Kan Jag Ta Alvedon Under Graviditet?

Kan Jag Ta Alvedon Under Graviditet
Värk och feber – Det är bra att undvika smärtstillande läkemedel om du kan. Men ibland kan det behövas. Det kan till exempel vara vid huvudvärk eller feber i samband med en förkylning. Då kan du ta smärtstillande och febernedsättande läkemedel som endast innehåller paracetamol. Exempel på sådana läkemedel är Alvedon och Panodil.
Visa hela svaret

Hur mycket Alvedon får man ta som gravid?

Frågor som bör studeras – Brittiska gynekologer tycker att gravida kvinnor kortvarigt kan medicinera med paracetamol mot smärta, men varnar för att använda paracetamol som »a lifestyle ‘feel-better’ factor«, Vi bör bekämpa feberfobi hos föräldrar, sjuksköterskor och läkare.

 • Det är viktigare att hitta orsaken till febern och eventuellt behandla den än att behandla symtomet feber.
 • Medicinering bör styras av bästa tillgängliga evidens och försiktighetsprincipen – primum non nocere (först av allt, skada inte).
 • Svenska rekommendationer för användning av paracetamol till barn (Fakta 1) följer dessa principer.

Råden till gravida (Fakta 2) är också kloka, men gynekologer bör överväga att stryka meningen »Stiger febern bör du ta febernedsättande«. Tyvärr finns inga alternativa smärtstillande läkemedel som är klart säkrare än paracetamol. Ska vi avråda från att ge paracetamol till spädbarn och små barn med astma eller ADHD i familjen? Ska vi vid något tillfälle avstå från att behandla smärta med paracetamol? Det är frågor som vi bör undersöka under de närmaste åren.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna. Tillägg sedan kommentarens tillkomst: Den europeiska läkemedelsmyndighetens kommitté för riskbedömning av biverkningar (PRAC) har bedömt att två epidemiologiska studier (Brandlistuen, et al. Int J Epidemiol.2013;42(6):1702-13; Liew, et al. JAMA Pediatr.2014;168(4):313-20) inte bevisade ett orsaksamband mellan paracetamol prenatalt och avvikelser i nervsystemets utveckling (a causal relationship between paracetamol exposure during pregnancy and neurodevelopmental disorders cannot be established).

Därför står rekommendationerna fast: dvs om indikation finns, kan man använda paracetamol under graviditet men i lägsta effektiva dos under kortast möjliga tid. De två epidemiologiska studierna diskuteras i kommentaren här. PRAC:s och min bedömning är väl förenliga, men jag tycker att man ska trycka på att paracetamol ska användas mot smärta, inte mot feber.

 • European Medicines Agency.
 • Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC).
 • Minutes of the meeting on 5–8 May 2014.
 • Http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Minutes/2014/06/WC500169468.pdf Fakta 1.
 • Rekommendation för barn Rekommendationer från Folkhälsomyndigheten 2014 (f d Smittskyddsinstitutet) till primärvården för paracetamol till barn,

Liknande rekommendationer har publicerats i »Rikshandboken för barna­vårdscentraler« (2013) och i »Vårdguiden 1177.se« (2013) för föräldrar. »Hög feber i sig är inte farlig, men orsaken kan vara farlig. Tappa inte fokus genom att försöka sänka temperaturen utan fokusera på allmäntillstånd och status.

 • Att ett barn blir piggare av febersänkning är ingen garanti för att det inte är en allvarlig infektion.
 • Föräldrar bör vara re­striktiva med att ge febernedsättande till barn under sex månader som har feber av okänd orsak utan att först kontakta vården.
 • Febernedsättande läkemedel förebygger inte feberkramper.« Fakta 2.

Råd till gravida Rekommendationer från Vårdguiden för paracetamol till gravida, »Det är bra att undvika värkmedicin om du kan (–––) Du kan ta tabletter mot huvudvärk vid enstaka tillfällen, men undvik dem som innehåller acetylsalicylsyra. Läkemedel som bygger på substansen paracetamol anses ofarliga vid graviditet.
Visa hela svaret

Vad händer om man tar Ipren under graviditet?

Ibuprofen kan försämra fertilitet hos flickfoster Det är forskare vid bland annat forskningsinstitutet Inserm i Rennes i Frankrike som har undersökt effekten av det vanliga nsaid-preparatet ibuprofen på foster ex vivo, det vill säga genom att analysera riktig organvävnad men i en experimentell laboratoriemiljö.

De fann då att äggstockarna i foster som exponerats för ibuprofen hade färre utvecklade celler, färre könsceller och en ökad celldöd. Studien publiceras i, Fostren som undersöktes hade aborterats mellan vecka sju och vecka tolv. Vävnad från äggstockarna odlades i laboratorium och delar av vävnaden exponerades för ibuprofen.

Vävnaderna analyserades sedan genom cytometri och andra vävnadsanalyser. Dessutom undersöktes nivån av ibuprofen i blodet i navelsträngarna hos de kvinnor som tagit ibuprofen timmarna före aborten. Studien visade att ibuprofen passerar moderkakan. Halterna av ibuprofen som fanns i navelsträngsblodet hos de kvinnor som tagit 400 eller 800 mg två till fem timmar innan aborten var desamma som den man kan mäta i blodet hos vuxna.

 • Samma halter användes sedan i den experimentella exponeringen.
 • Total ingick äggstocksvävnad från 185 foster.
 • Under en veckas tid exponerades proverna för olika halter av ibuprofen och jämfördes med odlingar utan exponering.
 • I vävnaden som odlades utan exponering för ibuprofen ökade antalet celler exponentiellt.

I de vävnadsprover som exponerades för en koncentration av 10 mikrogram ibuprofen under sju dagar var antalet celler signifikant lägre, i medeltal 50 procent lägre. Celldöd var också mer omfattande i vävnadsproverna som exponerats. I dagsläget är ibuprofen bara kontraindicerat under graviditetens sista trimester, på grund av risk för kardiopulmonell toxicitet och störd njurfunktion för fostret och för ökad blödningstid för mamman.

Substansen rekommenderas dock inte alls för kvinnor som är eller planerar att bli gravida. På FASS står att data från epidemiologiska studier tyder på att intag av prostaglandinsynteshämmare under tidig graviditet ger en ökad risk för missfall och hjärtmissbildning hos fostret. Den aktuella studien pekar alltså på att ibuprofen vid tidig graviditet även skulle kunna innebära en risk för försämrad fertilitet hos fostret.

Resultatet ska dock tolkas försiktigt eftersom det helt bygger på laboratorieexperiment. Chefredaktören för Human Reproduction, professor Hans Evers, kommenterar studien i samband med publiceringen: – Det här är viktiga resultat som kräver ytterligare forskning.

Det är dock i nuläget inte möjligt att säga om det minskade antalet äggceller vi ser i vävnadsprover från foster verkligen kan översättas till en risk för försämrad fertilitet hos kvinnor 30 år efter exponering. I nuläget är detta därför spekulationer, för säker kunskap krävs lång tids uppföljningsstudier av kvinnor vars mammor tagit ibuprofen under graviditetens första trimester.

Över 28 procent av gravida kvinnor rapporterade 2013 att de tagit ibuprofen någon gång under graviditeten, vilket gör substansen till den näst vanligaste receptfria smärtstillaren efter paracetamol, skriver artikelförfattarna och hänvisar till, Även om kontraindikationen är glasklar efter den 24 graviditetsveckan är riktlinjerna för perioden före desto mer otydliga, skriver forskarna, som menar att studiens resultat trots osäkerheterna bör vägas in i de aktuella rekommendationerna för gravida.
Visa hela svaret

Är feber farligt för fostret?

Är feber skadligt för fostret? – Under den första trimestern kan hög feber (38,5 grader eller mer) öka risken för fosterskada. Om du får feber som överskrider 38 grader bör du sänka febern med paracetamol. Du kan använda paracetamol i alla skeden av graviditeten enligt doseringsanvisningarna för vuxna.
Visa hela svaret

Hur länge kan man ta Alvedon gravid?

Medicinering med paracetamol under graviditeten har i två nya studier visat en koppling till försämrad språkutveckling hos flickor respektive ADHD hos exponerade barn. Fynden beror sannolikt på andra faktorer än medicineringen och vi ser ingen anledning att ändra bedömningen för paracetamol under graviditet. Vid återkommande besvär och behov av längre tids användning av paracetamol, ska dock läkare kontaktas. I studien av språkutveckling ingick 754 barn från den så kallade Selmastudien ( www.selmastudien.se ) som omfattar gravida kvinnor i Värmland år 2007-2010, Kvinnorna rekryterades vid första besöket inom mödrahälsovården och tillfrågades om de hade använt paracetamol och i så fall hur många tabletter. För en mindre grupp gravida mätte forskarna även urinkoncentrationen av paracetamol. Information om barnens språkutveckling hämtades från rutinkontrollen på BVC vid 30 månaders ålder. Resultaten visade ett samband mellan intag av paracetamol och försämrad språkutveckling hos flickor, oddskvot 4,6 (konfidensintervall 1,02–21,5), det vill säga knapp statistisk signifikans. Högre intag (>6 tabletter) och högre urinkoncentrationer hade starkare koppling till försämrad språkutveckling. I den andra studien har forskare från Norge kopplat förekomsten av ADHD-diagnoser hos barn i det norska patientregistret till intag av paracetamol i MoBa-studien (Norwegian Mother and Child Cohort Study), MoBa-studien omfattar nära 115 000 födda barn 1999–2008 och information om deras mödrar samt om en stor andel av papporna. Rekryteringen till MoBa skedde via frågeformulär som skickades ut i samband med rutinultraljudet. Resultaten visade att barn till mammor som hade använt paracetamol under längre tid än 29 dagar under graviditeten hade en två gånger högre risk för ADHD (hazardkvot 2,2; konfidensintervall 1,5-3,2). Behandling med paracetamol kortare tid än 8 dagar minskade istället risken för ADHD. Studien visade även ett samband mellan pappornas intag av paracetamol före graviditeten och ADHD hos barnen.
Visa hela svaret

Vilka läkemedel ska undvikas vid graviditet?

Graviditet – Under graviditet är njurfunktionen ökad med cirka 50 procent, vilket medför ökad utsöndringshastighet via njurarna av vissa antibiotika. Vid behandling av allvarliga/svårbehandlade infektioner hos gravida med penicilliner och cefalosporiner bör dosstorleken ökas eller dosintervallet minskas.

 1. För behandling av lindriga infektioner fungerar normaldosering.
 2. Det gäller antibiotika som utsöndras via njurarna, det vill säga inte klindamycin eller erytromycin.
 3. Penicilliner, cefalosporiner och klindamycin tycks sakna fosterskadande effekt och kan ges till den gravida kvinnan under hela graviditeten.

Man har inte heller sett någon ökad risk för fostret vid användning av fluorokinoloner (exempelvis ciprofloxacin) men för dessa preparat finns det endast ett fåtal publicerade studier. Nitrofurantoin har i tidigare studier visat en svagt ökad risk för fosterskador i tidig graviditet men det har inte kunnat verifieras i nyare studier.

 • Vid brist på glukos-6-fosfatdehydrogenas är nitrofurantoin kontraindicerat på grund av risk för hemolytisk anemi.
 • G6PD-brist förekommer i befolkningsgrupper från Afrika och Medelhavsomådet.
 • Makrolider, framför allt erytromycin, har i en svensk studie kopplats till en mindre riskökning för lindriga hjärtfel hos fostret men har inte verifierats i utländska studier.

Makrolider bör om möjligt undvikas framför allt de första tre månaderna under graviditeten. Tetracykliner har inte visat någon ökad risk för fosterskador men bör om möjligt undvikas från och med fjärde graviditetsmånaden på grund av risk för missfärgning av mjölktänderna hos fostret.

 1. Risken för missfärgning anses låg men tetracykliner bör endast användas när det inte finns andra behandlingsalternativ.
 2. Trimetoprim hämmar folsyremetbolismen och bör undvikas särskilt i tidig graviditet.
 3. Om det är nödvändigt med behandling av en gravid kvinna i tidig graviditet med trimetoprim ska kvinnan samtidigt behandlas med folsyra.

Inga säkra data finns som tyder på en fosterskadande effekt. Trimetoprim som ögondroppar anses ofarligt för fostret. Sulfonamider har inga kända teratogena effekter i tidig graviditet men kan ge upphov till kärnikterus hos barn under första levnadsmånaden genom att undantränga bilirubin från plasmaalbumin.

 1. Vid senare delen av graviditeten ska därför sulfonamider inte användas.
 2. Gentamicin bör undvikas under andra och tredje trimestern på grund av risk för skador på innerörat hos fostret.
 3. Vid lokalbehandling av modern med gentamicin har man inte kunnat se någon riskökning för fosterskador.
 4. Borreliainfektion i svårare form som normalt kräver doxycyklin kan behandlas med ceftriaxon efter fjärde graviditetsmånaden.
You might be interested:  Hur Känner Man Livmodern Vid Graviditet?

Vid borreliainfektion hos kvinna med penicillinallergi typ I, diskutera med infektionsspecialist.
Visa hela svaret

Hur ofta kan man ta en Alvedon?

3. Hur du använder Alvedon

Suppositorium, styrka Kropps- vikt Hur ofta?
125 mg 10-15 kg var 4-6 timme
250 mg 15-25 kg var 4-6 timme
250 mg 25-40 kg var 4-6 timme
500 mg över 40 kg var 4-6 timme

Visa hela svaret

Hur många Alvedon kan man äta per dag?

Dosering – Dosering Rekommenderad dos bör ej överskridas. Högre dos medför inte någon ökning av den analgetiska effekten. Lägsta möjliga dos som ger effekt bör användas, under så kort behandlingstid som möjligt. Vuxna: Maximal dos: 4000 mg/dygn. Filmdragerade tabletter 500 mg: 1-2 tabletter var 4–6 timme, högst 4 gånger per dygn.

Brustablett er 500 mg : 1-2 tabletter var 4–6 timme, högst 4 gånger per dygn. Rekommenderas inte till barn under 40 kg (under 12 år). Pulver till oral lösning 500 mg : 1-2 dospåsar var 4–6 timme, högst 4 gånger per dygn. Rekommenderas inte till barn under 40 kg (under 12 år). Pediatrisk population: Filmdragerade tabletter 500 mg: : Dosering till barn (inklusive spädbarn) är 10-15 mg/kg kroppsvikt var 4–6 timme, högst 4 gånger per dygn (se doseringstabellen).

Maximal dygnsdos: 60 mg/kg kroppsvikt. Patientens vårdnadshavare bör uppmanas att kontakta läkare om hög feber, tecken på infektion eller symtom kvarstår efter mer än 2 dagars behandling av barn under 12 år. Brustablett er 500 mg: Rekommenderas inte till barn under 40 kg (under 12 år).

Kroppsvikt Ålder (ca) Dosering
Filmdragerade tabletter 500 mg
15-25 kg 3-7 år ½ tablett var 4-6 timme, högst 4 gånger per dygn
25-40 kg 7-12 år ½-1 tablett var 4-6 timme, högst 4 gånger per dygn
>40 kg >12 år 1-2 tablett var 4-6 timme, högst 8 tabletter per dygn
Brustablett er 500 mg
>40kg >12 år 1-2 brustablett er var 4-6 timme, högst 4 gånger per dygn
Pulver till oral lösning 500 mg
>40 kg >12 år 1-2 dospåsar var 4-6 timme, högst 4 gånger per dygn

Njurinsufficiens Vid njurinsufficiens ska dos en reduceras. Vuxna:

Glomerulär filtration Dos
10 – 50 ml/min 500 mg var 6:e timme
< 10 ml/min 500 mg var 8:e timme

Nedsatt leverfunktion Hos patienter med nedsatt leverfunktion eller Gilberts syndrom ska dos en reduceras eller doseringsintervallet förlängas. Äldre patienter Dosjustering är inte nödvändigt för äldre. Administreringssätt Filmdragerade tabletter 500 mg: Ska sväljas.
Visa hela svaret

Vad kan man inte göra när man är gravid?

Du som är van att träna mycket – Du som är elitidrottare eller har tränat mycket före graviditeten kan oftast fortsätta din träning. Din förmåga att prestera kommer att försämras i takt med att magen växer. En del vill träna högintensivt. Det är hård träning när pulsen blir hög.

I så fall bör du göra det i korta intervaller. Då får kroppen en chans att vila emellan. Rådgör med en läkare, barnmorska eller fysioterapeut hur du ska träna. Fysisk aktivitet på recept Kontakta en fysioterapeut, en barnmorska eller en läkare om du har frågor om träning eller fysisk aktivitet under graviditeten.

Du kan också diskutera med dem om ett kan passa dig. Fysisk aktivitet på recept innebär att fysisk aktivitet ordineras på samma sätt som ett läkemedel. Du får också hjälp att följa upp mål och effekter. Undvik aktiviteter där det finns risk för att du ramlar och på så sätt skadar magen.

Kontaktsporter. Med kontaktsport menas idrotter där det kan bli hårda tag mot andra spelare, till exempel fotboll, kampsport eller innebandy. Idrott med risk att ramla och skada magen. Till exempel utförsåkning, skridskosport, gymnastik eller ridning. Dykning. Undvik att dyka. Fysisk träning på hög höjd, högre än 2 500 meter över havet. Det finns risk för att fostret får för lite syre om du tränar på hög höjd när du inte är van. Träning på rygg, särskilt om du tränar med vikter. Livmodern kan trycka mot stora blodkärl och ge blodtrycksfall, vilket kan kallas vena cava-syndrom. Det är bättre att sitta, stå eller ligga på sidan. Vid andra tillfällen är det ingen fara att ligga på rygg, om det känns bra för dig.

Kristin Rohman, 1177.se, nationella redaktionen Emma Regberg, fysioterapeut, specialist inom obstetrik och gynekologi, Meja Kvinnohälsa, Stockholm Jenny Hallström, 1177.se, nationella redaktionen När du är gravid behöver din kropp extra näring, vitaminer och mineraler.

Du kan äta det mesta och det är bra att äta varierat. Mat som innehåller mycket näring är till exempel fullkornsprodukter, gröna bladgrönsaker, rotfrukter, bönor, fet fisk, ägg, mejeriprodukter, frukt, frön och nötter. Du kan behöva tillskott av folsyra och järn. Bäckenbottenträning kan minska eller bota besvär med att det läcker urin eller avföring.

Det kan till exempel vara när du hostar eller anstränger dig fysiskt, eller om du plötsligt får svårt att hålla dig och hinna till toaletten. Du kan också träna för att förebygga besvär. Träningen är bra oavsett vilket kön du har. : Att träna och röra på sig under graviditeten
Visa hela svaret

Kan man få missfall av Alvedon?

Paracetamol kan påverka fostret Kan Jag Ta Alvedon Under Graviditet Extremt illamående, så kallad hyperemesis gravidarum, kan göra det plågsamt att vara gravid. En rad behandlingsmetoder finns, men det är svårt att veta vad som hjälper,. Kan Jag Ta Alvedon Under Graviditet Inflammatorisk tarmsjukdom, IBD, ökar risken att föda för tidigt – även när sjukdomen är till synes symtomfri. Det visar forskning från Göteborgs. Kan Jag Ta Alvedon Under Graviditet Kvinnors sexliv påverkas inte negativt av en vaginal förlossning. Forskare har jämfört sexuell tillfredsställelse och sexuell frekvens hos kvinnor som fött vaginalt och med. Kan Jag Ta Alvedon Under Graviditet Havandeskapsförgiftning kan vara ett livshotande tillstånd för såväl mamma som barn. Forskning visar att det finns brister i omvårdnaden av de drabbade. Kan Jag Ta Alvedon Under Graviditet Många barnmorskor är positiva till en särskild vårdmodell som innebär mer kontinuitet för kvinnor under hela perioden från graviditet till nybliven förälder. Det visar en. Kan Jag Ta Alvedon Under Graviditet Att ha två barnmorskor närvarande vid vaginal förlossning kan förebygga allvarliga bristningar. Det visar en studie gjord vid Lunds. Kan Jag Ta Alvedon Under Graviditet Det finns allt större stöd i forskningen för att miljökemikalier kan vara hormonstörande och därmed hälsofarliga för människor och djur. Detta trots att. Kan Jag Ta Alvedon Under Graviditet En studie från Lunds universitet visar att halten av luftföroreningar påverkar moderkakan hos kvinnor med. Kan Jag Ta Alvedon Under Graviditet Att bli mamma efter en livmodertransplantation ger en overklighetskänsla utöver det vanliga. Detta parallellt med den vardag som snabbt infinner sig. Kan Jag Ta Alvedon Under Graviditet Paracetamol, som finns i till exempel värktabletten Alvedon, kan påverka fostret, framförallt när det tas tidigt i graviditeten. Gravida bör använda paracetamol med. Flera årtionden efter att giftiga substanser förbjudits i många länder, har forskare vid Karolinska Institutet hittat ämnena i organ hos foster.
Visa hela svaret

Kan Corona påverka fostret?

Viruset som orsakar covid-19, sars-cov-2, kan också skada moderkakan och leda till att fostret drabbas av syrebrist i livmodern. Det visar resultaten av en studie som letts av Mehreen Zaigham, ST-läkare på Skånes universitetssjukhus och forskare vid Lunds universitet.

– Detta är en ovanlig men allvarlig komplikation av covid-19-infektion under graviditet. Vi rekommenderar alla kvinnor som är eller planerar att bli gravida att vaccinera sig, även om de haft covid tidigare, säger Mehreen Zaigham. Studien har publicerats i British Journal of Obstetrics and Gynaecology.

– Studier som gjorts i olika länder under pandemin har visat på en ökad risk för dödlighet och sjuklighet hos gravida kvinnor och hos fostret. Vi har dock inte sett samma utveckling i Sverige. Men i samband med pandemins olika vågor kom det fall där vi inom sjukvården såg tecken på att moderkaka och foster kunde ha påverkats, berättar Mehreen Zaigham.
Visa hela svaret

Varför kan jag inte sova gravid?

Det är mycket som händer i kroppen när du är gravid, och ofta är det just sömnen som får ta stryk. Vi går igenom hur sömnen brukar te sig under en graviditet och vad det kan bero på. I tidig graviditet är kroppen fullt upptagen med att ställa om. Nu ska den gå från att producera menstruationshormoner till barn! Fostret utvecklas snabbt under första trimestern och det resulterar ofta i en extrem trötthet som är svår att sova ikapp.

 • Ibland är det just tröttheten som agerar första tecken på graviditet.
 • Eftersom det kan dröja ett bra tag in i första trimestern innan du berättar för din omgivning att du är gravid, kan det kännas jobbigt att vara så trött.
 • Försök att sova när du behöver, och ta en vila mitt på dagen om möjligt.
 • Även om det inte syns utanpå så är det full aktivitet inuti kroppen – och den behöver återhämtning.

I mitten av graviditeten brukar du må ganska bra. Kroppen har vant sig vid att vara gravid och du är troligtvis ännu inte så stor och tung att det är besvärligt. Är du trött under denna period kan det bero på att din kropp har en halv liter mer blod i kroppen vilket “späder ut” blodet.

Detta kan resultera i sänkta järnvärden som leder till just trötthet. Många gravida brukar därför behöva börja med järntillskott för att minska tröttheten och utspädningseffekten. Under sista delen av graviditeten börjar kroppen bli mer och mer otymplig och tung. Dessutom börjar många fundera på kommande föräldraskap och förlossning.

Är det första gången du skall föda barn är det troligtvis mycket att ta in och förbereda sig för mentalt. Har du redan barn hemma kan oron kring hur du skall göra med passning av syskon och hur syskonen ska ta emot det nya barnet ta upp mycket tankeverksamhet och leda till oro.

 • Tröttheten som infinner sig här brukar därför ofta bero på att graviditeten tar mycket plats både fysiskt och psykiskt.
 • Prata gärna med din barnmorska om dina tankar inför förlossning och föräldraskap så får du rätt stöd.
 • Magen brukar bli besvärande tung runt vecka 30, vilket självklart kan störa din sömn.

Att vända sig i sängen kan kännas som att man först måste lyfta över magen och sedan låta kroppen komma efter. Om det stramar och känns obekvämt att sova på sidan, kan det till exempel hjälpa att lägga en kudde som stöd under magen, så att den inte känns så tung i sidoläge.

 • I takt med att bebisen växer kan det trycka till den stora pulsådern när du ligger på rygg.
 • Detta leder till att blodtrycket sjunker och du kan bli yr och lite illamående.
 • Ligger du kvar blir du svimfärdig och syretillförseln till barnet minskar.
 • Därför råds du att somna och sova på sidan – den sida som du känner fungerar bäst.

Ofta är den sidan vänster sida eftersom våra inre organ är placerade så att blodflödet förbi livmodern är mest optimalt, men höger fungerar också bra. Skulle du vakna på rygg är det troligtvis för att din kropp väckt dig. Då är det bara att lägga dig på sidan igen.

Din sömn kan också påverkas av bäckensmärtor. För att underlätta smärtorna kan du försöka stötta upp med en ordentlig kudde mellan knäna för att få dem parallella. Då brukar smärtan bli lindrigare och du kan få sova några timmar till. När du kommer närmare förlossningen kan du lida av sveda i mellangärdet och sura uppstötningar. Det beror på att livmodern trycker uppåt. Försök att inte äta så nära inpå att du skall gå och lägga dig – övre magmunnen släpper lätt igenom sur och obehaglig magsaft då. Tänk på att äta små portioner, ät inte för sent på kvällen, helst inte stark mat och försök att eventuellt sova med lite höjd huvudända på sängen. Du kan lägga en soffkudde under madrassen för att få en stabil höjd huvudända. Du kan även ta receptfria läkemedel som minskar besvären. Fråga gärna din barnmorska om råd! Att ständigt behöva gå och kissa på nätterna är vanligt i slutet av graviditeten och kan självklart störa sömnen avsevärt. Livmodern trycker mot urinblåsan när den blir större och det kan väcka dig nattetid. Det kan vara falskt alarm som beror på att hjärnan blir lurad av signaler från ett högt tryck i urinblåsan som egentligen beror på trycket från livmodern. Detta kan göra att du har svårt att somna om. Se till att kissa ordentligt innan du lägger dig för natten så att du vet att kissblåsan är tömd. Sov gärna också en stund på dagen för att vila upp dig. Ofta startar förlossningen upp på natten och då kan det vara bra att ha en eftermiddagsvila som vana.

Visa hela svaret

Kan Covid öka risken för missfall?

Det finns också en statistiskt säkerställd ökad relativ risk för tromboser och/eller koagulationsrubbningar bland gravida kvinnor med covid -19, även om den absoluta risken är låg. Däremot tyder inte resultaten på att det föreligger någon ökad risk för missfall efter covid -19-infektion under tidig graviditet.
Visa hela svaret

Hur vet man att fostret är dött?

Diagnos – Det går inte att förutse fosterdöd. Minskade fosterrörelser kan tyda på att fostrets tillstånd försvagas. Att fostrets rörelser upphör är tecken på fosterdöd. Ibland kan det förekomma för tidiga sammandragningar eller lätta blödningar samtidigt som rörelserna upphör.
Visa hela svaret

Är det farligt att ta en Alvedon varje dag?

Tar man sådana läkemedel varje dag, ökar risken för blödande magsår. Risken ökar ännu mer om man samtidigt brukar ta läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra, till exempel Trombyl, Magnecyl eller Treo. Vad är blödande magsår? Blödande magsår innebär att ett blodkärl i magsäcken eller i tolvfingertarmen brister.
Visa hela svaret

När ska man ta Alvedon?

Kul att du vill bli medlem! – I samband med att du genomför ditt köp så kommer du även bli medlem i Klubb Hjärtat. Frossa, svettningar, yrsel – feber kan komma plötsligt och påverkar oss på olika sätt. Men vad är feber egentligen, och vad kan man göra för att dämpa den? Feber har vi nog alla haft någon gång, om än olika mycket. Ibland knappt kännbar, medan den andra gånger kan göra oss sängliggande i flera dagar.

Catharina Claesson, chef Farmaci på Apotek Hjärtat, svarar på våra vanligaste frågor om feber. Vad är feber egentligen? – Feber är en del i kroppens försvar när vi drabbas av till exempel en virusinfektion. När kroppstemperaturen är högre än den man brukar ha räknas det som feber. Alla har lite olika grundtemperatur, men generellt brukar man säga att 38 grader och över är feber.

Varför får vi feber? – När vi får en infektion, till exempel av virus eller bakterier, sätter vårt immunförsvar igång för att motverka infektionen, de vita blodkropparna ökar i antal och kroppstemperaturen höjs – vi får feber. Vad kan jag göra för att få ner febern? – Feber behöver inte alltid behandlas då det är en del av kroppens försvar mot infektion.

Det viktigaste är att låta kroppen vila för att återhämta sig. Svettas du mycket, välj lite svalare kläder eller ett tunnare täcke, och öppna gärna fönstret på glänt en stund så det blir svalare i rummet. Det är också viktigt att se till att dricka ordentligt eftersom man svettas bort en del vätska när man har feber.

Vill du kolla tempen finns det flera olika typer av termometrar som kan användas i öra, mun- och armhåla, ändtarm eller så kallade no touch, Till barn under 1 år rekommenderas stjärttermometer. Vila minst 30 minuter innan du tar tempen. När ska jag ta hjälp av febernedsättande läkemedel? – Om allmäntillståndet är mycket påverkat kan man behöva hjälpa kroppen lite på traven.

Febernedsättande läkemedel med paracetamol (t ex Alvedon ) eller ibuprofen (t ex Ipren ) lindrar både värk och feber. Vad man ska välja beror lite på vad man tål och hur gammal man är. Tabletter, stolpiller, brustabletter, flytande lösning – paracetamol och ibuprofen finns i flera olika former för att du enkelt ska kunna välja det som funkar bäst för dig eller ditt barn.

Fråga gärna oss på Hjärtat om råd om du känner dig osäker. Vad ska jag tänka på om mitt barn har feber? – Att barn får feber är vanligt och oftast inget att oroa sig över, det viktigaste är att ha koll på hur barnet mår i övrigt. Är barnet trött, låt det sova ut.

 • När det är piggare kan du styra upp en lugnare aktivitet som pyssel eller att titta på en mysig film.
 • Se även till att ditt barn dricker och kissar ordentligt.
 • Vatten, saft, isglass – låt barnen själv välja vad de vill ha, det viktigaste är att de får i sig vätska.
 • Om de har svårt att sova, blir gnälliga eller inte vill äta eller dricka kan du ge febernedsättande för barn,

Stolpiller eller flytande lösning är oftast enklast att ge till mindre barn. Från 3 månaders ålder kan du ge paracetamol*, till exempel Panodil eller Alvedon. Till barn äldre än 6 månader kan du ge ibuprofen**, till exempel flytande Ipren. *Paracetamol kan ges från 3 månaders ålder men inte i mer än två dygn utan en läkares rekommendation.

Ibuprofen kan ges till barn äldre än 6 månader i högst 3 dygn utan en läkares rekommendation. OBS! Feber hos små barn får ej behandlas med acetylsalicylsyra utan att först ha talat med läkare. När ska jag söka vård? – Om du har kraftig feberfrossa, inte kan böja nacken, får svårt att svälja eller andas, eller om ditt barn får feberkramper ska du direkt söka läkarvård.

Om febern går upp och ner, blir mycket hög eller håller i sig i mer än fem dagar ring din vårdcentral eller 1177 för rådgivning. Hur vet jag om det är covid-19 jag har drabbats av? – Det kan vara svårt att veta eftersom flera av symtomen påminner om vanlig influensa som feber och hosta.

Kan Jag Ta Alvedon Under Graviditet Kan Jag Ta Alvedon Under Graviditet Läkemedel Kan Jag Ta Alvedon Under Graviditet Läkemedel Kan Jag Ta Alvedon Under Graviditet Kan Jag Ta Alvedon Under Graviditet Läkemedel Kan Jag Ta Alvedon Under Graviditet Läkemedel Kan Jag Ta Alvedon Under Graviditet Läkemedel Kan Jag Ta Alvedon Under Graviditet Läkemedel Kan Jag Ta Alvedon Under Graviditet Läkemedel Kan Jag Ta Alvedon Under Graviditet Läkemedel Kan Jag Ta Alvedon Under Graviditet Läkemedel Kan Jag Ta Alvedon Under Graviditet Läkemedel Kan Jag Ta Alvedon Under Graviditet Läkemedel Kan Jag Ta Alvedon Under Graviditet Läkemedel Kan Jag Ta Alvedon Under Graviditet Kan Jag Ta Alvedon Under Graviditet Läkemedel Kan Jag Ta Alvedon Under Graviditet Läkemedel Kan Jag Ta Alvedon Under Graviditet Läkemedel

Taggar: feber, barn, förkylning, influensa
Visa hela svaret

Hur länge verkar en Alvedon 500 mg?

Vanliga frågor och svar om våra produkter Har du frågor och funderingar om hur och när du kan använda Alvedon? Här har vi samlat de vanligaste frågorna kring dosering och effekt av Alvedon, olika format, hur du ska använda produkten och mycket mer. FAQ filter

Användning Dosering och effekt Olika format av Alvedon Att kombinera Alvedon med andra läkemedel

Här hittar du generella frågor kring hur Alvedon fungerar, vad produkten innehåller och rekommendationer kring hur du ska använda den.

Alvedon innehåller paracetamol och används för behandling av tillfälliga feber- och smärttillstånd av lindrig art, t.ex. feber vid förkylning, huvudvärk, tandvärk, menstruationssmärtor och muskel- och ledvärk. Läs mer om Alvedon, Alvedon innehåller den aktiva substansen paracetamol som är både febernedsättande och lindrar, När du tar läkemedlet tas paracetamol upp av blodet via slemhinnor i magen, tunntarmen eller munhålan. Den verksamma substansen i Alvedon är paracetamol och produkten finns tillgänglig i olika styrkor och format för barn och vuxna. Läs bipacksedeln eller på fass.se för mer information om produktens innehåll. Läs alltid bipacksedeln innan använding av produkten. Vid ytterligare frågor kontakta ditt lokala apotek för råd. Nej, akut magsmärta kan vara tecken på allvarlig sjukdom och då ska läkare uppsökas. Doseringen av Alvedon skiljer sig mellan olika produkter så det är alltid viktigt att läsa bipacksedeln för respektive produkt innan användning. För barn är det viktigt att dosera utifrån barnets vikt. Läs alltid bipacksedeln innan användning. Det beror nog mer på varför man har tagit Alvedon än att man har tagit Alvedon om det är lämpligt att träna eller inte. Vid och bör du alltid ta det lugnt och låta kroppen vila. Alvedon påverkar inte din förmåga att köra bil eller andra maskiner. Om så är nödvändigt kan Alvedon användas under graviditeten, Använd alltid lägsta möjliga dos som lindrar din smärta och/eller din feber och använd Alvedon under kortast möjliga tid. Paracetamol passerar över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Tala ändå med läkare vid mer än tillfällig användning av Alvedon under amning. Om du är gravid, ammar eller planerar att bli gravid rådfråga då läkare eller apotekspersonal innan du använder Alvedon. Alvedon är ett receptfritt läkemedel som säljs på alla apotek, i matbutiker samt hos vissa kiosker och serviceombud. Du kan se en lista och länk till några av våra återförsäljare,

Läs om rekommenderad dosering, hur lång tid det tar innan Alvedon börjar verka och hur lång effekten är.

Effekten av smärtlindring med Alvedon varar normalt 4-5 timmar. Maximal febernedsättning får man efter 2-3 timmar och effekten varar upp till ca 8 timmar. Innan du använder Alvedon så ska du alltid läsa bipacksedeln noggrant. Där finns all information om hur du ska dosera Alvedon. Har du ytterligare frågor kring användandet så kontakta din läkare eller apotekspersonal. Doseringen av Alvedon skiljer sig mellan olika produkter så det är alltid viktigt att läsa bipacksedeln för respektive produkt innan användning. För barn är det viktigt att dosera utifrån barnets vikt. Läs alltid bipacksedeln innan användning. Du ska alltid kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och 5 dagar vid smärta. Att ta mer Alvedon än vad läkaren rekommenderat eller än vad som står på förpackningen kan ge mycket allvarliga leverskador. Följ alltid anvisningarna på bipacksedeln eller det läkaren ordinerat. kan krossas, men om du har du svårt att svälja tabletter rekommenderar vi Alvedon munsönderfallande tabletter, brustabletter, suppositorier eller oral lösning. Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och 5 dagar vid smärta. Alvedon ska användas före det utgångsdatum som står på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Den smärtlindrande effekten av Alvedon varar normalt 4-5 timmar och den febernedsättande effekten varar i upp till 8 timmar. Liksom alla läkemedel kan Alvedon orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Läs mer om eventuella biverkningar från Alvedon på fass.se. Rapportering av biverkningar: Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel.112) för bedömning av risken samt rådgivning. Överdosering av paracetamol kan ge allvarlig leverskada med risk för dödlig utgång. Det finns risk för leverskada även om du mår bra. För att förhindra leverskada är det viktigt att få medicinsk behandling så tidigt som möjligt. Ju kortare tid som går mellan överdosering och påbörjad behandling med motgift (så få timmar som möjligt), desto större chans är det att leverskada kan förebyggas.

Alvedon kommer i flera olika format för att tillgodose olika behov. Här kan du läsa om de olika formaten, hur du använder dem och hur du återvinner våra produker.

Filmdragering innebär att har försetts med ett tunt hölje som blir halt i kontakt med saliv, vilket gör att de blir lättare att svälja. Alvedon finns som filmdragerade tabletter, munsönderfallande tabletter, suppositorier, brustablett och oral lösning. innehåller hjälpämnen som gör att den löses upp snabbare i magsäcken och därefter kan absorberas snabbare i tunntarmen, där det huvudsakliga upptaget av paracetamol sker. Därför ger Alvedon Novum en snabb smärtlindring på endast 15-20 minuter. Vi rekommenderar inte att delas för att ge dosen 250 mg eftersom den saknar brytskåra och paracetamol inte är jämnt fördelad i tabletten. Inte heller en suppositorie ska delas. Använd istället Alvedon munsönderfallande tablett 250 mg, suppositorier 250 mg eller dela en filmdragerad tablett 500 mg (som har brytskåra) för att ge dosen 250 mg Alvedon. Högre doser än de rekommenderade medför risk för mycket allvarlig leverskada. Läs alltid bipacksedeln noga. Vid illamående, eller om man har svårt att svälja av annan anledning, är Alvedon (stolpiller) som finns i 500 mg för vuxna och barn över 40 kg och för barn i tre olika styrkor; 60 mg, 125 mg och 250 mg ett bra alternativ. Man kan även prova munsönderfallande tabletter som finns i 500 mg för vuxna och 250 mg för barn, 500 mg brustabletter för vuxna eller 24 mg/ml oral lösning för barn. Om man för in stolpillret med den platta änden först minimeras risken för att den glider ut igen. Nej, det kan man inte. Stolpiller innehåller ett fett som smälter vid kroppstemperatur och på så vis gör att paracetamol tas upp. Vanliga tabletter smälter inte vid kroppstemperatur utan är konstruerade för att lösas upp i magsäcken av magsyran. Följ alltid anvisningarna i bipacksedeln. Kan förvaras i rumstemperatur. Förvaras utom syn- och räckhåll för barn och ungdomar. Används före det utgångsdatum som står på förpackningen. Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön. Förvara dem inte varmare än +25 grader. Om suppositorierna har mjuknat så spola kallvatten på folieförpackningen innan. Utgångna läkemedel tappar sin effekt och det är viktigt att de lämnas in för återvinning på ditt apotek. Hur du återvinner din Alvedon produkt beror på vilken typ av du har. Överblivna eller utgångna läkemedel ska returneras till apotek för destruktion. Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön. Bägge förpackningarna är 100% återvinningsbara. Blistret är gjort av återvinningsbar plast (polypropylen) och ska återvinns som plast. Ytterförpackningen återvinns som papper. Blistret är gjort av aluminium och ska återvinnas som metall. Ytterförpackningen återvinns som papper. Plaströret och korken är gjorda av återvinningsbar plast (polypropylen) och ska återvinnas som plast. Blistret är gjort av aluminium och ska återvinns som metall om inga läkemedelsrester är kvar. Ytterförpackningen återvinns som papper. Glasflaskan kan ha eventuella läkemedelsrester kvar, därför bör man vara försiktig när man återvinner den. Glasflaskan bör därför lämnas in till ett apotek. Ytterförpackningen återvinns som papper.

Visa hela svaret

Vilka läkemedel kan orsaka missfall?

Kvinnor som fick antidepressiva läkemedel under graviditeten drabbades oftare av missfall än andra kvinnor, enligt en ny stor studie. Användning av antidepressiva läkemedel under graviditeten kan förhindra återfall i depression som kan vara farliga för både mamman och barnet.

Men det är omdebatterat om behandlingen ökar risken för missfall. De flesta tidigare studier av antidepressiv medicinering under graviditet har heller inte varit utformade för specifikt studera missfallsrisk, enligt kanadensiska forskare bakom en ny studie. De har analyserat uppgifter om 5 124 kvinnor som fått missfall före graviditetsvecka 20, men efter det att graviditeten fastställs.

De jämfördes med en stor grupp matchade kontrollpersoner som inte haft missfall. I gruppen som haft missfall hade 284 kvinnor, eller 5,5 procent, tagit antidepressiva läkemedel under graviditeten, jämfört med 2,7 procent i gruppen som inte haft missfall.

Totalt sett var användning av någon form av antidepressivt läkemedel under graviditeten kopplat till en 68 procent ökad risk för missfall. En närmare analys visade att användning av enbart selektiva serotoninåterupptagshämmare, SSRI, var kopplat till 61 procent ökad missfallsrisk. Risken var störst vid användning av substanserna paroxetin och venlafaxin, eller när olika typer av antidepressiva läkemedel kombinerades.

Studien är utförd av forskare knutna till bland annat University of Montreal och den presenteras i tidskriften Canadian Medical Association Journal. En medföljande ledarkommentar konstaterar att det finns det flera osäkra faktorer i den nya undersökningen, men att resultaten är närmast identiska med en studie med nästan 1 000 kvinnor som kom förra året.
Visa hela svaret

Vad ska man göra om man får Corona som gravid?

Gravida har en något högre risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19 och det är viktigt att vara frisk inför sin förlossning. Därför är det extra viktigt för dig som är gravid att vaccinera dig eller att undvika att bli smittad om du inte har vaccinerat dig.

 1. Studier visar att gravida har en något högre risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19.
 2. Socialstyrelsen bedömer att allvarlig covid-19 under senare delen av graviditeten ökar risken för tidig förlossning.
 3. Därför räknas gravida efter vecka 20 som en riskgrupp.
 4. Enligt Socialstyrelsen finns även andra faktorer som kan öka risken för allvarlig covid-19, t.ex.

fetma, högt blodtryck och diabetes. Gravida kvinnor utan särskilda riskfaktorer med lindriga symptom på luftvägsinfektion behöver generellt inte testa sig för covid-19. De som har kända riskfaktorer, eller svårare besvär från luftvägarna, bör kontakta sin läkare eller barnmorska för bedömning om det bör göras ett covid-19-test.

Riskgrupper (Socialstyrelsen.se) Gällande åtgärder mot covid-19

Visa hela svaret

Hur mycket Panodil kan man ta gravid?

Om så är nödvändigt kan Panodil användas under graviditet. Du ska dock använda lägsta möjliga dos som lindrar din smärta och/eller din feber och använda läkemedlet under kortast möjliga tid. Kontakta läkare eller barnmorska om smärtan och/eller febern inte minskar eller om du behöver ta läkemedlet oftare.
Visa hela svaret

Hur många Alvedon kan man ta på en gång?

Läs alltid bipacksedeln före användning. Vuxna och barn över 40 kg (från 12 år) kan ta 1-2 tabletter var 4-6 timme och högst 8 tabletter per dygn. När det gäller barn, dosera efter barnets vikt. Barn 25-40 kg (ca 7-12 år) kan ta ½-1 tablett var 4-6 timme och högst 4 stycken tabletter per dygn.
Visa hela svaret

Hur många Alvedon kan man äta per dag?

Dosering – Dosering Rekommenderad dos bör ej överskridas. Högre dos medför inte någon ökning av den analgetiska effekten. Lägsta möjliga dos som ger effekt bör användas, under så kort behandlingstid som möjligt. Vuxna: Maximal dos: 4000 mg/dygn. Filmdragerade tabletter 500 mg: 1-2 tabletter var 4–6 timme, högst 4 gånger per dygn.

 • Brustablett er 500 mg : 1-2 tabletter var 4–6 timme, högst 4 gånger per dygn.
 • Rekommenderas inte till barn under 40 kg (under 12 år).
 • Pulver till oral lösning 500 mg : 1-2 dospåsar var 4–6 timme, högst 4 gånger per dygn.
 • Rekommenderas inte till barn under 40 kg (under 12 år).
 • Pediatrisk population: Filmdragerade tabletter 500 mg: : Dosering till barn (inklusive spädbarn) är 10-15 mg/kg kroppsvikt var 4–6 timme, högst 4 gånger per dygn (se doseringstabellen).

Maximal dygnsdos: 60 mg/kg kroppsvikt. Patientens vårdnadshavare bör uppmanas att kontakta läkare om hög feber, tecken på infektion eller symtom kvarstår efter mer än 2 dagars behandling av barn under 12 år. Brustablett er 500 mg: Rekommenderas inte till barn under 40 kg (under 12 år).

Kroppsvikt Ålder (ca) Dosering
Filmdragerade tabletter 500 mg
15-25 kg 3-7 år ½ tablett var 4-6 timme, högst 4 gånger per dygn
25-40 kg 7-12 år ½-1 tablett var 4-6 timme, högst 4 gånger per dygn
>40 kg >12 år 1-2 tablett var 4-6 timme, högst 8 tabletter per dygn
Brustablett er 500 mg
>40kg >12 år 1-2 brustablett er var 4-6 timme, högst 4 gånger per dygn
Pulver till oral lösning 500 mg
>40 kg >12 år 1-2 dospåsar var 4-6 timme, högst 4 gånger per dygn

Njurinsufficiens Vid njurinsufficiens ska dos en reduceras. Vuxna:

Glomerulär filtration Dos
10 – 50 ml/min 500 mg var 6:e timme
< 10 ml/min 500 mg var 8:e timme

Nedsatt leverfunktion Hos patienter med nedsatt leverfunktion eller Gilberts syndrom ska dos en reduceras eller doseringsintervallet förlängas. Äldre patienter Dosjustering är inte nödvändigt för äldre. Administreringssätt Filmdragerade tabletter 500 mg: Ska sväljas.
Visa hela svaret

När ta febernedsättande gravid?

Med anledning av ett medieuppmärksammat upprop från en internationell grupp forskare om att paracetamol kan öka risken för fosterskador, vill vi understryka att det inte finns några tendenser till ökad risk för missbildningar bland de mer än 100 000 exponerade barnen i det svenska Medicinska födelseregistret.

 • Den koppling mellan paracetamol och neuropsykiatriska problem hos barn som setts i vissa studier, beror sannolikt på andra faktorer än paracetamol.
 • Rekommendationen att paracetamol kan användas under graviditet kvarstår därmed.
 • Vid behov av längre tids behandling, ska läkare kontaktas.
 • I uppropet har forskarna gått igenom de studier som finns inom området, och efterfrågar nu ytterligare utvärderingar av myndigheterna av paracetamols säkerhet under graviditet,

Det är alltså redan kända data som presenteras. Forskarna konstaterar att det finns belägg för att en koppling finns mellan ADHD och andra neuropsykiatriska problem hos barnen, och användning av paracetamol under graviditeten. Som vi tidigare har poängterat, är det dock troligt att dessa fynd beror på störfaktorer som man inte har lyckats justera för i studierna.

 1. Vinnor som använder mycket värktabletter under graviditeten röker till exempel oftare och använder i högre utsträckning andra läkemedel.
 2. Det är möjligt att det även finns en högre grad av genetiska faktorer för neuropsykiatriska diagnoser bland kvinnor som använder mycket smärtstillande.
 3. I uppropet tar forskarna även upp att en påverkan på könsutvecklingen hos manliga foster har setts i vissa undersökningar.

Det finns dock inga som helst tecken till detta i det stora material som finns i det svenska medicinska födelseregistret. Vi bedömer därför att paracetamol är ett säkert läkemedel att använda under graviditeten. Som alltid när det gäller medicinering bland gravida, ska behandling inte ske i onödan eller under längre tid än nödvändigt.
Visa hela svaret

Kan Corona påverka fostret?

Viruset som orsakar covid-19, sars-cov-2, kan också skada moderkakan och leda till att fostret drabbas av syrebrist i livmodern. Det visar resultaten av en studie som letts av Mehreen Zaigham, ST-läkare på Skånes universitetssjukhus och forskare vid Lunds universitet.

– Detta är en ovanlig men allvarlig komplikation av covid-19-infektion under graviditet. Vi rekommenderar alla kvinnor som är eller planerar att bli gravida att vaccinera sig, även om de haft covid tidigare, säger Mehreen Zaigham. Studien har publicerats i British Journal of Obstetrics and Gynaecology.

– Studier som gjorts i olika länder under pandemin har visat på en ökad risk för dödlighet och sjuklighet hos gravida kvinnor och hos fostret. Vi har dock inte sett samma utveckling i Sverige. Men i samband med pandemins olika vågor kom det fall där vi inom sjukvården såg tecken på att moderkaka och foster kunde ha påverkats, berättar Mehreen Zaigham.
Visa hela svaret