler« (2013) och i »Vårdguiden 1177.se« (2013) för föräldrar. »Hög feber i sig är inte farlig, men orsaken kan vara farlig. Tappa inte fokus genom att försöka sänka temperaturen utan fokusera på allmäntillstånd och status.

 1. Att ett barn blir piggare av febersänkning är ingen garanti för att det inte är en allvarlig infektion.
 2. Föräldrar bör vara re­striktiva med att ge febernedsättande till barn under sex månader som har feber av okänd orsak utan att först kontakta vården.
 3. Febernedsättande läkemedel förebygger inte feberkramper.« Fakta 2.

Råd till gravida Rekommendationer från Vårdguiden för paracetamol till gravida, »Det är bra att undvika värkmedicin om du kan (–––) Du kan ta tabletter mot huvudvärk vid enstaka tillfällen, men undvik dem som innehåller acetylsalicylsyra. Läkemedel som bygger på substansen paracetamol anses ofarliga vid graviditet.
Visa hela svaret