Farligt Att Röka Under Graviditet?

Farligt Att Röka Under Graviditet
Amning och substitionsbehandling – Buprenorfin och metadon utsöndras endast marginellt i bröstmjölken och substitutionsbehandling utgör i allmänhet inte något hinder för amning. Det är oftast möjligt att amma även under användning av buprenorfin-naloxon.

Missbruk av dessa läkemedel och samtidig användning av droger är dock ett absolut hinder för amning. Beslutet att amma måste tas i samråd med den behandlande läkaren, och barnet måste övervakas för att upptäcka eventuella skador. Rökning under graviditeten är skadligt för fostret, eftersom nikotin drar samman blodkärlen och försämrar syretillförseln till fostret.

Rökning ökar tydligt risken för hämmad fostertillväxt och utsätter fostret för allvarliga komplikationer under graviditeten. Tobak framställs genom att man torkar Nicotiana-växtens blad och sedan röker, snusar eller tuggar det. Förutom nikotin innehåller tobaksrök mer än 3000 kemikalier och gifter, inklusive tjära, arsenik, bly och kolmonoxid.

Många av dessa ämnen passerar genom moderkakan till fostret, minskar överföringen av viktiga näringsämnen och syre och kan vara skadliga för fostret. Undvik alla tobaksprodukter under graviditeten. Tänk på att sluta röka redan när du planerar graviditeten. Att bli gravid kan vara svårare och ta längre tid för en rökare än en icke-rökare.

Forskning visar att över 10 % av infertilitet beror på rökning. Rökning ökar också risken för utomkvedshavandeskap. Tobakens skadeverkningar på fertiliteten är övergående; när du slutar röka återställs fertiliteten. Studier visar att rökning medför ungefär dubbelt så hög risk för missfall jämfört med icke-rökare.

 • Nikotin drar samman blodkärlen och minskar blodflödet i livmodern och moderkakan, vilket stör fostrets syretillförsel.
 • Detta kan resultera i en ökad risk för missfall.
 • Enskilda studier har visat att cirkulationsstörningar på grund av rökning kan öka risken för missbildningar såsom läppgomspalt och olika hjärtfel.

Informationen är dock motstridig. Om mamman röker ökar risken för missfall betydligt. Rökning hämmar också fostrets tillväxt och orsakar låg födelsevikt, vilket kan kopplas till andra problem. Om mamman slutar röka innan halva graviditeten har gått, normaliseras fostrets tillväxt.

 1. Rökande mammor löper också en betydligt större risk för andra graviditets- och förlossningskomplikationer, såsom föreliggande moderkaka (moderkakan ligger för födelsekanalen ), för tidig avlossning av moderkakan, blödningar och fosterdöd.
 2. Rökning försämrar också immunförsvaret och exponerar därmed för infektioner.

Rökning under graviditeten har också visat sig påverka utvecklingen av fostrets hjärna negativt. Med perinatal död menas att fostret dör i livmodern eller att en nyfödd dör inom sju dygn från födseln. Rökning under graviditeten ökar risken för perinatal dödlighet med cirka 1,5 gånger.

 • Även risken för plötslig spädbarnsdöd är betydligt förhöjd, om mamman röker under graviditeten.
 • Riskerna med rökning under graviditeten är kopplade till hur många cigaretter du röker.
 • Ju mer du röker, desto större är risken för graviditetskomplikationer och fosterskador.
 • Att bara minska antalet cigaretter är bra för både barnet och mamman.

Det är dock känt att redan ett par cigaretter om dagen minskar syretillförseln till fostret och tillförseln av nödvändiga näringsämnen. Det bästa för både mamman och fostret är att sluta röka helt redan när graviditeten planeras. D et lönar sig alltid att sluta röka, oberoende i vilket skede av graviditeten du är,

Varje stund du inte röker främjar fostrets hälsa. Nikotinersättningsbehandling ska endast övervägas om du röker under graviditeten och trots försök inte har kunnat sluta eller minska på rökningen. Nikotinersättningsbehandling under graviditet bör alltid utföras under uppsikt av läkare eller hälsovårdare.

Använd i första hand korttidsverkande nikotinpreparat, såsom tuggummi eller sprayer. Plåster kan övervägas i situationer när doseringsbehovet är frekvent. Om möjligt ska du ta bort plåstret till natten, Tänk på att inte röka under nikotinersättningsbehandlingen, eftersom nikotinhalterna då kan höjas markant.

Andra medicinska behandlingar för rökavvänjning under graviditet rekommenderas inte för närvarande. Nikotin och andra skadliga ämnen i tobak påverkar hjärnans utveckling negativt. Man har konstaterat att huvudet hos nyfödda barn till rökande mödrar växer långsammare och att det finns förändringar i hjärnans strukturer och funktion.

Redan rökning under tidig graviditet verkar vara kopplat till en mindre huvudomkrets hos den nyfödda. I många studier har man även kunnat sätta samband mellan moderns rökning under graviditeten och senare beteendestörningar och inlärningssvårigheter hos barnet.

Nyfödda till mammor som rökt under de sista graviditetsveckorna, har påvisats ha abstinenssymtom såsom irritabilitet, stelhet och skakningar. Symtomen har varit övergående och har korrigerats utan medicinsk behandling. Nyfödda till rökande mödrar löper större risk för att hamna på övervaknings- eller intensivvårdsavdelning än barn till icke-rökande mödrar.

Risken för spädbarnsdöd är fem gånger så hög som för barn till mammor som inte röker. Snus innehåller mald tobak och smakämnen. Liksom tobaksplantan innehåller den otaliga kemikalier och gifter varav en del är cancerframkallande ämnen. Beträffande skadlighet är snus jämförbart med rökning.

 • Även om man vid snusning inte exponeras för skadliga förbränningsprodukter såsom kolmonoxid, orsakar snus en längre nikotintopp i kroppen än rökning.
 • Nikotinet drar kraftigt ihop blodkärlen och kan skada fostrets syretillförsel.
 • Snusning har visat sig öka risken för fosterdöd och för tidig födsel samt havandeskapsförgiftning (graviditetsförgiftning).

Undvik att röka e-cigaretter både under graviditeten och när du ammar. Det är inte ett säkrare alternativ än rökning. I nya studier har rökning av e-cigaretter bedömts vara lika skadligt som rökning vad gäller allmänna hälsoeffekter. Sammansättningen av vätskor kan variera kraftigt och innehållet i produkterna övervakas inte systematiskt.

Vätskorna kan innehålla anmärkningsvärt höga halter av nikotin, och vätskan kan även innehålla andra för fostret skadliga ämnen. I vätskor till e-cigaretter har man hittat rester av läkemedel, syntetiska droger, tungmetaller och cancerframkallande föreningar. Undvik rökning även under amning. Om mamman röker utsätts barnet för cancerframkallande ämnen, både genom bröstmjölken och indirekt.

Nikotin och även andra skadliga ämnen i tobak transporteras till mjölken och kan påverka spädbarnet. Dessutom ökar passiv rökning risken för infektioner hos barnet. Nikotinhalterna i bröstmjölken är som högst ungefär en timme efter rökning, så en amningspaus på minst 2 timmar rekommenderas.

 1. Rekommendationen utgår ifrån att minska exponeringen för nikotin, men vad gäller andra skadliga kemiska ämnen kan inte pausens längd fastställas.
 2. Samma varningar gäller för användning av e-cigaretter som för rökning.
 3. Undvik att använda e-cigaretter under amning.
 4. Nikotinersättningsbehandling kan genomföras under amning.

Vid nikotinersättningsbehandling exponeras inte spädbarnet för de andra skadliga ämnena i tobaksrök. Eftersom nikotin går över i bröstmjölken, rekommenderas en 2–3 timmars paus efter användning av tuggummi eller inhalationspreparat innan man ammar. Andra medicinska behandlingar för rökavvänjning under amning rekommenderas inte. Farligt Att Röka Under Graviditet Många vanliga symtom och besvär kan behandlas tryggt med läkemedel även under graviditeten. Under en graviditet och amning finns det förutom infektioner andra exponeringar som det kan vara skäl att undvika eller begränsa. Nedan kan du läsa mer om Farligt Att Röka Under Graviditet : Rusmedel
Visa hela svaret

När är det farligast att röka under graviditeten?

Seminariet inleddes med en genomgång av aktuell forskning om nikotinexponering under graviditet. Vad vet vi om hur cigaretter, snus och e-cigaretter påverkar fostret? Tobaksfaktas ordförande Göran Boëthius berättade att allt färre gravida kvinnor använder tobak.

 1. På 80-talet rökte var tredje kvinna under graviditeten, idag är den siffran nere i fem–sex procent.
 2. Dock varierar tobaksbruket mycket i riket, i de nordligare delarna är det vanligare att kvinnor snusar än i södra Sverige.
 3. Han redogjorde också för resultaten från Anna Gunnerbecks doktorsavhandling Prenatal nicotine exposure and effects on the health of the newborn som bland annat visar att både snusning och rökning under graviditet ökar risken för extremt för tidig födsel – före 28:e graviditetsveckan –, andningsuppehåll under nyföddhetsperioden och läpp-käk- och gomspaltsmissbildningar.

Riskerna är inte förhöjda vid rök- och snusstopp tidigt i graviditeten. Budskapet är att inga nikotinprodukter bör användas under graviditeten. Samma budskap finns i en annan avhandling från 2019: Felicia Nordenstam undersökte snusbruk under graviditet och hur det påverkar när barnet är nyfött med en uppföljning efter fem–sex år i sin doktorsavhandling Perinatal snus exposure and cardiovascular function in the child,
Visa hela svaret

Vad händer med barnet i magen om man röker?

Forskningsresultat baserade på registerstudier visar på samband mellan exponering för tobaksrökning under fosterlivet och risken att drabbas av typ 1-diabetes, övervikt och graviditetsdiabetes senare i livet. Idag röker sex procent av alla gravida kvinnor i Sverige.

Det motsvarar ungefär 6000 blivande mammor varje år. Det är välkänt att rökning under graviditeten är skadligt för barnet på kort sikt, med ökad risk för spontan abort, för tidig födsel och låg födelsevikt. Däremot vet vi fortfarande mycket lite om det finns några negativa hälsoeffekter i vuxen ålder av att ha utsatts för tobaksrökning i fosterlivet.

Det menar Kristina Mattsson, doktorand i arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet. – Vi har undersökt om det finns ett samband mellan att ha blivit exponerad för tobaksrökning under fosterlivet och att senare i livet drabbas av typ 1-diabetes, övervikt och graviditetsdiabetes, berättar Kristina Mattsson. Den huvudsakliga källan för forskningsprojektet är hämtad från Medicinska födelseregistret* som täcker i princip alla födslar i Sverige från 1973. Registret innehåller uppgifter om själva graviditeterna, förlossningarna och om de nyfödda barnen och besvarar bland annat frågeställningar som “Hur många gravida kvinnor röker och hur många har högt BMI?”.

Kristina Mattsson undersökte tillsammans med kollegor runt 1300 barn, där det visade sig att de som blivit exponerade för rökning i fosterlivet hade två till tre gånger större risk att drabbas av typ 1-diabetes** än de barn vars mammor inte rökt under graviditeten. När det gäller risken att bli överviktig i vuxen ålder eller drabbas av graviditetsdiabetes när man själv väntar barn, är risken 50 procent högre om mamman röker.

Över 50 000 kvinnor undersöktes för övervikt och graviditetsdiabetes. I avhandlingsarbetet jämfördes den information som de gravida kvinnorna uppgett om sin rökning med navelsträngsblod sparat från förlossningen: – Vi var oroliga för att kvinnorna kanske underrapporterade sina rökvanor eftersom det finns ett stigma kring att röka när man är gravid.

I navelsträngsblodet mäter man en biomarkör som visar om fostret utsatts för nikotin. Jämför man då med det som kvinnorna själva rapporterade om sina rökvanor kan man konstatera att registret håller hög kvalitet – endast för fem procent av kvinnorna stämde den självrapporterade informationen sämre, säger Kristina Mattsson.

I början på 1980-talet rökte 30 procent av Sveriges gravida kvinnor så det har skett en tydlig nedgång. Men nu har Sverige landat på sex procent och har stått och stampat på samma siffra under många år. Kristina Mattsson tycker inte att vi ska nöja oss med det: – Majoriteten av kvinnor som röker och blir gravida slutar innan det första mödrahälsovårdsbesöket.

Men sex procent är ändå för mycket tycker jag – det finns ingen anledning att inte ha en nollvision i Sverige. Rökning är självklart också knutet till socioekonomiska förutsättningar – de med svårare socioekonomisk situation röker oftare än de med bättre. Men även om det finns skillnader, så är det lättare att sätta in mer insatser för att förstå och hjälpa de här kvinnorna än att strukturera om ett samhällsekonomiskt system, avslutar Kristina Mattsson.

Avhandlingens titel: “Maternal smoking during pregnancy – long-term health effects in the offspring” försvaras den 20 november 2015.
Visa hela svaret

You might be interested:  När Börjar Man Få Mage Vid Graviditet?

När tar fostret skada av rökning?

Om en gravid kvinna röker upp till ett halvt paket cigaretter om dagen ökar risken för att barnet ska födas med missbildningar på fingrar eller tår med 29 procent. Det visar en studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Plastic and Reconstructive Surgery.

 1. Forskarna har utgått från de förlossningar som finns i det amerikanska födelseregistret från åren 2001 och 2002, totalt över 6,8 miljoner födslar.
 2. På så sätt har forskarna sållat fram 5 171 bebisar som föddes med extra, saknade eller sammanvuxna fingrar eller tår.
 3. De har jämförts med en dubbelt så stor kontrollgrupp, där 10 342 barn födda utan dessa missbildningar ingick.

Studien visar ett tydligt samband mellan rökning och risken för missbildningar på fingrar och tår, även då siffrorna justerats för andra faktorer som innebär risk för dessa skador, som till exempel diabetes eller högt blodtryck hos mamman. Totalt föds ett barn per 2 000 till 2 500 med för få, för många eller sammanvuxna fingrar eller tår.

 1. Om den gravida kvinnan rökte upp till tio cigaretter per dag ökade risken för missbildningar med 29 procent.
 2. Rökte hon ett helt paket cigaretter dagligen ökade risken med 38 procent och var hon en ännu större cigarettkonsument var riskökningen 78 procent.
 3. Forskarna konstaterar att risken att drabbas av denna missbildning trots allt är låg, men att den ökar kraftigt om mamman röker under graviditeten.

Att fingrar och tår börjar bildas mycket tidigt på fostret, redan i graviditetens fjärde till åttonde vecka, komplicerar frågan, eftersom en del barn därmed riskerar att skadas redan innan mamman vet om att hon är gravid.
Visa hela svaret

Kan inte sluta röka gravid?

Hur slutar man röka när man är gravid? För att lättare kunna sluta röka, ta reda på vad som gör dig sugen på en cigarett och försök att undvika detta. Att hålla sig sysselsatt kan också hjälpa till att föra bort tankarna från cigaretter.
Visa hela svaret

Kan man röka e cigg när man är gravid?

Graviditet och e-cigaretter – en vanlig fråga! Stefan 23 oktober 2020 Är det farligt att använda e-cigaretter under graviditeten? Svaret är att det beror helt på vilka förutsättningar du har. Och var i världen du bor. Konstigt, va? Men så är det. Är det farligt att använda e-cigaretter under graviditeten? Svaret på den frågan beror faktiskt på var i världen du bor.

 1. Och beror helt på vilka förutsättningar du har.
 2. Onstigt, va? Men så är det.
 3. Är du rökare? Ja, då är det väldigt viktigt att du slutar röka.
 4. För det är i första hand röken, med sin stora mängd cancerogena och giftiga ämnen som påverkar det ofödda barnet.
 5. En stor del av dessa ämnen finns inte ens i ångan från en e-cigaretter.

De gifter som finns ligger på väldigt låg nivå. “Men nikotinet då? Det är ju farligt för barnet säger min läkare” Ja, enligt viss forskning kan nikotin påverka barnet. Men forskarna vet egentligen inte. Riskanalysen bygger inte på studier utförda på människor, utan smådjur.

 1. Och även här är resultaten otydliga.
 2. Hur som helst så avråder svenska myndigheter gravida från att använda nikotin.
 3. Det gör däremot inte brittiska myndigheter.
 4. Orsaken är riskbedömning i kombination med inställningen till skadereducering.
 5. Alla är nog överens om att rökningen är det stora problemet.
 6. Men de är inte överens om vägen till rökfrihet.

Eller det enkla begreppet “relativ risk”. Studier visar att vissa gravida rökare har svårt att hålla sig borta från cigaretter (stress, ökad ämnesomsättning och “carvings” är några återkommande orsaker). “Vanliga” sluta-röka-tekniker fungerar bevisligen dåligt.

 1. Terapi, som ofta rekommenderas i Sverige, kräver mycket av en redan pressad rökare och har begränsad framgång.
 2. Och rökavvänjningsmedel med starka kemikalier och humörsförändrande biverkningar, är hyfsat effektiva, men inte att rekommendera någon som är gravid, av flera skäl.
 3. Och här skiljer sig svenska och brittiska hälsovetare och läkare åt.

I Sverige väljer myndigheter att avråda från nikotin överhuvudtaget under graviditeten. Detta trots att risken för återfall är hög bland rökare som slutar “cold turkey”. I storbritannien gör man tvärtom. Den relativt låga risken med nikotin vägs mot den höga, och dokumenterade, risken med rökning.

 • Brittiska myndigheter tycker målet att bli rökfri trumfar riskerna med nikotin.
 • Lägg därtill studier som visar att de cancerogena ämnena i ångan från e-cigaretter (ja, även inräknat de potentiellt skadliga ämnen som skulle kunna uppkomma genom smaktillsatser) är väldigt få och dessutom inte påverkar omgivningen i någon mätbar utsträckning.

Enligt brittiska myndigheter räcker forskningen till för att motivera att rökande gravida kan använda e-cigaretter för att hålla den dödliga röken borta, även när barnet är fött. Svenska myndigheter tycker inte att forskningen räcker och gör tvärtom. Som sagt.

Riskbedömningar med e-cigaretter ser olika ut beroende på vilket land du bor i. Däremot är det ändå upp till den enskilde att göra sin egen bedömning. Eller hur? Be även din läkare fundera på det. Fråga varför brittiska läkare och barnmorskor rekommenderar e-cigaretter och andra nikotinpreparat till gravida rökare.

Se om de egentligen kan motivera de råd de ger till gravida rökare. I den här artikeln tittar Vejpkollen på en större studie som publicerades tidigare i år. Den fick alldeles för lite uppmärksamhet i de allmänna medierna. : Graviditet och e-cigaretter – en vanlig fråga!
Visa hela svaret

Vad säger man om graviditet och rökning?

Nikotinet påverkar fostrets storlek – Nikotin finns i all tobak. Nikotinet gör att blodet flödar sämre i livmodern och moderkakan. Fostret får då mindre syre och näring. Fostret växer sämre och väger mindre än det borde göra vid födseln. Det kallas för att barnet blir tillväxthämmat.

 • När du snusar utsätts du för lika mycket nikotin som när du röker, eller mer.
 • Vattenpipa, e-cigaretter och nikotinfritt snus Vattenpipa innehåller nikotin, kolmonoxid och andra giftiga ämnen.
 • Du bör inte röka vattenpipa när du är gravid.
 • E-cigaretten finns att köpa utan nikotin.
 • Men det finns andra ämnen i e-cigaretterna.

Det finns inga studier om hur e-cigaretter påverkar fostret i magen. Därför bör du undvika e-cigaretter under graviditeten. E-cigarett kan också kallas elektronisk cigarett. Att röka en e-cigarett kan kallas att vejpa. Det finns snus som inte innehåller nikotin.

 • Men det kan finnas andra ämnen i snuset som inte är bra.
 • Ontrollera noga vad snuset innehåller, även om snuset saknar nikotin.
 • Det finns också något som kallas tobaksfritt snus.
 • Så kallat tobaksfritt snus innehåller nikotin och ska inte användas under graviditeten.
 • Förutom att fostret kan växa dåligt är det också större risk för andra komplikationer om du använder tobak när du är gravid: Tobak ökar risken för att barnet ska bli tillväxthämmat.
You might be interested:  Olika Sätt Att Skydda Sig Mot Graviditet?

Det finns också en ökad risk för att barnet ska dö i magen. Viktigast att tänka framåt Om du har använt tobak under graviditeten kanske du mår dåligt över det. Kanske visste du inte att du var gravid. Kanske klarade du inte av att låta bli. Det är vanligt att känna skam och skuld.

Då är det bra att tänka framåt. Fokusera på hur du ska göra för att inte utsätta fostret för mer tobak. När och var ska jag söka vård? Kontakta en, Där kan du få råd och stöd om hur du slutar med tobak. Det går också bra att kontakta en, Där finns distriktssköterskor som är särskilt utbildade i hur man slutar med tobak.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha och hjälp med var du kan söka vård. Det finns inga läkemedel som är godkända för behandling mot nikotinsug under graviditet. Många som ska sluta med tobak använder läkemedel mot nikotin som till exempel tuggummi eller plåster.
Visa hela svaret

Hur farligt är passiv rökning gravid?

Skydda barn mot tobaksrök

 1. Du är här:

Innehållet gäller Gävleborg Den som är i närheten av personer som röker får i sig de giftiga ämnen som finns i röken. Det kallas passiv rökning. Precis som att röka själv är passiv rökning farligt eftersom att röken innehåller många skadliga och cancerframkallande ämnen.

 1. Barn är särskilt känsliga, även under fostertiden.
 2. Om du som är gravid utsätts för passiv rökning, ökar risken att barnet får allergi och astma.
 3. Ett spädbarn som blir utsatt för passiv rökning löper större risk att drabbas av plötslig spädbarnsdöd.
 4. Barn i rökiga miljöer har också större risk att få besvär i luftvägarna, öroninflammation och lungsjukdomar.

Röken från vattenpipa är lika skadlig som annan tobaksrök. En helt rökfri miljö är det bästa för hälsan.
Visa hela svaret

Hur vet jag om mitt barn röker?

– Det är inte alltid lätt att upptäcka att ditt barn har använt cannabis eller andra droger. Som regel brukar ungdomar hålla sig hemifrån när de gör sina första försök. Om du ser till att vara uppe då ditt barn kommer hem kan du se om hon eller han är berusad eller mår dåligt.

Förändringar som kan vara tecken på att ett barn kan ha börjat använda cannabis: Skolan: Mindre intresse för skolan, sämre betyg, bryter mot regler eller skolkar. Umgänge: Ovanligt många samtal på telefon eller dator. Nya och okända kompisar, som är svåra att få kontakt med, som är äldre eller som själva använder cannabis.

Humör: Humörsvängningar irritation, negativ attityd. Trött, nedstämd eller likgiltig. Saknar intresse för saker. Hemma: Drar sig undan och har hemligheter, bryter mot regler, tar eller säljer saker. Hälsa: Röda ögon som inte beror på allergi eller förkylning.

Ofta snuvig och täppt i näsan. Dåligt närminne Intresse för cannabis: Argumenterar för cannabisrökning. Använder mycket gatu- eller drogslang. Har kläder, märken eller affischer med marijuanalöv Har saker som kan användas för cannabisanvändning t.ex. cigarettpapper, pipor, tomma cigaretthylsor, bortrivna delar av cigarettpaket Skola, polis, fritidsgård, andra föräldrar eller oroliga kompisar hör av sig med misstankar.

Som du säkert förstår så kan många av dessa tecken finnas av andra anledningar och utan att ditt barn använder cannabis. Ta ändå din oro på allvar. Om du märker skillnader i ditt barns beteende, prata med dem om det. Att du visar mer intresse är bra även om förändringarna inte beror på cannabis eller andra droger.

Hur ska man då skilja på förändringar som beror på cannabis och vanligt ungdomsbeteende? Det är inte säkert man kan, oavsett om man är förälder eller någon som arbetar människor som röker. Det spelar egentligen ingen roll, reagera och intressera dig ännu mer för ditt barn om du märker att han eller hon förändras.

I slutändan kanske du behöver ha ett samtal tillsammans med en professionell eller t om ta ett prov för att få reda på hur det ligger till. Om du har sagt till ditt barn att ni ska åka för samtal. ÅK! Oavsett vad barnet säger om det. Du kommer inte närmare att få reda på hur det ligger till genom att hota.
Visa hela svaret

Kan man få missfall av nikotin?

Så påverkar snuset fostret – Det är nikotinet i snus som orsakar de flesta riskerna för fostret och därför är det lika illa att snusa under graviditeten som att röka cigaretter. Nikotinet gör att blodet flödar sämre i livmodern och moderkakan. Det gör att fostret får mindre syre och mindre näring och inte kan växa som det ska.
Visa hela svaret

Får man snusa nikotin när man är gravid?

Kan jag snusa under graviditeten? – Nej, du bör inte snusa under graviditeten. Om du planerar att skaffa barn eller planerar att bli gravid, bör du sluta med snuset omgående. Fostret får i sig samma som ämnen som dig, och i snus är nikotin extra farligt för fostret. Läs gärna vår artikel om hur du slutar snusa !
Visa hela svaret

Kan man snusa tobaksfritt snus när man är gravid?

Snus under graviditet förändrar spädbarns hjärtfunktion – Tobaksfakta Forskarna undersökte 56 spädbarn en-två månader efter födseln. Barnens mammor fick även fylla i frågeformulär vid sammanlagt fyra tillfällen under och efter graviditeten.23 av mammorna snusade och 13 rökte under graviditeten.19 mammor var nikotinfria.

Resultaten visade att barnen till snusande och rökande mammor hade en annorlunda hjärtrytm än barnen till nikotinfria mammor. Balansen mellan låg och hög hjärtfrekvens skilde sig åt mellan dessa två grupper av barn. Hjärtaktiviteten var förändrad även om mamman snusat eller rökt enbart i början av graviditeten och sedan slutat, liksom om hon använt tobak under hela graviditeten men slutat i samband med förlossningen.

Eftersom förändringarna var likadana hos snusarnas och rökarnas barn, drar forskarna slutsatsen att det är nikotintillförseln under graviditeten som förklarar den annorlunda hjärtrytmen. Forskarna menar att nikotinet programmerar om fostrets autonoma nervsystem så att regleringen av hjärtaktiviteten förändras.
Visa hela svaret

Hur mycket skadar rökning fostret?

Amning och substitionsbehandling – Buprenorfin och metadon utsöndras endast marginellt i bröstmjölken och substitutionsbehandling utgör i allmänhet inte något hinder för amning. Det är oftast möjligt att amma även under användning av buprenorfin-naloxon.

 1. Missbruk av dessa läkemedel och samtidig användning av droger är dock ett absolut hinder för amning.
 2. Beslutet att amma måste tas i samråd med den behandlande läkaren, och barnet måste övervakas för att upptäcka eventuella skador.
 3. Rökning under graviditeten är skadligt för fostret, eftersom nikotin drar samman blodkärlen och försämrar syretillförseln till fostret.

Rökning ökar tydligt risken för hämmad fostertillväxt och utsätter fostret för allvarliga komplikationer under graviditeten. Tobak framställs genom att man torkar Nicotiana-växtens blad och sedan röker, snusar eller tuggar det. Förutom nikotin innehåller tobaksrök mer än 3000 kemikalier och gifter, inklusive tjära, arsenik, bly och kolmonoxid.

Många av dessa ämnen passerar genom moderkakan till fostret, minskar överföringen av viktiga näringsämnen och syre och kan vara skadliga för fostret. Undvik alla tobaksprodukter under graviditeten. Tänk på att sluta röka redan när du planerar graviditeten. Att bli gravid kan vara svårare och ta längre tid för en rökare än en icke-rökare.

Forskning visar att över 10 % av infertilitet beror på rökning. Rökning ökar också risken för utomkvedshavandeskap. Tobakens skadeverkningar på fertiliteten är övergående; när du slutar röka återställs fertiliteten. Studier visar att rökning medför ungefär dubbelt så hög risk för missfall jämfört med icke-rökare.

Nikotin drar samman blodkärlen och minskar blodflödet i livmodern och moderkakan, vilket stör fostrets syretillförsel. Detta kan resultera i en ökad risk för missfall. Enskilda studier har visat att cirkulationsstörningar på grund av rökning kan öka risken för missbildningar såsom läppgomspalt och olika hjärtfel.

Informationen är dock motstridig. Om mamman röker ökar risken för missfall betydligt. Rökning hämmar också fostrets tillväxt och orsakar låg födelsevikt, vilket kan kopplas till andra problem. Om mamman slutar röka innan halva graviditeten har gått, normaliseras fostrets tillväxt.

 • Rökande mammor löper också en betydligt större risk för andra graviditets- och förlossningskomplikationer, såsom föreliggande moderkaka (moderkakan ligger för födelsekanalen ), för tidig avlossning av moderkakan, blödningar och fosterdöd.
 • Rökning försämrar också immunförsvaret och exponerar därmed för infektioner.

Rökning under graviditeten har också visat sig påverka utvecklingen av fostrets hjärna negativt. Med perinatal död menas att fostret dör i livmodern eller att en nyfödd dör inom sju dygn från födseln. Rökning under graviditeten ökar risken för perinatal dödlighet med cirka 1,5 gånger.

Även risken för plötslig spädbarnsdöd är betydligt förhöjd, om mamman röker under graviditeten. Riskerna med rökning under graviditeten är kopplade till hur många cigaretter du röker. Ju mer du röker, desto större är risken för graviditetskomplikationer och fosterskador. Att bara minska antalet cigaretter är bra för både barnet och mamman.

Det är dock känt att redan ett par cigaretter om dagen minskar syretillförseln till fostret och tillförseln av nödvändiga näringsämnen. Det bästa för både mamman och fostret är att sluta röka helt redan när graviditeten planeras. D et lönar sig alltid att sluta röka, oberoende i vilket skede av graviditeten du är,

You might be interested:  Risk För Graviditet Vid Ägglossning?

Varje stund du inte röker främjar fostrets hälsa. Nikotinersättningsbehandling ska endast övervägas om du röker under graviditeten och trots försök inte har kunnat sluta eller minska på rökningen. Nikotinersättningsbehandling under graviditet bör alltid utföras under uppsikt av läkare eller hälsovårdare.

Använd i första hand korttidsverkande nikotinpreparat, såsom tuggummi eller sprayer. Plåster kan övervägas i situationer när doseringsbehovet är frekvent. Om möjligt ska du ta bort plåstret till natten, Tänk på att inte röka under nikotinersättningsbehandlingen, eftersom nikotinhalterna då kan höjas markant.

 • Andra medicinska behandlingar för rökavvänjning under graviditet rekommenderas inte för närvarande.
 • Nikotin och andra skadliga ämnen i tobak påverkar hjärnans utveckling negativt.
 • Man har konstaterat att huvudet hos nyfödda barn till rökande mödrar växer långsammare och att det finns förändringar i hjärnans strukturer och funktion.

Redan rökning under tidig graviditet verkar vara kopplat till en mindre huvudomkrets hos den nyfödda. I många studier har man även kunnat sätta samband mellan moderns rökning under graviditeten och senare beteendestörningar och inlärningssvårigheter hos barnet.

 • Nyfödda till mammor som rökt under de sista graviditetsveckorna, har påvisats ha abstinenssymtom såsom irritabilitet, stelhet och skakningar.
 • Symtomen har varit övergående och har korrigerats utan medicinsk behandling.
 • Nyfödda till rökande mödrar löper större risk för att hamna på övervaknings- eller intensivvårdsavdelning än barn till icke-rökande mödrar.

Risken för spädbarnsdöd är fem gånger så hög som för barn till mammor som inte röker. Snus innehåller mald tobak och smakämnen. Liksom tobaksplantan innehåller den otaliga kemikalier och gifter varav en del är cancerframkallande ämnen. Beträffande skadlighet är snus jämförbart med rökning.

Även om man vid snusning inte exponeras för skadliga förbränningsprodukter såsom kolmonoxid, orsakar snus en längre nikotintopp i kroppen än rökning. Nikotinet drar kraftigt ihop blodkärlen och kan skada fostrets syretillförsel. Snusning har visat sig öka risken för fosterdöd och för tidig födsel samt havandeskapsförgiftning (graviditetsförgiftning).

Undvik att röka e-cigaretter både under graviditeten och när du ammar. Det är inte ett säkrare alternativ än rökning. I nya studier har rökning av e-cigaretter bedömts vara lika skadligt som rökning vad gäller allmänna hälsoeffekter. Sammansättningen av vätskor kan variera kraftigt och innehållet i produkterna övervakas inte systematiskt.

Vätskorna kan innehålla anmärkningsvärt höga halter av nikotin, och vätskan kan även innehålla andra för fostret skadliga ämnen. I vätskor till e-cigaretter har man hittat rester av läkemedel, syntetiska droger, tungmetaller och cancerframkallande föreningar. Undvik rökning även under amning. Om mamman röker utsätts barnet för cancerframkallande ämnen, både genom bröstmjölken och indirekt.

Nikotin och även andra skadliga ämnen i tobak transporteras till mjölken och kan påverka spädbarnet. Dessutom ökar passiv rökning risken för infektioner hos barnet. Nikotinhalterna i bröstmjölken är som högst ungefär en timme efter rökning, så en amningspaus på minst 2 timmar rekommenderas.

 1. Rekommendationen utgår ifrån att minska exponeringen för nikotin, men vad gäller andra skadliga kemiska ämnen kan inte pausens längd fastställas.
 2. Samma varningar gäller för användning av e-cigaretter som för rökning.
 3. Undvik att använda e-cigaretter under amning.
 4. Nikotinersättningsbehandling kan genomföras under amning.

Vid nikotinersättningsbehandling exponeras inte spädbarnet för de andra skadliga ämnena i tobaksrök. Eftersom nikotin går över i bröstmjölken, rekommenderas en 2–3 timmars paus efter användning av tuggummi eller inhalationspreparat innan man ammar. Andra medicinska behandlingar för rökavvänjning under amning rekommenderas inte. Farligt Att Röka Under Graviditet Många vanliga symtom och besvär kan behandlas tryggt med läkemedel även under graviditeten. Under en graviditet och amning finns det förutom infektioner andra exponeringar som det kan vara skäl att undvika eller begränsa. Nedan kan du läsa mer om Farligt Att Röka Under Graviditet : Rusmedel
Visa hela svaret

Hur berättar man för sin mamma att man röker?

Hej! Jag är en tjej på 13 år som undrar hur berättar man för sina föräldrar att man röker? Ganska kort fråga, men behöver verkligen ett svar, då jag känner att jag måste berätta det. Anne Ahlefelt från Elämä On Parasta Huumetta svarar Hej! Du ställer faktiskt en fråga som jag inte råkar utför ofta.

 • Det beror på att de allra flesta väljer att försöka dölja och hålla sitt rökande hemligt – tills de blir fast.
 • Men jag tycker det är fint och modigt av dig att själv vilja berätta detta för dina föräldrar.
 • En öppen och ärlig diskussion är det bästa sättet och det finns inget annat sätt än att bara sitta ner kring t.ex.

köksbordet och ta det till tals. Men nu är det faktiskt en ganska knepig och inte så trevlig sak du ska ta upp med dem, så det är bäst att du är beredd på att de till en början kanske inte tar det så bra. Speciellt då det är fråga om dig och din hälsa, så blir det säkert ännu mer känsloladdat.

Det finns ju en liten chans att dina föräldrar redan vet eller kanske misstänkt att du röker. Föräldrar brukar ibland veta sånt, men inte veta hur de skall ta itu med det eller kanske inte vill tro att det är sant. Men det hela kan också komma som en stor chock och då kan reaktionerna var därefter. De kan bli arga och ledsna, men det är bara för att de bryr sig om dig och vill ditt bästa.

Ge dem lite tid att smälta informationen de fått och försök sen diskutera situationen tillsammans med dem. Var också beredd på att dina föräldrar säkert vill försöka hjälpa dig ifrån tobaken. Detta kan ju vara ett bra tillfälle att få hjälp och stöd till att sluta.
Visa hela svaret

Hur farligt är passiv rökning gravid?

Skydda barn mot tobaksrök

 1. Du är här:

Innehållet gäller Gävleborg Den som är i närheten av personer som röker får i sig de giftiga ämnen som finns i röken. Det kallas passiv rökning. Precis som att röka själv är passiv rökning farligt eftersom att röken innehåller många skadliga och cancerframkallande ämnen.

 1. Barn är särskilt känsliga, även under fostertiden.
 2. Om du som är gravid utsätts för passiv rökning, ökar risken att barnet får allergi och astma.
 3. Ett spädbarn som blir utsatt för passiv rökning löper större risk att drabbas av plötslig spädbarnsdöd.
 4. Barn i rökiga miljöer har också större risk att få besvär i luftvägarna, öroninflammation och lungsjukdomar.

Röken från vattenpipa är lika skadlig som annan tobaksrök. En helt rökfri miljö är det bästa för hälsan.
Visa hela svaret

Får man snusa nikotin när man är gravid?

Snus PUBLICERAT: 2018-02-23 Den senaste statistiken handlar om år 2016 då det föddes 121 511 barn i Sverige. Den visar en glädjande fortsatt minskning av tobaksanvändningen bland gravida. Tidigt i graviditeten, vecka 8-12, uppgav 94,2% av mammorna att de varken rökte eller snusade.

 1. Tio år tidigare var 91,9% tobaksfria i tidig graviditet och år 1983 var siffran 68,6%.
 2. Det är den minskande rökningen som gör att tobaksbruket går ned.
 3. R 2016 rökte 4,7% i tidig graviditet, den lägsta siffran dittills.
 4. Men för snusanvändningen under graviditet syns ingen minskning.1,2% av mammorna snusade i vecka 8-12, samma andel som år 2000.

När det gäller tobaksanvändning senare under graviditeten, i vecka 30-32, har snusanvändningen faktiskt ökat i stället för att minska (medan rökningen minskar även där). Det tycks som att informationen om riskerna med att röka under graviditet har haft ett gott genomslag, men att snusriskerna ännu är mer okända – något som också bekräftas av barnläkare och andra experter inom barn- och mödrahälsovården.

I fjol presenterade barnläkaren och forskaren Anna Gunnerbeck sin avhandling, Den visar att snusanvändning under graviditet är kopplad till lika stora risker som rökning när det gäller dödföddhet, för tidig födsel, läpp-käk-gomspalt samt andningsuppehåll under nyföddhetsperioden. Om kvinnan slutade snusa tidigt i graviditeten sågs ingen riskökning.

– Nikotinet i snus har lika skadliga effekter på fostret som nikotinet i cigaretter. Unga kvinnor som börjar snusa är inte medvetna om hälsoriskerna för barnet med snusanvändning under graviditet, framhöll hon. Andra svenska forskare publicerade en studie, finansierad av Hjärt-Lungfonden, som visar att snusning under graviditet påverkar hjärtfunktionen på ett sätt som ökar risken för plötslig spädbarnsdöd.

 • Vilket understryker vikten av att blivande mammor avstår helt från nikotinprodukter – helst redan innan de blir gravida, säger Felicia Nordenstam, biträdande överläkare vid Barnhjärtcentrum på Karolinska Universitetssjukhuset, i ett pressmeddelande från Hjärt-Lungfonden.
 • Även den aktuella statistiken från Socialstyrelsen belyser tydliga samband mellan både rökning och snusning och ökad dödlighet för barnet.

Siffror om mammans tobaksanvändning under vecka 8-12 från åren 2012-2016 visar till exempel att 3,5% av de tobaksfria graviditeterna slutade med dödfödsel. Både bland snusande och bland rökande kvinnor låg siffran för dödfödsel strax över 5%.
Visa hela svaret