Vilka Smärtstillande Kan Man Ta Vid Graviditet?

Vilka Smärtstillande Kan Man Ta Vid Graviditet
Värk och feber – Det är bra att undvika smärtstillande läkemedel om du kan. Men ibland kan det behövas. Det kan till exempel vara vid huvudvärk eller feber i samband med en förkylning. Då kan du ta smärtstillande och febernedsättande läkemedel som endast innehåller paracetamol. Exempel på sådana läkemedel är Alvedon och Panodil.
Visa hela svaret

Kan man ta två Alvedon när man är gravid?

Frågor som bör studeras – Brittiska gynekologer tycker att gravida kvinnor kortvarigt kan medicinera med paracetamol mot smärta, men varnar för att använda paracetamol som »a lifestyle ‘feel-better’ factor«, Vi bör bekämpa feberfobi hos föräldrar, sjuksköterskor och läkare.

Det är viktigare att hitta orsaken till febern och eventuellt behandla den än att behandla symtomet feber. Medicinering bör styras av bästa tillgängliga evidens och försiktighetsprincipen – primum non nocere (först av allt, skada inte). Svenska rekommendationer för användning av paracetamol till barn (Fakta 1) följer dessa principer.

Råden till gravida (Fakta 2) är också kloka, men gynekologer bör överväga att stryka meningen »Stiger febern bör du ta febernedsättande«. Tyvärr finns inga alternativa smärtstillande läkemedel som är klart säkrare än paracetamol. Ska vi avråda från att ge paracetamol till spädbarn och små barn med astma eller ADHD i familjen? Ska vi vid något tillfälle avstå från att behandla smärta med paracetamol? Det är frågor som vi bör undersöka under de närmaste åren.

 1. Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.
 2. Tillägg sedan kommentarens tillkomst: Den europeiska läkemedelsmyndighetens kommitté för riskbedömning av biverkningar (PRAC) har bedömt att två epidemiologiska studier (Brandlistuen, et al.
 3. Int J Epidemiol.2013;42(6):1702-13; Liew, et al.
 4. JAMA Pediatr.2014;168(4):313-20) inte bevisade ett orsaksamband mellan paracetamol prenatalt och avvikelser i nervsystemets utveckling (a causal relationship between paracetamol exposure during pregnancy and neurodevelopmental disorders cannot be established).

Därför står rekommendationerna fast: dvs om indikation finns, kan man använda paracetamol under graviditet men i lägsta effektiva dos under kortast möjliga tid. De två epidemiologiska studierna diskuteras i kommentaren här. PRAC:s och min bedömning är väl förenliga, men jag tycker att man ska trycka på att paracetamol ska användas mot smärta, inte mot feber.

European Medicines Agency. Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC). Minutes of the meeting on 5–8 May 2014. http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Minutes/2014/06/WC500169468.pdf Fakta 1. Rekommendation för barn Rekommendationer från Folkhälsomyndigheten 2014 (f d Smittskyddsinstitutet) till primärvården för paracetamol till barn,

Liknande rekommendationer har publicerats i »Rikshandboken för barna­vårdscentraler« (2013) och i »Vårdguiden 1177.se« (2013) för föräldrar. »Hög feber i sig är inte farlig, men orsaken kan vara farlig. Tappa inte fokus genom att försöka sänka temperaturen utan fokusera på allmäntillstånd och status.

Att ett barn blir piggare av febersänkning är ingen garanti för att det inte är en allvarlig infektion. Föräldrar bör vara re­striktiva med att ge febernedsättande till barn under sex månader som har feber av okänd orsak utan att först kontakta vården. Febernedsättande läkemedel förebygger inte feberkramper.« Fakta 2.

Råd till gravida Rekommendationer från Vårdguiden för paracetamol till gravida, »Det är bra att undvika värkmedicin om du kan (–––) Du kan ta tabletter mot huvudvärk vid enstaka tillfällen, men undvik dem som innehåller acetylsalicylsyra. Läkemedel som bygger på substansen paracetamol anses ofarliga vid graviditet.
Visa hela svaret

Kan man ta Ipren när man är gravid?

Metoprolol eller propranolol som profylax – I översiktsartikeln framhålls att betablockare som anfallsförebyggande behandling ofta har god effekt. I en nyligen publicerad meta-analys, som nämns i artikeln, på tolv studier med betablockerare sågs ingen ökad risk för missbildningar efter användning under den första trimestern.

 • Det förekom rapporter om ökad risk för kardiovaskulära effekter men studierna var för få och heterogena för att kunna säkerställa ett samband.
 • Vid behov av förebyggande behandling kan metoprolol eller propranolol i lägsta effektiva dos användas enligt artikeln.
 • Användning under tredje trimestern kan ge fostret, och senare det nyfödda barnet, bradykardi vilket ska observeras vid behandling.

Antiepileptika, som topiramat, används ibland som profylaktisk behandling, men dessa ska inte användas vid migrän under graviditet på grund av risk för missbildningar hos fostret.
Visa hela svaret

Kan man ta OxyNorm när man är gravid?

Vad du behöver veta innan produkten används – Använd inte OxyNorm

You might be interested:  Vilka Hormoner Ökar Vid Graviditet?

om du är allergisk mot oxikodon eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt Förpackningens innehåll och övriga upplysningar ). om du har någon sjukdom som medför andningssvårigheter om du har svår astma om du har hjärtproblem orsakade av långvarig lungsjukdom om dina tarmrörelser (peristaltik) är förlamade eller starkt nedsatta.

Barn och ungdomar under 12 år bör inte ta OxyNorm. Varningar och försiktighet Opioider är inte förstahandsbehandling för långvarig smärta som inte är orsakad av cancer, och rekommenderas inte som enda behandling. Om du får detta läkemedel för denna typ av smärta kommer läkaren att övervaka dig noggrant och göra nödvändiga dosjusteringar för att förhindra beroende och missbruk.

om du är äldre eller har försvagat allmäntillstånd. Dosjustering behövs vanligen inte för äldre patienter om du har nedsatt sköldkörtelfunktion om du har svår huvudvärk eller mår illa, eftersom detta kan tyda på ökat tryck i skallen om du har lågt blodtryck om du har nedsatt lever- eller njurfunktion om du har myxödem (en sköldkörtelstörning med torr, kall och svullen hud i ansiktet och på extremiteterna) om din binjurebark inte producerar tillräckligt med hormoner (nedsatt binjurebarkfunktion eller Addisons sjukdom) om du har svåra lungproblem såsom kraftigt nedsatt lungfunktion. Symtom kan omfatta andfåddhet och hosta om du har problem med gallblåsan eller gallvägarna om du har en obstruktiv eller inflammatorisk tarmstörning om du har inflammerad bukspottskörtel som orsakar svår smärta i buken och ryggen (bukspottkörtelinflammation) om du har förstorad prostata som orsakar urineringssvårigheter om du har något psykiskt problem på grund av förgiftning (toxisk psykos) om du har upplevt abstinenssymtom såsom agitation, ångest, skakningar eller svettningar då du slutade dricka alkohol eller använda droger om du är eller har varit beroende av alkohol eller droger eller om det är känt att du är beroende av opioider om du har sömnapné om du har epilepsi eller benägenhet för krampanfall om du tar bensodiazepiner (mot ångest och sömnlöshet) eller andra läkemedel som kan sakta ner hjärnaktivitet (t.ex. läkemedel mot illamående, sömnlöshet, psykisk störning, allergi, intensiv smärta eller anestetika) om du tar MAO-hämmare (t.ex. vissa läkemedel som används mot depression) eller har tagit dem de senaste två veckorna.

OxyNorm kan dämpa hostreflexen. Om du ska genomgå en operation, tala om för läkaren att du tar detta läkemedel. Andningsförlamning är den största risken med en opioidöverdos och förekommer oftast hos äldre eller patienter med försvagat allmäntillstånd.

Opioider kan orsaka svårt blodtrycksfall hos känsliga personer. Detta kan orsaka t.ex. svimning. Långtidsanvändning av OxyNorm kan leda till utveckling av tolerans. Därför kan du behöva högre doser av OxyNorm för att uppnå önskad smärtlindring. Ändra aldrig dosen utan att konsultera din läkare. Läkaren bestämmer om du behöver en dosjustering eller byte av stark värkmedicin.

Långvarig användning av OxyNorm kan orsaka fysiskt beroende. Om behandlingen avbryts plötsligt kan abstinenssymtom förekomma. Dessa symtom omfattar gäspning, avvikande pupillutvidgning, tårstörning, rinnande näsa, skakningar, svettning, ångest, upphetsning, krampanfall och sömnsvårigheter.

 1. När du inte längre behöver behandling med OxyNorm kapslar, rekommenderas det att läkaren minskar din dagliga dos gradvis för att förebygga abstinenssymtom.
 2. Den aktiva substansen oxikodonhydroklorid har en missbruksprofil som liknar den för andra starka opioider (starka värkmediciner).
 3. Utveckling av psykologiskt beroende är möjligt.

Barn OxyNorm har inte testats tillräckligt hos barn under 12 år. Därför rekommenderas OxyNorm inte för barn under 12 år. Andra läkemedel och OxyNorm Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

 1. Om du tar OxyNorm tillsammans med andra läkemedel, kan effekten av OxyNorm eller det andra läkemedlet påverkas.
 2. Samtidig användning av opioider såsom oxikodon och lugnande läkemedel såsom benzodiazepiner och liknande läkemedel ökar risken för sömnighet, andningssvårigheter (andningsdepression) och koma, vilket kan vara livshotande.

På grund av detta bör samtidig användning endast övervägas när andra behandlingsalternativ inte är möjliga. Om läkaren förskriver OxyNorm samtidigt med lugnande läkemedel, bör dosen och behandlingstiden av samtidig behandling begränsas av läkaren. Berätta för läkaren om du tar lugnande läkemedel och följ noga läkarens dosrekommendationer.

 1. Det kan vara bra att informera vänner eller anhöriga om tecknen och symtomen som är beskrivna ovan.
 2. Ontakta läkare om du får dessa symtom.
 3. Risken för biverkningar ökar om du tar antidepressiva läkemedel (till exempel citalopram, duloxetin, escitalopram, fluoxetin, fluvoxamin, paroxetin, sertralin, venlafaxin).

Dessa läkemedel kan påverka eller påverkas av oxikodon, och du kan få symtom som ofrivilliga, rytmiska muskelsammandragningar, inklusive i musklerna som styr ögonrörelser, plötsliga rörelser, kraftiga svettningar, skakningar, överdrivna reflexmässiga rörelser, ökad muskelspänning, kroppstemperatur över 38 °C.

You might be interested:  Att Gå Över Tiden Vid Graviditet?

om du nyligen tagit läkemedel som hjälper dig somna eller förbli lugn (t.ex. bensodiazepiner) om du tar läkemedel mot epilepsi, smärta och ångest (gabapentin och pregabalin) om du tar läkemedel mot depression (t.ex. paroxetin, MAO-hämmare) om du tar läkemedel mot allergier eller kräkning (antihistaminer, antiemetika) om du tar läkemedel mot någon psykisk sjukdom (t.ex. psykotropa läkemedel, fentiaziner eller neuroleptiska läkemedel) om du tar läkemedel mot Parkinsons sjukdom om du tar andra starka smärtstillande läkemedel om du tar kinidin (läkemedel mot snabb puls) om du tar cimetidin (läkemedel mot magsår, matsmältningsbesvär eller halsbränna) om du tar läkemedel mot svampinfektioner (t.ex. ketokonazol, vorikonazol, itrakonazol eller posakonazol) om du tar läkemedel mot infektioner (t.ex. klaritromycin, erytromycin eller telitromycin) om du tar en särskild typ av läkemedel som kallas proteashämmare för behandling av HIV (t.ex. boceprevir, ritonavir, indinavir, nelfinavir eller sakvinavir) om du tar rifampicin mot tuberkulos om du tar karbamazepin (läkemedel mot krampanfall eller kramper och vissa smärttillstånd) om du tar fenytoin (läkemedel mot krampanfall eller kramper) om du tar ett örtpreparat som kallas Johannesört (Hypericum perforatum) om du tar vissa läkemedel som förebygger blodproppar eller tunnar ut blodet (kumarinantikoagulanter, t.ex. warfarin).

Kom ihåg att de ovan nämnda varningarna även kan gälla läkemedel som du tagit ett par dagar tidigare eller sådana som du kanske kommer att ta i framtiden. OxyNorm med mat och dryck Drick inte alkohol när du tar OxyNorm. Intag av alkohol under behandlingen med OxyNorm kan påverka din psykiska förmåga och reaktionsförmågan och öka svårighetsgraden av biverkningar såsom sömnighet och/eller andningsförlamning.

Drick inte grapefruktjuice under behandlingen med OxyNorm. Graviditet och amning Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. OxyNorm bör inte tas under graviditet. Erfarenheterna av användning av den aktiva substansen oxikodonhydroklorid hos människa under graviditet är otillräckliga.

Du måste använda ett tillförlitligt preventivmedel för att inte bli gravid medan du tar OxyNorm. Den aktiva substansen oxikodonhydroklorid överförs till barnet via moderkakan. Långtidsanvändning av OxyNorm under graviditet kan orsaka abstinenssymtom hos nyfödda barn.

Om läkemedlet tas under förlossningen, kan barnet få andningsförlamning. OxyNorm får inte tas av kvinnor som ammar. Den aktiva substansen oxikodonhydroklorid kan gå över i bröstmjölken. Körförmåga och användning av maskiner Förpackningen är märkt med en röd trekant, vilket betyder att OxyNorm kan minska din reaktionsförmåga och på det sättet påverka säkerheten i arbetet och din förmåga att klara av trafiken.

Du kanske känner dig dåsig när du först börjar ta OxyNorm, när dosen ökas, om du byter läkemedel och om OxyNorm kombineras med alkohol eller läkemedel som hämmar det centrala nervsystemet. Om du upplever detta, ska du inte köra eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt.

Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. De allmänna begränsningarna av bilkörning gäller eventuellt inte under stabil behandling; din läkare bestämmer vilka begränsningar du ska följa utgående från din individuella situation. Diskutera med din läkare huruvida du får köra bil eller använda maskiner och i så fall under vilka omständigheter.
Visa hela svaret

Kan man ta Alvedon om man vill bli gravid?

Ska jag undvika ibuprofen om jag vill bli gravid? Jag har hört att ibuprofen, till exempel Ipren eller Ibumetin, kan påverka möjligheten att bli gravid, stämmer det? Ska jag försöka undvika ibuprofen mot mensvärken eftersom jag vill bli gravid nu, eller spelar det ingen roll? Alla så kallade NSAID-preparat tycks kunna påverka ägglossningen så att förmågan att bli gravid minskar.

NSAID är en grupp av inflammationshämmande och smärtstillande läkemedel som ibuprofen tillhör. Läkemedel som innehålelr naproxen är exempel på läkemedel i samma grupp. Jag tycker att du i din situation ska försöka undvika ibuprofen. Om du har mycket besvär med menssmärtor kan du i första hand ta något som innehåller paracetamol, till exempel Alvedon eller Panodil.

Om det inte hjälper kan en möjlighet vara att du tar Ipren eller Ibumetin enbart under mensens första dagar, när du har som mest ont. Ägglossningen inträffar ju först 14 dagar före mens. Anders Hernborg, läkare, specialist i allmänmedicin : Ska jag undvika ibuprofen om jag vill bli gravid?
Visa hela svaret

You might be interested:  Corona I Början Av Graviditet?

Kan man ta morfin när man är gravid?

Graviditet (Läs mer om graviditet) – Kategori C. Graviditet: Analgetika av morfintyp kan förorsaka neonatal andningsdepression, Under 2-3 timmar före väntad förlossning bör dessa preparat ges endast på strikt indikation och sedan moderns behov vägts mot riskerna för barnet.
Visa hela svaret

Vad är skillnaden på Alvedon och Ipren?

Vilken värktablett ska jag välja? För att uppnå bästa möjliga smärtlindring ska du utgå från vad som orsakar din värk. De olika substanserna har nämligen olika fördelar respektive nackdelar med sig. Till exempel är paracetamol (som ) effektivt mot spänningshuvudvärk medan ibuprofen (som ) har antiinflammatoriska förmågor som är bättre mot exempelvis migrän.

Du kan alltid rådfråga gärna apotekspersonalen för att få den bästa hjälpen. Hur länge man har haft ont och vad som ligger bakom värken är viktig information för att man ska hitta den värkmedicin som passar just dig. Det är också viktigt att tänka på om man tar andra mediciner eller om det finns anledningar till att man ska undvika ett läkemedel.

Treo är det många som inte kan ta, till exempel om man är gravid, astmatiker, har magsår eller står på blodförtunnande medicin.
Visa hela svaret

Hur farligt är paracetamol?

Läkemedel med paracetamol kan ge allvarlig leverskada om någon tar en stor dos på en gång, eller om maximala dygnsdosen överskridits under några dagar. De första symtomen kan vara illamående, kräkningar och magsmärtor, men symtomen är fördröjda och ofta märker man ingenting under det första dygnet. Överskrid aldrig rekommenderad dos! Följ doseringen på förpackningen eller läkares ordination.

Ring Giftinformation om någon överdoserat paracetamol eller om ett barn kommit åt läkemedlet. Uppsök alltid sjukhus vid avsiktlig överdosering i självskadande syfte. Invänta inte symtom. Att råka ta dubbel dos eller två doser för tätt inpå varandra vid ett enstaka tillfälle är dock ofarligt.

Visa hela svaret

Hur mycket paracetamol kan man ta?

Dosering – Dosering Rekommenderad dos bör ej överskridas. Högre dos medför inte någon ökning av den analgetiska effekten. Lägsta möjliga dos som ger effekt bör användas, under så kort behandlingstid som möjligt. Vuxna: Maximal dos: 4000 mg/dygn. Filmdragerade tabletter 500 mg: 1-2 tabletter var 4–6 timme, högst 4 gånger per dygn.

Brustablett er 500 mg : 1-2 tabletter var 4–6 timme, högst 4 gånger per dygn. Rekommenderas inte till barn under 40 kg (under 12 år). Pulver till oral lösning 500 mg : 1-2 dospåsar var 4–6 timme, högst 4 gånger per dygn. Rekommenderas inte till barn under 40 kg (under 12 år). Pediatrisk population: Filmdragerade tabletter 500 mg: : Dosering till barn (inklusive spädbarn) är 10-15 mg/kg kroppsvikt var 4–6 timme, högst 4 gånger per dygn (se doseringstabellen).

Maximal dygnsdos: 60 mg/kg kroppsvikt. Patientens vårdnadshavare bör uppmanas att kontakta läkare om hög feber, tecken på infektion eller symtom kvarstår efter mer än 2 dagars behandling av barn under 12 år. Brustablett er 500 mg: Rekommenderas inte till barn under 40 kg (under 12 år).

Kroppsvikt Ålder (ca) Dosering
Filmdragerade tabletter 500 mg
15-25 kg 3-7 år ½ tablett var 4-6 timme, högst 4 gånger per dygn
25-40 kg 7-12 år ½-1 tablett var 4-6 timme, högst 4 gånger per dygn
>40 kg >12 år 1-2 tablett var 4-6 timme, högst 8 tabletter per dygn
Brustablett er 500 mg
>40kg >12 år 1-2 brustablett er var 4-6 timme, högst 4 gånger per dygn
Pulver till oral lösning 500 mg
>40 kg >12 år 1-2 dospåsar var 4-6 timme, högst 4 gånger per dygn

Njurinsufficiens Vid njurinsufficiens ska dos en reduceras. Vuxna:

Glomerulär filtration Dos
10 – 50 ml/min 500 mg var 6:e timme
< 10 ml/min 500 mg var 8:e timme

Nedsatt leverfunktion Hos patienter med nedsatt leverfunktion eller Gilberts syndrom ska dos en reduceras eller doseringsintervallet förlängas. Äldre patienter Dosjustering är inte nödvändigt för äldre. Administreringssätt Filmdragerade tabletter 500 mg: Ska sväljas.
Visa hela svaret

Kan Alvedon vara skadligt?

Ta aldrig mer Alvedon än läkaren ordinerat. Högre doser än de rekommenderade ger inte bättre smärtlindring utan medför istället risk för mycket allvarlig leverskada. Symtomen på leverskada kommer normalt först efter ett par dagar.
Visa hela svaret