Vilken Antidepressiv Medicin Är Bäst Vid Graviditet?

Vilken Antidepressiv Medicin Är Bäst Vid Graviditet
DEPRESSION – 10–15 % av gravida kvinnor drabbas av depression under graviditeten. Utredning

Depressionssymtom ska föranleda diagnostisk utredning och bedömning med avseende på depressionsdjup och suicidrisk samt underliggande psykosociala faktorer. Diagnostiken kan försvåras av att ospecifika depressionsliknande symtom såsom trötthet, minskad energi och sömnproblem är vanliga under graviditet. Det är viktigt att utesluta somatiska faktorer t ex anemi eller hypotyreos.

Behandling Beslut gällande behandlingen av en underliggande depressionssjukdom eller konstaterat depressivt skov under graviditet fattas på grundval av en sammanvägd individuell risk-nyttoanalys utifrån den psykiatriska sjukdomshistorien, depressionsdjupet och kvinnans preferenser. Behandlingsstrategi

Lindrig till måttlig depression Psykoterapi (Kognitiv Beteende Terapi (KBT) eller interpersonell terapi (IPT)) rekommenderas som första behandlingsval vid pågående lätt till måttlig depression. Måttlig till svår depression Vid måttlig till svår depression finns ofta skäl att sätta in antidepressiv medicinering, i synnerhet om kvinnan har recidiverande depressioner med gott behandlingssvar på läkemedel i anamnesen. Vid svår depression under graviditet kan ECT-behandling ges på strikt indikation. Enstaka studier talar för god behandlingseffekt av transkraniell magnetstimulering (TMS) vid graviditet men det vetenskapliga underlaget får ännu ses som otillräckligt. Recidiverande depression Om kvinnan tidigare har haft återkommande depressioner och medicinerar profylaktiskt när graviditeten inleds är risken för återinsjuknande stor om preparatet utsätts.

Antidepressiv medicinering vid graviditet-läkemedelsval

SSRI-preparat (utom paroxetin och fluoxetin ) är förstahandspreparat vid farmakologisk depressionsbehandling under graviditet. Vid terapisvikt kan venlafaxin, mirtazapin eller tricykliska antidepressiva vara alternativ. SSRI och övriga antidepressiva preparat är som grupp förknippade med låga risker för fosterskador under graviditet. Paroxetin, fluoxetin och klomipramin har dock associerats med liten riskökning för bl a hjärtmissbildning, varför dessa preparat bör undvikas vid nyinsättning hos gravida.

Antidepressiva läkemedel kan behöva dosökas under senare delen av graviditeten med återgång till pregravid dosering efter förlossning. Antidepressiv medicinering vid graviditet och amning – risker Vid antidepressiv medicinering under sen graviditet finns ökad risk för övergående neonatala symtom som till exempel andningsproblem, hypoglykemi och irritabilitet.

 • SSRI-behandling under sen graviditet medför också ökad risk för det sällsynta men allvarliga tillståndet persisterande pulmonell hypertension hos det nyfödda barnet.
 • Individrisken är dock mycket låg.
 • Trots att de risker som förknippas med antidepressiv läkemedelsbehandling under graviditet är små skapar de inte sällan farhågor och oro.

I sammanhanget bör dock understrykas att en obehandlad graviditetsdepression hos modern medför betydande komplikationsrisker för barnet i form av prematuritet och låg födelsevikt. För moderns del föreligger i dessa fall även risk för persisterande depression postpartum med alla de nackdelar och risker detta skapar för kvinnan själv och barnets utveckling.

 • Om barnet är friskt och fullgånget är amning ofta möjlig då modern medicinerar med antidepressivt läkemedel.
 • Vid nyinsättning av SSRI under amning är sertralin eller paroxetin att föredra då passagen till bröstmjölk är låg.
 • Postpartumdepression Övergående mild nedstämdhet, lättrördhet och oro under dagarna efter förlossningen (s k baby blues) är mycket vanligt förekommande.

En mer ihållande depressionsbild, kliniskt ofta benämnd postpartumdepression, anses drabba 10–15 % av alla nyblivna mödrar under de första månaderna efter förlossningen. En depression i detta känsliga läge drabbar naturligt nog inte bara kvinnan själv utan även samspelet mellan mor och barn samt den övriga familjen.

Symtomen liknar en egentlig depression men ofta ingår känslor av otillräcklighet inför modersrollen med kopplade skam eller skuldkänslor. Aggressiva tvångstankar riktade mot barnet kan även ingå i symtombilden. Sådana tankar upplevs typiskt både skrämmande och jag-främmande av kvinnan men medför i de allra flesta fall inte någon risk för barnet.

Handläggning/behandling

Vid tecken till postpartumdepression ska en sedvanlig somatisk och psykiatrisk bedömning genomföras, inklusive en bedömning av risk för suicid/utvidgat suicid. Behandlingen influeras av eventuell underliggande affektiv sjukdom, depressionsdjup, pågående amning och kvinnans önskemål. Var god se avsnittet om depressionsbehandling ovan. Behovet av psykosocialt stöd är ofta stort. Kvinnan kan behöva avlastning av partnern genom att hon själv sjukskrivs och partnern tar föräldraledighet. Amningen behöver diskuteras. Till exempel kan det vara värdefullt att undvika nattlig amning för att värna om en obruten sömn.

Visa hela svaret

Kan man ta antidepressiva under graviditet?

Egenreferat. Nyfödda barn vars mammor har använt SSRI under graviditeten har ökad risk för komplikationer som lättare andningsproblem, centralnervös påverkan, hypoglykemi och tillmatningssvårigheter. Barnen behöver oftare vård på neonatalavdelning men risken för svåra komplikationer är liten.

Resultaten kommer från en ny registerstudie baserad på det svenska medicinska födelseregistret, läkemedelsregistret och svenskt neonatalt kvalitetsregister (SNQ). Totalt ingick mer än 700 000 födslar. Oddskvoten (OR) för neonatalvård efter SSRI-behandling var 1,5 (95% konfidensintervall, CI, 1,4-1,5) justerad för skillnader i bakgrundsfaktorer mellan mammor som medicinerat med SSRI och inte.

Number needed to harm (NNH) var 29, vilket innebär att 29 gravida kvinnor behöver använda SSRI för att man ska orsaka ett extra vårdtillfälle på neonatalavdelning. Risken var högst efter medicinering under de sista tre månaderna av graviditeten; OR 1,8 (95% CI 1,7-1,9) jämfört med ingen exponering för antidepressiv behandling.

 1. Vid behandling i sen graviditet var NNH 18.
 2. Vårdtiden på neonatalavdelning för SSRI-exponerade barn var i medeltal 5 dagar.
 3. De vanligaste symptomen var milda andningsproblem och barnen hade ingen ökad risk för dödlighet.
 4. Depressions- och ångestsjukdom under graviditeten kan ge upphov till liknande neonatala problem som antidepressiv behandling.

För att justera för påverkan av den psykiska ohälsan i sig, jämfördes i studien barn som blivit exponerade för antidepressiva i sen graviditet med barn som endast blivit exponerade i tidig graviditet. Resultaten visade att risken var högre efter behandling i sen graviditet, OR 1,6 (95% CI 1,5-1,8), vilket tyder på att läkemedlen står för åtminstone en del av problemen hos de nyfödda.

Den ökade risken för övergående neonatala komplikationer måste dock noga vägas mot risken med obehandlad psykisk sjukdom, som kan innebära betydande risker för både kvinnan och hennes barn. Det är viktigt att gravida kvinnor diskuterar behandlingen med sin läkare och inte ändrar eller avslutar pågående medicinering på eget hand.

Redaktionen för Läkemedel och fosterpåverkan Ulrika Nörby Katarina Wide Birger Winbladh Karin Källén Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.
Visa hela svaret

Är det farligt att äta sertralin när man är gravid?

Allt fler kvinnor i fertil ålder tar antidepressiva läkemedel Depression och ångestsyndrom är vanligt förekommande vid graviditet, med en uppskattad prevalens kring 10–15 procent, Obehandlad depression under graviditet har bland annat associerats med ökad risk för prematur födsel,

De vanligaste antidepressiva läkemedel som förskrivs till kvinnor i fertil ålder är selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI), Tabell 1, Andelen svenska kvinnor i fertil ålder som förskrivs antidepressiva läkemedel har ökat kraftigt det senaste decenniet (Figur 1), I Sverige använder minst 4 procent av alla kvinnor antidepressiva läkemedel under graviditeten,

Det bör poängteras att en del antidepressiva läkemedel har fler indikationer än enbart depression och ångest, exempelvis amitriptylin, som även används vid vissa smärttillstånd, Någon påvisbar riskökning för fosterskador vid användning i tidig graviditet tycks inte finnas för sertralin, citalopram, escitalopram, venlafaxin eller amitriptylin.

Vad beträffar mirtazapin är kunskapsunderlaget sämre, men troligtvis är missbildningsrisken försumbar, Däremot finns det data som indikerar en något förhöjd missbildningsfrekvens (främst hjärtmissbildningar) vid användning av paroxetin eller fluoxetin i tidig graviditet (2,8 respektive 2,6 procent jämfört med förväntade 2,1 procent),

Det är för tillfället oklart om vortioxetin, duloxetin eller bupropion ger ökad risk för missbildningar. På Janusinfo.se finns en sammanfattning av kunskapsläget för respektive preparat, Intrauterin exponering för antidepressiva läkemedel påverkar i viss mån även det nyfödda barnet.

 1. Risken för övergående respiratoriska och neurologiska symtom hos barnet är något förhöjd om modern använt SSRI under graviditeten,
 2. Den absoluta risken för allvarliga neonatala komplikationer, såsom persi­sterande pulmonell hypertension, är dock låg för såväl läkemedelsexponerade (0,1–0,5 procent) som icke-exponerade barn (0,05–0,3 procent),

Vid farmakologisk behandling av gravida måste man värdera ovanstående risker mot de risker obehandlad sjukdom medför för modern och barnet. Korrekt diagnostik med noggrann bedömning av tillståndets svårighetsgrad är av yttersta vikt för en adekvat risk/nyttoanalys.

 • Vid till exempel lindriga depressiva symtom är nyttan med farmakologisk behandling begränsad, och psykoterapeutiska interventioner rekommenderas i första hand,
 • Vid måttlig till svår depression föreligger indikation för farmakologisk terapi, vilket då bör erbjudas som behandlingsalternativ även för gravida kvinnor,

Målsättningen med farmakologisk terapi är densamma för gravida som för icke-gravida, det vill säga remission av de depressiva symtomen. Det är inte önskvärt att minska doseringen av läkemedlet under graviditeten, om detta medför försämrad behandlingseffekt.
Visa hela svaret

Kan antidepressiva orsaka missfall?

Kvinnor som fick antidepressiva läkemedel under graviditeten drabbades oftare av missfall än andra kvinnor, enligt en ny stor studie. Användning av antidepressiva läkemedel under graviditeten kan förhindra återfall i depression som kan vara farliga för både mamman och barnet.

Men det är omdebatterat om behandlingen ökar risken för missfall. De flesta tidigare studier av antidepressiv medicinering under graviditet har heller inte varit utformade för specifikt studera missfallsrisk, enligt kanadensiska forskare bakom en ny studie. De har analyserat uppgifter om 5 124 kvinnor som fått missfall före graviditetsvecka 20, men efter det att graviditeten fastställs.

De jämfördes med en stor grupp matchade kontrollpersoner som inte haft missfall. I gruppen som haft missfall hade 284 kvinnor, eller 5,5 procent, tagit antidepressiva läkemedel under graviditeten, jämfört med 2,7 procent i gruppen som inte haft missfall.

Totalt sett var användning av någon form av antidepressivt läkemedel under graviditeten kopplat till en 68 procent ökad risk för missfall. En närmare analys visade att användning av enbart selektiva serotoninåterupptagshämmare, SSRI, var kopplat till 61 procent ökad missfallsrisk. Risken var störst vid användning av substanserna paroxetin och venlafaxin, eller när olika typer av antidepressiva läkemedel kombinerades.

Studien är utförd av forskare knutna till bland annat University of Montreal och den presenteras i tidskriften Canadian Medical Association Journal. En medföljande ledarkommentar konstaterar att det finns det flera osäkra faktorer i den nya undersökningen, men att resultaten är närmast identiska med en studie med nästan 1 000 kvinnor som kom förra året.
Visa hela svaret

You might be interested:  Hur Lång Är En Graviditet?

Vilken antidepressiv medicin ger minst biverkningar?

Behandling och stöd – i Individer med diagnostiserad lindrig till medelsvår depression. Socialstyrelsens nationella riktlinjer anger att hälso- och sjukvården bör erbjuda vuxna med lindrig till medelsvår depression behandling med antidepressiva läkemedel (prioritet 3).

För vuxna med lindrig till medelsvår depression har antidepressiva läkemedel effekt. Av läkemedlen rekommenderas i första hand SSRI. Man kan också kombinera behandling med läkemedel och KBT eller IPT-behandling. De olika SSRI-preparaten verkar ha likvärdig effekt, men sertralin eller escitalopram rekommenderas i första hand baserat på en sammanvägning av evidensläge, effekt och biverkningar.

Vid läkemedelsbehandling ska individen få information om vanliga biverkningar, eventuella symtom i inledningen av behandlingen, fördröjd effekt, initial försämring och suicidrisk. Man behöver bemöta individens eventuella farhågor om beroende och ge en rimlig förväntan på effekt av behandlingen.

 • Eftersom risken för biverkningar både på kort och lång sikt är betydande bör man kontinuerligt utvärdera effekt och biverkningar och övervaka suicidrisk och maniska tendenser.
 • Misstänker man att läkemedlet ger en uppvarvning bör man överväga att sätta ut det.
 • Om behandlingen inte ger tillräckligt stor effekt kan man behöva ompröva dos, läkemedelsval eller diagnos.

Riktmärke för återbesök eller telefonkontakt är 7–10 dagar. Behandlingstiden bör uppgå till minst 6 månader. Man behöver tillse god följsamhet och följa upp behandlingen för att se att den har effekt. Uppföljning med MADRS eller MADRS-S rekommenderas, och att bestämma plasmakoncentrationen vid behov.

 1. Efter 6 månaders symtomfrihet med pågående behandling kan man försöka minska dosen eller trappa ut läkemedlet.
 2. Långsam utsättning på flera veckor rekommenderas.
 3. Vid eventuell försämring återgår man till den senaste framgångsrika behandlingen.
 4. Efter avslutad behandling kan man bedöma individens kvarstående symtom i samtal och med MADRS eller MADRS-S.

På sikt är risken för återinsjuknande vid egentlig depression hög. Vid ett eller flera återfall bör man överväga varaktig återfallsförebyggande behandling.
Visa hela svaret

Kan man ta mirtazapin om man är gravid?

Graviditet och amning – Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Graviditet Begränsad erfarenhet med mirtazapin till gravida kvinnor visar ingen ökad risk.

 1. Dock bör försiktighet iakttas vid användning under graviditet.
 2. Om du använder mirtazapin fram till eller strax innan förlossningen ska ditt barn kontrolleras för eventuella biverkning ar.
 3. Tala om för din barnmorska eller läkare att du använder Mirtazapin Actavis.
 4. När liknande läkemedel ( SSRI ) används under graviditet kan risken öka för ett allvarligt tillstånd kallat persistent pulmonell hypertension hos den nyfödde (PPHN).

Detta tillstånd gör att barnet andas snabbare och ser blåfärgat ut. Symtomen uppkommer vanligtvis inom 24 timmar från det att barnet är fött. Om detta drabbar ditt barn, kontakta barnmorska eller läkare omedelbart. Amning Fråga din läkare om du kan amma när du tar Mirtazapin Actavis.
Visa hela svaret

Kan man ta Atarax när man är gravid?

Vad du behöver veta innan produkten används – Ta inte Atarax

 • om du är allergisk mot hydroxizinhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar ).
 • om ditt EKG (elektrokardiogram) visar en typ av hjärtproblem som kallas förlängt QT-intervall
 • om du har eller har haft en hjärt-kärlsjukdom eller om du har mycket långsam hjärtrytm
 • om du har låga saltnivåer i kroppen (t ex låg halt av kalium eller magnesium)
 • om du tar vissa läkemedel mot hjärtrytmproblem eller läkemedel som kan påverka hjärtrytmen (se “Andra läkemedel och Atarax”)
 • om någon i släkten har avlidit plötsligt av hjärtproblem
 • om du har porfyri
 • om du är gravid
 • om du ammar.

Varningar och försiktighet Behandlingen med Atarax måste avslutas 5 dagar före allergitester, så att läkemedlets inverkan på testresultaten kan hindras. Under behandlingen krävs det ibland noggrannare uppföljning än vanligt eller förminskning av läkemedelsdosen. Därför är det viktigt att berätta för den behandlande läkaren om följande sjukdomar eller symtom:

 • ökad benägenhet för kramper
 • glaukom (förhöjt ögontryck)
 • urinstopp
 • svår förstoppning
 • myastenia gravis
 • demens
 • leversvikt
 • njursvikt
 • benägenhet för rytmrubbningar i hjärtat.

Atarax kan orsaka en ökad risk för hjärtrytmproblem vilka kan vara livshotande. Tala därför om för läkaren om du har några hjärtproblem eller om du tar andra läkemedel, även receptfria sådana. Kontakta omedelbart sjukvården om du får hjärtproblem som hjärtklappning, andningssvårigheter eller medvetslöshet när du tar Atarax.

 • bakterieinfektioner (t ex antibiotika; erytromycin, moxifloxacin, levofloxacin)
 • svampinfektioner (t ex pentamidin)
 • hjärtproblem eller högt blodtryck (t ex amiodaron, kinidin, disopyramid, sotalol)
 • psykoser (t ex haloperidol)
 • depression (t ex citalopram, escitalopram)
 • magtarmbesvär
 • allergi
 • malaria (t ex meflokin, hydroxiklorokin)
 • cancer (t ex toremifen, vandetanib)
 • drogmissbruk eller kraftig smärta (metadon).

Be din läkare eller apotekspersonalen om ytterligare uppgifter. Atarax med mat, dryck och alkohol Undvik användning av alkohol under behandlingen med Atarax, då Atarax förstärker effekten av alkohol. Graviditet, amning och fertilitet Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

 • Atarax får inte användas under graviditet eller amning.
 • Följande symtom kan förekomma hos nyfödda barn till mödrar som använt Atarax under sen graviditet och/eller förlossning: skakningar, muskelstelhet och/eller -svaghet, andningssvårigheter och urinstopp.
 • Dessa symtom har observerats omedelbart eller bara några få timmar efter födseln.

Körförmåga och användning av maskiner Atarax kan orsaka trötthet samt försämring av reaktions- och koncentrationsförmågan. Undvik att köra bil och använda maskiner under användningen av Atarax. Atarax tabletterna innehåller laktos Atarax tabletterna innehåller laktos.
Visa hela svaret

Kan man ta Lergigan när man är gravid?

Graviditet, amning och fertilitet – Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel. Graviditet Prometazin och efedrin Inga kända risker vid användning.
Visa hela svaret

Kan man äta venlafaxin när man är gravid?

Nyfödda barn till kvinnor som har behandlats med antidepressiva så kallade SSRI-läkemedel eller venlafaxin under tidig graviditet, har en mycket liten risk för missbildningar. Det visar en ny samnordisk studie som letts från Karolinska Institutet och som omfattar över 2 miljoner kvinnor. Resultaten publiceras i den vetenskapliga tidskriften British Medical Journal (BMJ). – Tidigare studier har visat på motsägelsefulla resultat, där en ökad risk för främst hjärtmissbildningar har redovisats i flera studier, men inte i andra. Man ska ha klart för sig att missbildningar består av många skilda åkommor och att olika läkemedel som används för samma åkomma kan ha helt olika risker säger Helle Kieler, docent och chef för Centrum för läkemedelsepidemiologi vid Karolinska Institutet.

 • Depression är förhållandevis vanligt bland kvinnor i fertil ålder och i Europa är det cirka 3 procent av de gravida kvinnorna som använder någon form av SSRI-läkemedel.
 • Venlafaxin är ett av flera nya läkemedel som har liknande egenskaper som SSRI-läkemedlen, men där kunskaperna rörande ogynnsamma effekter vid behandling under graviditet är mycket begränsade.

Rekommendationerna är att bara använda SSRI eller venlafaxin i samband med graviditet om fördelarna för modern överväger eventuella risker för barnet. De tidigare studierna om SSRI och missbildningar har framförallt begränsats av för låg statistisk styrka till att kunna studera samband mellan specifika SSRI-läkemedel och specifika missbildningar.
Visa hela svaret

Vad kan man ta istället för antidepressiva?

Fysisk aktivitet har dokumenterad effekt vid depression. Effekten är lika god som effekten av antidepressiva läkemedel och kognitiv beteendeterapi (KBT) vid lindrig till måttlig depression. Dessutom är fysisk aktivitet i stort biverkningsfri.
Visa hela svaret

Vilken är den bästa medicinen mot depression?

Sertralin bästa antidepressiva Analysen baseras på 117 studier som på olika sätt jämför 12 olika antidepressiva med varandra. Syftet med metaanalysen var att göra en kliniskt relevant jämförelse som dels visar vilka antidepressiva som är mest effektiva och dels vilka patienterna är mest följsamma till.

När det gäller effekt hamnar mirtazapin, escitalopram, sertralin och venlafaxin i topp. Escitalopram visade sig till exempel vara 33 procent bättre än duloxetin, 35 procent bättre än fluvoxamin och 95 procent bättre än reboxetin. Liknande siffror redovisas för sertralin. Men när det gäller följsamheten till behandlingen visade sig escitalopram, sertralin, citalopram och bupropion bäst.

Sammantaget konstaterar därför forskarna, med italienska Andrea Cipriani i spetsen, att setralin och escitalopram är de läkemedel som är bäst kliniskt eftersom de både har stark effekt och bra följsamhet. Eftersom escitalopram fortfarande befinner sig under patent skriver forskarna att det är rimligt att erbjuda akut deprimerade patienter sertralin som det första behandlingsvalet.

 • Ett läkemedel, reboxetin, visade sig vara signifikant sämre än alla andra.
 • Studierna som ligger till grund för metaanalysen undersöker alla den akuta behandlingen av depression.
 • Om patienter ska behandlas längre än 8 veckor är det därför inte säkert att resultaten är relevanta.
 • I en kommenterande artikel i Lancet skriver Sagar V Parikh, verksam vid universitetet i Toronto, att resultaten är mycket viktiga för kliniskt verksamma läkare.
You might be interested:  Vilka Hormoner Ökar Vid Graviditet?

Läkare bör ha ett antal behandlingsförslag att erbjuda sina patienter skriver han, och dagens resultat visar vilka alternativ man bör erbjuda. : Sertralin bästa antidepressiva
Visa hela svaret

Vilket läkemedel är bäst mot ångest?

Behandling – Vården bör ha hög tillgänglighet för primärbedömning vid ångestsjukdom och erbjuda aktiv uppföljning. KBT är förstahandsval. Läkemedelsbehandling med antidepressiva läkemedel: I första hand SSRI (escitalopram, paroxetin) och SNRI (duloxetin, venlafaxin).

 • Nämnda preparat har indikation GAD.
 • Även sertralin och fluoxetin (SSRI) visat effekt i studier.
 • Bensodiazepiner bör inte användas pga betydande risk för beroendeutveckling.
 • Hydroxizin kan användas.
 • An förlänga QT-intervallet och orsaka hjärtrytmrubbningar och ska inte kombineras med till exempel escitalopram.

Atypiska neuroleptika (quetiapin – evidens finns, men för olanzapin och risperidon är evidensen bristfällig) kan användas som monoterapi eller som tilläggsbehandling. Basal kroppskännedom som tillägg till annan behandling. Mindfulnessbaserad stressreduktion eller Mindfulnessbaserad kognitiv terapi.
Visa hela svaret

Kan man födas med depression?

Depression hos barn och tonåringar Ett barn eller en tonåring kan ha fått en depression om hen mår dåligt och har tappat lusten även till sådant som hen brukar tycka om att göra. Sök hjälp tidigt om du tror att det är en depression. De allra flesta blir bättre redan efter några veckors behandling.

 • I den här artikeln används ordet barn för alla som är yngre än 18 år.
 • Artikeln riktar sig till dig som är förälder eller närstående till ett barn med symtom som kan vara depression.
 • Att känna sig ledsen, fundera över livet eller tvivla på sig själv är vanligt och händer alla ibland.
 • Efter en tid brukar det gå över av sig själv, ibland med stöd från närstående.

Läs mer om att och vad man kan göra själv för att må bättre. Du som är barn kan läsa mer på, Du som är tonåring kan läsa mer om att på UMO.se. Vad är depression och vad beror det på? Depression räknas som en psykisk sjukdom. Det är ingen tydlig gräns mellan och depression, men vid depression är symtomen svårare och pågår längre.

 • Depression beror på ett samspel mellan yttre faktorer och vilken sårbarhet man har för att få depression.
 • Vilken sårbarhet man har finns i ens gener, den föds man med.
 • Yttre faktorer kan vara många, till exempel stress, att man blir mobbad, att man känner sig ensam och utanför, att någon man tycker om blir allvarligt sjuk eller att någon man tycker om dör.

Depression är vanligt. Depression kan ge flera olika symtom. En depression kan komma plötsligt eller utvecklas under en längre tid. Ett barn kan ha fått en depression om hen har ett eller flera av dessa symtom i mer än två veckor:

Är nedstämd eller ledsen. Är trött och energilös på ett sätt som inte går att vila bort. Känner ingen glädje eller lust, inte ens till sådant som hen tidigare har gillat. Har ingen ork eller lust att ta itu med saker, och vardagen känns jobbig och meningslös. Är sur, irriterad eller arg.

Barnet har också ha ett eller flera av dessa symtom:

Låg, Barnet har negativa tankar och kritiska tankar om sig själv. Allt känns hopplöst. Svårt att sova, sover för lite eller väldigt mycket. Förändrad aptit, äter för lite eller för mycket. Svårt att koncentrera sig och tänka. Ångest. Kroppsliga besvär, till exempel ont i magen eller huvudvärk. Tanker på döden och att inte vilja leva.

Barn kan också dra sig undan och isolera sig. Vid depression är det också vanligt att sluta med eventuella aktiviteter eller intressen som man har haft på fritiden. Det kan också märkas genom att ett barn som tidigare har varit aktiv och utåtriktad kanske inte vill vara med sina kompisar som förut.
Visa hela svaret

Varför kan jag inte sluta gråta gravid?

Oro under graviditeten Det är vanligt att vara extra känslig under en graviditet. Du kanske funderar mycket och känner oro. Det kan finnas olika orsaker till oron. Det finns saker som du kan göra för att må bättre. Du kan också behöva prata med någon om oron, till exempel en barnmorska. Vilken Antidepressiv Medicin Är Bäst Vid Graviditet Graviditeten kan väcka många frågor. Både du som är gravid och du som är blivande medförälder kan känna oro under graviditeten. Du som är gravid påverkas av en mängd hormoner på ett sätt som kan kännas jobbigt. För en del kan oron leda till en, När du väntar barn är det mycket som förändras.

Att det ska vara något fel på barnet eller att det ska bli missfall. Hur det ska gå under förlossningen. Hur det ska gå med ekonomi eller praktiska saker. Hur det ska bli med känslor och relationer när barnet kommer. Att livet ska förändras.

Vad som oroar kan vara väldigt olika. När och var ska jag söka vård? Många gånger räcker det att prata med barnmorskan på barnmorskemottagningen. Du behöver oftast inte söka vård för din oro. Barnmorskan kan förmedla en samtalskontakt om du känner dig mycket ledsen, nedstämd eller ångestfylld.

Tänk inte att graviditeten ska vara på vissa sätt. Lita på biologin, människan har fött barn i alla tider. Motionera. Skriv ner tankar och känslor. Håll dig sysselsatt med sådant som du trivs med att göra. Umgås med personer som du tycker om.

Visa hela svaret

Hur vanligt är det med depression under graviditet?

Mer än var tionde kvinna drabbas idag av depression under graviditeten. Tyvärr är det alltför många som inte vågar prata om sitt psykiska mående under graviditeten. Det är vanligt att känna skam över att inte fullt ut kunna glädjas åt en graviditet och det kommande föräldraskapet.
Visa hela svaret

Får man ta ADHD medicin när man är gravid?

Stora skillnader mellan grupperna – Kvinnor som medicinerade med ADHD-läkemedel under graviditeten skiljde sig i stor utsträckning från kvinnor som inte använt sådana läkemedel. De var yngre, oftare ensamstående, rökte i högre utsträckning och använde ofta andra läkemedel som antidepressiva, lugnande och opioder samtidigt.

I analyserna har vi i möjligaste mån, försökt att justera för dessa störfaktorer. Det är dock troligt att det finns skillnader mellan grupperna, som vi inte kan kompensera för. Därmed är det svårt att avgöra i vilken utsträckning den ökade sjukligheten beror på ADHD-läkemedlen. I och med att vård på neonatalavdelning och CNS-påverkan även var ökad jämfört med behandling före eller efter graviditeten, bedömer vi dock att ADHD-medicinering under graviditeten spelar en roll i sammanhanget.

Resultaten kan ändå ses som betryggande. Om en kvinna är i stort behov av ADHD-läkemedel under graviditeten, så bör behandlingen kunna fortgå. En försämring av ADHD-symptomen på grund av utsatt behandling kan innebära till exempel ökad stress och sämre följsamhet till kontroller på barnmorskemottagningen, vilket i sin tur utgör risker för fostret.
Visa hela svaret

Kan man ta Elvanse när man är gravid?

Vad du behöver veta innan produkten används – Ta INTE Elvanse Adult:

om du är allergisk mot lisdexamfetamin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar ) om du för närvarande tar så kallade monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare) för behandling av depression, eller har gjort så under de senaste 14 dagarna om du har problem med sköldkörteln om du känner dig ovanligt upprymd, överaktiv och har svårt att styra ditt beteende om du har eller har haft hjärtproblem, såsom hjärtinfarkt, oregelbunden hjärtrytm, smärta eller obehagskänsla i bröstet, hjärtsvikt, hjärtsjukdom eller har ett medfött hjärtproblem om du har högt eller mycket högt blodtryck eller har förträngningar i blodkärlen om du har förhöjt tryck i ögat (glaukom)

Ta inte Elvanse Adult om något av ovanstående gäller dig. Om du känner dig osäker, prata med läkare eller apotekspersonal innan du tar Elvanse Adult. Detta på grund av att Elvanse Adult kan förvärra dessa problem. Varningar och försiktighet Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Elvanse Adult om du

någonsin har missbrukat receptbelagda läkemedel eller gatudroger har haft njurproblem har haft kramper (krampanfall, konvulsioner, epilepsi) eller onormala fynd vid mätning av hjärnaktiviteten (EEG) planerar att bli gravid eller är gravid (se avsnittet “Graviditet och amning” nedan) har svårkontrollerade upprepade ryckningar i någon kroppsdel eller upprepar ljud och ord har högt blodtryck tidigare haft oregelbunden hjärtrytm eller om oregelbunden hjärtrytm finns i släkten (kan ses på EKG), eller om du har en sjukdom och/eller får en behandling som gör att du kan få oregelbundna hjärtslag eller saltobalans har ett hjärtproblem som inte nämns i ovanstående avsnitt “Ta inte Elvanse Adult” har ett psykiskt problem. Exempel på sådana psykiska problem kan vara:

humörsvängningar (från att vara manisk till att bli deprimerad, så kallad “bipolär sjukdom”) uppvisar aggressivt eller fientligt beteende, eller förvärrad aggressivitet ser, hör eller känner saker som inte finns (hallucinationer) tror på saker som inte är verkliga (vanföreställningar) känner sig ovanligt misstänksam (paranoid) känner sig upprörd, ångestladdad eller spänd känner sig deprimerad eller har orimliga skuldkänslor

Tala om för läkare eller apotekspersonal innan du påbörjar behandlingen om något av ovanstående gäller dig. Skälet till detta är att Elvanse Adult kan förvärra dessa problem. Din läkare kommer att vilja följa upp hur läkemedlet påverkar dig. Elvanse Adult kan orsaka störningar i hjärtrytmen hos vissa patienter.

Om du får hjärtklappning eller oregelbundna hjärtslag under behandlingens gång ska du omedelbart informera din läkare. Risken för hjärtproblem kan öka om dosen höjs. Därför ska den rekommenderade doseringen följas. Kontroller som läkaren kommer att göra innan behandling med Elvanse Adult påbörjas Dessa kontroller behövs för att avgöra om Elvanse Adult är ett lämpligt läkemedel för dig.

Din läkare kommer att prata med dig om följande:

You might be interested:  När Visas Graviditet På Test?

om du tar något annat läkemedel om det förekommit några plötsliga oförklarliga dödsfall i familjen om det finns något annat medicinskt tillstånd (t.ex. hjärtproblem) hos dig eller andra personer i din familj hur du känner dig, t.ex. om du är upprymd eller nedstämd, har konstiga tankar eller om du tidigare har haft några sådana känslor om det inom familjen förekommit “tics” (svårkontrollerade upprepade ryckningar i någon kroppsdel eller upprepning av ljud och ord) om du eller någon annan familjemedlem har eller har haft något problem relaterat till psykisk hälsa eller beteendestörning. Din tidigare psykiska hälsa kommer att kontrolleras. Man kommer också att kontrollera om någon i din familj tidigare har begått självmord, har bipolär sjukdom (humörsvängningar från att vara manisk till att bli deprimerad) eller depression.

Det är viktigt att du lämnar så mycket information du kan. Det kommer att hjälpa läkaren att avgöra om Elvanse Adult är ett lämpligt läkemedel för dig. Läkaren kan komma att besluta att det behövs fler medicinska undersökningar innan du kan börja ta detta läkemedel.

för närvarande tar så kallade monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare) för behandling av depression, eller har gjort så under de senaste 14 dagarna. Att ta MAO-hämmare tillsammans med Elvanse Adult kan leda till plötsligt ökat blodtryck. Läkare eller apotekspersonal kan berätta för dig om du tar ett läkemedel som tillhör gruppen MAO-hämmare.

Elvanse Adult och vissa andra läkemedel kan påverka varandra. Om du tar något av följande läkemedel måste du rådgöra med läkaren eller apotekspersonal innan du tar Elvanse Adult:

läkemedel mot allvarliga psykiska problem läkemedel mot högt eller lågt blodtryck läkemedel som används vid operation, t.ex. smärtstillande vissa hostmediciner och medel mot förkylningar som kan påverka blodtrycket. Det är viktigt att rådfråga apotekspersonalen innan du köper någon sådan produkt. läkemedel som kan påverka urinens surhetsgrad, såsom vitamin C (askorbinsyra) eller natriumbikarbonat (finns t.ex. i läkemedel mot matsmältningsbesvär)

Om du är osäker på om något läkemedel som du tar finns inkluderat i ovanstående lista, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar Elvanse Adult. Drogtester Detta läkemedel kan ge positiva resultat vid tester för drogmissbruk. Graviditet och amning Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du tar detta läkemedel.

Din kropp bryter ner Elvanse Adult till olika substanser som kan passera moderkakan och gå över i bröstmjölk. Tillgängliga data från användningen av Elvanse Adult under graviditetens första tre månader, talar inte för en ökad risk för medfödda missbildningar hos barnet, men kan öka risken för preeklampsi (ett tillstånd som oftast uppstår efter den 20:e graviditetsveckan och som kännetecknas av högt blodtryck och protein i urinen) samt prematur födsel.

Nyfödda barn, som exponerats för amfetamin under graviditeten, kan uppleva abstinenssymptom (skakningar, irritabilitet, spända muskler). Du bör inte använda detta läkemedel under graviditet om inte läkaren uttryckligen ordinerat detta. Du bör inte använda detta läkemedel under amning.

Örförmåga och användning av maskiner Du kan känna yrsel, ha problem med att fokusera eller få dimsyn vid användning av Elvanse Adult. Om detta händer kan det vara farligt att t.ex. köra bil eller andra fordon eller använda maskiner. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet.

En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning.
Visa hela svaret

Kan man ta sertralin när man ammar?

Säkert med antidepressiva läkemedel vid graviditet och amning DEPRESSION Kvinnor med förlossningsdepression kan använda sertralin (Zoloft) när de ammar utan att märkbara mängder av läkemedlet överförs till barnen. Det visar en mindre studie som publicerades i American Jornal of Psychiatry (2002;158:1631-1637).

 • Forskarna mätte nivåer av serotonin hos kvinnorna och deras barn före behandlingen och 6 till 16 veckor under behandlingen med sertralin.
 • Dosen varierade mellan 25 till 200 mg per dag.
 • Hos barnen skilde sig inte sertralinnivåerna signifikant före och efter exponering för sertralin.
 • Forskarna noterade att ingen av barnen uppvisade någon biverkan eller tecken på förändrat beteendet som kunde relateras till sertralin.

De drar slutsatsen att behandling med sertralin är säkert vid amning och antar att det gäller även för andra SSRI trots att det inte har visats. Men de poängterar samtidigt att man även i fortsättningen bör vara observant på oförklarliga förändringar hos barnen som irritabilitet eller förändrat sömnmönster och att man i så fall bör diskutera detta med sin läkare.

 • Enligt en annan studie i samma nummer av tidskriften (1728-1730) ökar användning av venlafaxin (Efexor), en serotonin-nor- adrenalinåterupptagshämmare, under graviditet inte risken för fosterskador.
 • Forskarna studerade 150 gravida kvinnor från sju olika sjukhus som behandlats med venlafaxin.
 • De doser som användes var mellan 37,5 till 300 mg per dag under graviditetens första tre månader ? 34 kvinnor använde läkemedlet under hela graviditeten.

Dessa data jämfördes med resultat från en studie på 150 kvinnor som använde SSRI och en annan studie på 150 kvinnor som använde läkemedel under graviditeten som man vet inte ger fosterskador. Förekomst av fosterskador och graviditetens längd liksom födelsevikt skilde sig inte mellan de tre grupperna.

 • Det fanns en icke signifikant trend mot högre grad av spontanabort i venlafaxin- och SSRI-grupperna (12 respektive 11 procent) jämfört med den grupp som fått läkemedel som man vet inte ger fosterskador (7 procent).
 • Läkarna menar att det kan finnas ett samband mellan depression och högre risk för spontan abort snarare än läkemedelspåverkan.

: Säkert med antidepressiva läkemedel vid graviditet och amning
Visa hela svaret

Vilka mediciner får man inte ta när man är gravid?

Använd inte NSAID om du är gravid – Antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel som även kallas NSAID är inte lämpliga att använda under graviditet. Under de första sex månaderna av graviditeten bör du inte använda läkemedlen utan att först ha pratat med en läkare.

 • Det finns en risk för att fostret kan påverkas.
 • Exempel på sådana läkemedel är Ipren, Treo och Naproxen.
 • Under de tre sista månaderna ska du inte använda NSAID alls.
 • Läkemedlen kan allvarligt påverka barnet, göra att du får mer värkar, göra att förlossningen tar längre tid och göra att du blöder mer.
 • Har du tagit en enstaka dos under graviditeten behöver du inte vara orolig.

Man ska framför allt inte använda NSAID ofta eller flera gånger.
Visa hela svaret

Hur påverkar ångest graviditet?

Hem · Ettan · Stress under graviditet kan påverka barnets hjärna Höga nivåer av stresshormon under graviditeten kan påverka delar av barnets hjärna som styr den emotionella och sociala utvecklingen, visar ny forskning. Det är sedan tidigare känt att moderns upplevda stress under graviditeten kan påverka barnet negativt. Nu har forskare vid universitetet i Edinburgh använt ett mer objektivt mått på stress hos gravida kvinnor i relation till effekter i barnets hjärna: nivån av stresshormonet kortisol hos modern och MRI-undersökning av barnen. I studien mättes aktiviteten i den så kallade HPA-axeln med hjälp av analyser av kortisolnivåerna i hårprover från 78 nyförlösta kvinnor.

 • Proverna samlades in inom tio dagar efter födseln och gav information om nivåerna de senaste tre månaderna.
 • Spädbarnen fick genomgå hjärnscanning med MRI medan de sov.
 • Resultaten visade att det fanns ett samband mellan nivåerna av kortisol i hårprover och mikrostrukturella förändringar i hjärnans amygdala hos spädbarnen, ett område som är kopplat till barnets emotionella och sociala utveckling.

MRI-undersökningarna påvisade dessutom skillnader i amygdalas förbindelser med andra delar av hjärnan. Enligt forskarna är det första gången som aktiviteten i moderns HPA-axel studeras i förhållande till biomarkörer i hjärnan hos nyfödda barn. Studien Maternal cortisol is associated with neonatal amygdala microstructure and connectivity in a sexually dimorphic manner är publicerad i tidskriften eLife.
Visa hela svaret

Kan man ta ADHD medicin när man är gravid?

Stora skillnader mellan grupperna – Kvinnor som medicinerade med ADHD-läkemedel under graviditeten skiljde sig i stor utsträckning från kvinnor som inte använt sådana läkemedel. De var yngre, oftare ensamstående, rökte i högre utsträckning och använde ofta andra läkemedel som antidepressiva, lugnande och opioder samtidigt.

 1. I analyserna har vi i möjligaste mån, försökt att justera för dessa störfaktorer.
 2. Det är dock troligt att det finns skillnader mellan grupperna, som vi inte kan kompensera för.
 3. Därmed är det svårt att avgöra i vilken utsträckning den ökade sjukligheten beror på ADHD-läkemedlen.
 4. I och med att vård på neonatalavdelning och CNS-påverkan även var ökad jämfört med behandling före eller efter graviditeten, bedömer vi dock att ADHD-medicinering under graviditeten spelar en roll i sammanhanget.

Resultaten kan ändå ses som betryggande. Om en kvinna är i stort behov av ADHD-läkemedel under graviditeten, så bör behandlingen kunna fortgå. En försämring av ADHD-symptomen på grund av utsatt behandling kan innebära till exempel ökad stress och sämre följsamhet till kontroller på barnmorskemottagningen, vilket i sin tur utgör risker för fostret.
Visa hela svaret